Zemné – Nové Zámky Okolie

Zemné – Nové Zámky Okolie

Zemné – Nové Zámky Okolie

 

Zemné maď. Szímö je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Zemné je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1719 a kaplnky sv. Anny z roku 1870 a sv. Vendelína z roku 1780. Obec leží v Podunajskej nížine na ľavobrežnom poriečnom vale Váhu v nadmorskej výške 108-111 m n.m., stred obce 111 m n.m.. Západná časť chotára je na močaristej nive Váhu s lužnými lesíkmi, východná časť na plochom nízkom vale so starými riečnymi ramenami. Má lužné a nivné pôdy, miestami pieskové náveje.

Zemné - Nové Zámky OkolieNa okraji Žitného ostrova, na ľavej strane rieky Váh, 32 km od Komárna, leží obec Zemné. Podľa administratívneho členenia patrí obec do Nitrianskeho kraja a Novozámockého okresu. V listinách, pochádzajúcich z roku 1113 sa obec spomína pod menom Gúg v jej pôvodnej polohe, asi 8 km východnejšie od terajšieho zemepisného miesta. V čase tureckých výprav však obyvatelia obce zutekali pred drancujúcimi Turkami na zdanlivo bezpečnejšie močaristé a lesnaté pobrežie Váhu. Obec Zemné patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Zemné : Oficiálna stránka obce

Pôvodný názov obce Zemné bol Zimev, potom Szimo, Szémo, Simõ, až ostatne sa zmenil na Szimő – Zemné, ďaľej sa obec Zemné spomína roku 1113 pod názvom Zeme, r. 1206 Zemei, r. 1773 Szimó, r. 1786 Simö, r. 1927 Zemné; maďarsky Szimó. Obec zemné patrila zoborskému kláštoru, v 13. storočí zemanom Lipovnickým, ktorí ju darovali nitrianskemu biskupovi, v 16. stor. ostrihomnskému arcibiskupstvu a jeho nájomcom (1693 Szécsényi).

Zemné – Nové Zámky Okolie

Roku 1572 mala obec 4 a pol porty, roku 1715 už i dva mlyny a 20 domácností, roku 1787 sa obec rozrástla na 115 domov a 1049 obyvateľov. Roku 1828 bolo v Zemnom 233 domov a 1531 obyvateľov a roku 1848 1900 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Významnou postavou v obci bol Štefan Jedlík (1800 – 1895), benediktínsky mních, fyzik, člen Uhorskej akadémie vied preslávil sa ako prírodovedec a fyzik.

[symple_googlemap title=“Zemné – Nové Zámky Okolie“ location=“Zemné, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

V živote obce , rozprestierajúcej sa v záplavovom území Váhu, Malého Dunaja a Nitry, vždy zohrávala veľmi dôležitú úlohu voda. Historický osud, spoloèenské a ekonomické pomery, zemepisné a jazykové prostredie sformovali a dotvárali podobu obce Zemné. V národnostne zmiešanej obci bolo pri poslednom sčítaní obyvateľov zaznamenaných 2201 obyvateľov, väčšinou rímskokatolíckeho vierovyznania. Väčšina obyvateľstva sa zaoberá poľnohospodárstvom, viacerým rodinám dáva prácu a zabezpečuje živobytie miestne poľnohospodárske družstvo. Popri družstevnej veľkovýrobe tu významnú úlohu zohráva aj pestovanie rastlín vo fóliovníkoch a na voľnej pôde v súkromnom vlastníctve. Veľkú tradíciu má v obci pestovanie melónov: už od 20-tych rokov minulého storočia sa obyvatelia pokúšali pestovať melóny a v posledných rokoch patria obecní pestovatelia tejto plodiny medzi najväčších dodávateľov.

Začala sa u nás aj priemyselná výroba, dielne malých a stredných podnikateľov poskytujú občanom obce rôzne pracovné príležitosti. V blízkej budúcnosti mieni obec vytvárať priemyselnú oblasť, ktorú by mohli využiť investori, nakoľko sa im tu ponúka kvalifikovaná pracovná sila. Rieka Váh bola vždy neoddeliteľnou súčasťou života obce. Je vhodná na člnkovanie, kúpanie sa a v neposlednom rade aj na rybolov. Jej flóra a fauna priláka turistov a očarí tých, ktorí túžia po oddychu.V listinách bola v roku 1891 zaznamenaná úprava koryta súvisiaca s postavením vážskej hrádze, v roku 1933 boli vybudované aj ďalšie kanály, čo prispelo k rozšíreniu kvalitnej ornej pôdy v okolí obce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat, významnú úlohu mali široko – ďaleko známe vodné mlyny a šikovní mlynári, ako aj vychýrený parný mlyn.

Začiatkom 20. stor. založili úverné družstvo. Za I. ČSR bol v obci parný (do r. 1968) a vodný mlyn. V 30-tych rokoch tu bolo intenzívne hnutie nezamestanných, hladové pochody. V rokoch 1938-45 bola obec Zemné pripojená k Maďarsku. Po oslobodení nastal rozvoj obce. Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Zemné pripojená k novému povojnovému Československu. JRD Zemné bolo založené r. 1950. V roku 1952 prišla povodeň, ktorá spôsobila značné škody. Obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch po celej republike. Začala sa písať nová kapitola dejín. Dňa 8. až 9. júna 1990 sa uskutočnili voľby do SNR, FZ SN a SĽ. Nové vedenie obce Zemné prevzalo na seba zodpovednosť. Dňa 17. jula 1992 bola vyhlásená Zvrchovanosť Slovenska, 1. 9. 92 schválená ústava Slovenskej republiky a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika v ktorej sa do dnes obec Zemné prezentuje v okrese Nové Zámky.

Okres Nové Zámky

Mestá a Obce v okrese Nové Zámky Štúrovo Šurany
Andovce Kamenica nad Hronom Pavlová
Bajtava Kamenín Podhájska
Bánov Kamenný Most Pozba
Bardoňovo Kmeťovo Radava
Belá Kolta Rastislavice
Bešeňov Komjatice Rúbaň
Bíňa Komoča Salka
Branovo Leľa Semerovo
Bruty Lipová Sikenička
Čechy Ľubá Strekov
Černík Malá nad Hronom Svodín
Dedinka Malé Kosihy Šarkan
Dolný Ohaj Maňa Trávnica
Dubník Michal nad Žitavou Tvrdošovce
Dvory nad Žitavou Mojzesovo Úľany nad Žitavou
Gbelce Mužla Veľké Lovce
Hul Nána Veľký Kýr
Chľaba Nová Vieska Vlkas
Jasová Obid Zemné
Jatov Palárikovo

Zdroj: Wikipedia.org, zemne.sk, e-obce.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Zemné – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár