Nána – Nové Zámky Okolie

Nána – Nové Zámky Okolie

Nána je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Nána je rímskokatolícka kaplnka sv. Vendelína z roku 1775. Prvá písomná zmienka o obci Nána pochádza z roku 1157, spomínajú ju ako obec Ostrihomskej župy. V roku 1960 obec Nána stráca samostatnosť, stane sa súčasťou Štúrova. Samostatnosť obec Nána znovu získala až v roku 1991 po iniciatíve občanov.

Nána - Nové Zámky Okolie
Nána
erb obce

Politické a historické búrky 20. storočia poznačili dejiny obce. Hrôzy vojny, deportácie občanov maďarskej národnosti a vysídlovacie akcie v rámci výmeny obyvateľstva s Maďarskom poznačili jej historický rozvoj. Po roku 1991 môžeme zaregistrovať dynamický rozvoj. Obec Nána patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Nána: Oficiálna stránka obce

Obec Nána sa nachádza 2 km severozápadne od mesta Štúrovo, v blízkosti západného brehu rieky Hron, v nadmorskej výške 110 metrov nad morom. Hranicu odděluje železničná trať Bratislava – Budapešť (je to taktiež okraj geologického územia obce). Obcou Nána prechádza spojovacia cesta č.76 Štúrovo – Levice, 2 km dlhá skratka priameho spojenia od železničnej stanice.

Obec Nána sa nachádza, na východ od Kamenice nad Hronom, severovýchodne od obce Malá nad Hronom, na sever a severozápad sa nachádza obec Kamenný Most a na juhozápade je lemovaná obcou Obid. Obec Nána sa nachádza z východnej strany rieky Hron, ktorá sa tiež spomína už v historii Ostrihomu a Hontianskeho kraja. 

Juhovýchodná časť Nánskeho chotára tvorí hraničná cesta medzi mestom Štúrovo a obcou Kamenica nad Hronom. Západná hranica siaha až k Dunaju, k regionu na úpätí Kováčovských kopcov, kde má obec ešte možnosť pestovať vinice. Toto chránené územie je od roku 1965 vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť Vŕšok prevažne sucho milujícej bohatej rastlinnej flóry.

Nána – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Nána – Nové Zámky Okolie“ location=“Nána, Slovenská republika“ zoom=“10″ height=250]

 

Prvá písomná zmienka o obci Nána pochádza z roku 1157 v ktorej sa Kráľ Geza II. poprvý krát o obci Nána zmienil v listine, v kterej daruje pozemky obce Nána Ostrihomskému arcibiskupstvu a zároveň mu udeluje práva na ťažbu soli.

Nána patrí v 14. storočí rodine Nana – Beszter, zmienka o tejto udalosti je z roku 1347 v písomnostiach o nemovitostiach Ostrihomskej kapitoly. V 16. storočí je majiteľom obce rodina Nyáry. V roku 1530 z dôsledku tureckej invázie bola obec Nána opustená. Po 150 rokoch tureckej nadvlády bola Nána znovu osídlená Srbmi, avšak tí ktorý sa rozhodli ostať, sa po niekolkých generaciáh úplne pomaďarčili.

V roku 1715 to bolo 12 domácností, v roku 1755 počet obyvateľov bolo 105. Roku 1787 žilo v 35 domoch 275 . V roku 1828 mala obec Nána 43 domov a 399 obyvateľov který sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1900 bola v obci Nána založená Tehelňa.

Podľa Ondreja Válayiho (Vályi András):

„Nána. Maďarská obec v Ostrihomskom kraji. Zemepánom je prístavné mesto Ostrihomská kapitula, obyvatelia sú katolíci, nachádza sa kúsok od mesta Štúrovo, V 18. Storočí zriadil na jeho území kapitulský majer, ktorý sa neskôr rozrástol na dedinu. Háje a pôdu má dobré, pasienky dostačujúce , trhoviská zabezpečí Dunaj a Ostrihom, pasienky a polia sú občas zaliate vodami Hrona.“

Podľa Eleka Fenyésa (Fényes Elek):

„Nána je maďarská dedina, Ostrihomská, podľa nových údajov Komárňanská kapitula, Štúrovo, Obid a okolie. Leží medzi Miko a malými stepmi Taty, hranicu tvorí rieka Hron: 450 hektárov obec Nána leží v blízkosti vody. Miko a Malá pusta Tata je veľká krajina, ekonomicky silné panstvo. Obyvatelia obce Nána majú vo vlastníctve 358 akrov úrodnej ornej pôdy, 59 akrov lúk a 1009 hektárov hrozna. Touto hranicou prechádza železničná trať Pešť – Vác. Nachádza sa v územnom celku Ostrihomská kapitola. Toto územie a obec majú historický zápis kotrý v roku 1157 podpísal kráľ Gejza II.“

V roku 1910 bolo v obci Nána 1115 prevažne maďarských obyvateľov. Podľa Trianonskej Mierovej Zmluvy patrila obec do Ostrihomskej župy okres Štúrovo. Obec znovu patrila do Maďarska v rokoch 1938-1945. V roku 1960 bola administratívne pripojená k Štúrovu a obec bola opeť osamostatnená ako samostná slobodná obec od roku 1991.

V súčasnej dobe hraje významnú rolu v živote obce cestovný ruch (kempovanie a táborenie tu fungujú skvele). V roku 2001 mala obec 1162 obyvateľov z toho bolo 871 maďarskej a 263 slovenskej národnosti.

V obci  vzniká oddelenie Materskej školy v maďarskom a slovenskom jazky a zároveň začíná pracovať základná škola v maďarskom jazyku. Neskôr škola ukončila svoju činnosť a znovu bola otvorená v roku 1991. V obci sa koná každoročně od roku 2003 Deň obce (jarmok).

V prvý deň tejto udalosti boli obci Nána slávnostne udelené vlajka a erb obce. V obci Nána bola zriadená knižnica, základná kultúrna organizácia Csemadok, herecké ochotnícke divadlo, spevácke skupiny a klub dôchodcov. V obci Nána bola v roku 1996 založená divadelná skupina. Divadelné projekty tejto skupiny boli v roku 2009 ocenené z rúk režisérky Mary Shepherd, cenou grantu Charles Mics.

Nánčania si sú vedomí toho, že žijú v obci s bohatou tradíciou, kde spoločne chránime a zveľaďujeme dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Živiac sa z minulosti žijeme súčasnosťou a budujeme budúcnosť. Historické búrky 20. storočia poznačili dejiny obce.

Napriek tomu obec prešla veľkou premenou a od r. 1991, kedy sa osamostatnila, napreduje dinamickým rozvojom. Infraštruktúra je na pomerne dobrej úrovni. V centre obce sa nachádza kultúrny dom, v ktorom mal sídlo obecný úrad a pošta.

Obecný úrad sa nedávno presťahoval do obnovenej obecnej nehnuteľnosti, kde sú zabezpečené vhodné podmienky na vybavovanie úradných záležitostí občanov. Kultúrny dom, ako hovorí aj pomenovanie, slúži kultúre.

Usporiadavajú sa tu rôzne kultúrne podujatia. V tejto budove dostala miesto knižnica, je zariadená miestnosť pre internetový prístup a jednu miestnosť využíva MO Csemadoku. Na prízemí naďalej ostala prevádzka pošty.

Pri cintoríne bola v r. 2007 postavená moderná autobusová zastávka, ako aj pri križovatke ulíc Madáchovej a Spojovacej. Tak isto v centre obce sa nachádza dedičstvo našich predkov, obecný park, ktorý zdobili krásne ružové kríky a fontána, ktorej tvar päťcípej hviezdy pripomína minulosť.

Obec začala s obnovou celého parku, z finančných prostriedkov, ktoré získala vo forme dotácií, rozšírením o detské ihrisko, a takto mieni vytvoriť príjemné oddychové prostredie pre tu vyrastajúcu mládež, pre našich občanov aj pre návštevníkov.

Popri miestnom futbalovom ihrisku obec prevádzkuje kemping, ktorého obnovu a rozšírenie v r. 2007 schválilo obecné zastupiteľstvo. Je zhotovená projektová dokumentácia na 6 jednoposchodových rekreačných chát, so zabezpečením prostredia na nerušený oddych pre dovolenkujúcich. Od r. 2003 obec každoročne usporadúva deň obce, v rámci ktorého boli vysvätené symboly našej obce.

V chotári obce sa nachádzajú pozemky miestnych gazdov, „Hegyfarok“, kde asi najviac vidieť ako uteká čas. Veľa domčekov a pivníc tzv. hajlochov je opustených. Pravdepodobne čakajú na nástup novej generácie vinohradníkov.

Na Hegyfarku sa nachádza aj chránené územie „Vŕšok“, ktoré bolo vytvorené na ochranu vzácnej xerotermofilnej flóry a fauny v r. 1965. Na území platí 4. stupeň ochrany, je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. Samospráva obce v r. 2007 tu postavila informačnú tabuľu za podpory krajského úradu životného prostredia a vďaka drevorezbárovi Andrásovi Ácsovi.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecnana.ocu.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Nána – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

2 thoughts on “Nána – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár