Škola JÁNA ŠIMORA – Šimorka

Škola JÁNA ŠIMORA – Šimorka

Škola JÁNA ŠIMORA – Šimorka

Korene najstaršej základnej školy v Nových Zámkoch siahajú až do 19.storočia

Katolícka spojená škola v Nových Zámkoch, súčasná základná škola Antona Bernoláka na Andovskej ulici ľudovo nazývaná aj Šimorka je najstaršou základnou školou v Nových Zámkoch. Budova školy bola odovzdaná do užívania v roku 1881.

Založenie školy v 19.storočí

Škola JÁNA ŠIMORA - Šimorka, Kardinál Ján Šimor

Základnú školu založil arcibiskup János Šimor. Narodil sa v roku 1813 v Stoličnom Belehrade, po štúdiách teológie v Trnave a na viedenskom Pázmaneu bol v roku 1857 vymenovaný za biskupa. Po smrti ostrihomského arcibiskupa Jána Scitovského sa 20. januára 1867 stal jeho nástupcom. Po prijatí vysviacky dokončil známu Ostrihomskú baziliku a v roku 1873 ho pápež Pius IX. vymenoval za kardinála-kňaza. Základnú cirkevnú školu otvoril v roku 1881, po tom čo sa mu rok predtým podarilo odkúpiť späť skonfiškovanú budovu z jeho statkárskej arcibiskupskej kúrie v Nových Zámkoch. Tým zabezpečil existenciu dvievčenského lýcea v Nových Zámkoch, školu aj finančne podporil. János Šimor okrem školy v Nových Zámkoch založil i kláštor. Dňa 20.septembra 1881 bola škola tzv Šimorka vysvätená ostrihomským kanonikom Józsefom Krotkym, ktorý týmto odovzdal lýceum do používania pod názvom Rímskokatolícke dievčenské lýceum Jánosa Šimora. Budova školy sa najprv nachádzala v blízkosti dnešného Hlavného Námestia za terajším Daňovým úradom. Vtedy pozostávala zo štyroch tried. Nad vchodom niesla nápis „Ústav Simora“.

Škola JÁNA ŠIMORA – Nová budova

Základná Škola JÁNA ŠIMORA - budova

V školskom roku 1923/1924 mala škola 577 žiačok. Síce bola cirkevná, pre nedostatok rádových sestier v nej vypomáhali aj dve štátne pedagogičky. Lýceum bolo stále dievčenské, chlapci chodili do ústavu Flengera. Škola začína po viac než 40 rokoch od otvorenia chátrať a ľudia sa obávali, že bude musieť byť uzavretá. Mesto sa nakoniec rozhodlo pre výstavbu novej budovy. Pre tento účel predstavenstvo mesta vybralo vtedajší park uprostred ktorého stála busta Gergelya Czuczora. Základný kameň novej budovy školy položili 28.októbra roku 1930. Vypracovaním projektu bol v roku 1931 poverený Antal Nagyfalusi. Začiatok jej výstavby sa datuje do roku 1933. Novú školu vysvätil vdp. Dekan doktor József Ščepkó 8. septembra 1934 v nedeľu. Vyučovanie v novej budove započalo 9.septembra. Dievčatá do 14.rokov vyučovali až do roku 1944.

Udalosti po druhej svetovej vojne

Po vojne sa škola (Šimorka), tak ako ostatné majetky poštátnila, ale naďalej zostala dievčenskou. Odvtedy prešla počas socializmu mnohými zmenami i formami. Zmenila sa z dievčenskej na koedukovanú, potom na jedenásťročnú, nakoniec sa z nej stala škola s deväť ročnou dochádzkou.

Dnešná škola

Škola sa dnes volá Cirkevná základná škola Antona Bernoláka. Už od čias Jána Šimora sa v škole mládež vzdelávala a viedla v katolíckom duchu, tak je tomu i dnes. János Šimor má dokonca i svoju ulicu.

 

Zdroj: Miestny historik Sándor Štrba

 

Škola JÁNA ŠIMORA – Šimorka

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovať na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Nájdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i veľké množstvo informácií o osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

Pridaj komentár