Dvory nad Žitavou – Nové Zámky Okolie

Dvory nad Žitavou – Nové Zámky Okolie

Dvory maď. Udvard sú obec na južnom Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec Dvory nad Žitavou leží v severovýchodnom cípe Podunajskej nížine na ľavom brehu rieky Žitavy, 7 km od okresného mesta – Nových Zámkov. Celková výmera obce je 6 385 ha. Po celom obvode zastavaného územia obce sa nachádza pôdny fond. Na južnej strane sa dotýka obce železničná trať Nové Zámky – Štúrovo.

Dvory nad Žitavou - Nové Zámky Okolie
Dvory nad Žitavou
erb obce

Poľnohospodárska pôda je vysokej kvality a predstavuje 87,58 % z celkovej výmery. Pamiatkami obce sú: rímskokatolícky barokový kostol svätého Vojtecha (1776), baroková Kalvária a Súsošie Najsvätejšej Trojice z 18. storočia, evanjelický kostol z roku 1880 a Kaplnka sv. Martina (1860).

Kaplnka sv. Urbana (1760) , ktorá sa nachádza na Viničnom vrchu v areáli VVD – Vinohradnícko vinárskeho družstva.

Táto kaplnka bola postavená na počesť udalosti keď Jozef II syn Márie Terézie oficiálne uznal Viničný vrch za miesto vhodné na pestovanie viniča.

Obec Dvory nad Žitavou patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Dvory nad Žitavou: Oficiálna stránka obce

Prvá písomná zmienka o Dvoroch nad Žitavou je z roku 1075. V písomnom zázname je uvedený latinský názov obce Villa Hudvordiensium super aquam Sitou, preložený do slovenského jazyka Osada Dvorníkov nad riekou Žitava.

Prvými obyvateľmi Dvorov boli tu osídlení Pečenegovia. Dnešné Dvory nad Žitavou vznikli zlúčením štyroch pôvodných osád, mená týchto sú: Hudvord, Huba, Pazman a Vadkert. Dvory dostali od kráľa právo výberu mýta na brode a neskôr aj moste Žitavy.

Dvory nad Žitavou – Nové Zámky Okolie

V roku 1248 dostal do daru časť dvorského majetku kráľa nemecký rytier Ressel, v roku 1256 ďalší nemecký rytier Sebret a Sefrid de Medek dostal do daru právo výberu mýta na Žitave. Po odchode rytierov tieto majetky získal ostrihomský arcibiskup. Majetok, darovaný svätobeňadickému opátstvu bol predmetom neustáleho sporu medzi arcibiskupom a opátom. Napokon tento dvorský majetok natrvalo získal ostrihomský arcibiskup, až do rušenia poddanstva v r. 1848 a on bol aj dvorským zemepánom.

[symple_googlemap title=“Dvory nad Žitavou – Nové Zámky okolie“ location=“Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“10″ height=250]

 

Z pamiatok, ktoré sa nachádzajú priamo v obci, je najdôležitejší rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha biskupa. Je to baroková stavba z 2. pol. 18. stor. Veľkým sviatkom Dvorov bolo vysvätenie známej kalvárie, ktorej stavbu inicioval farár Adolf Majthényi. Kalvínsky kostol bol postavený r. 1180. Naproti rímskokatolíckeho kostola sa nachádza katolícka fara postavená r. 1761 a opravená r. 1916. Je dnes najstaršou budovou v obci. Neďaleko fary sa aj dnes nachádza kúria rodiny Bonczovcov.

Táto zemianska rodina dostala už v r. 1686 od kráľa Leopolda I. erbovú zemiansku listinu. Pravdepodobne od tých čias tu stávala ich kúria, ktorá bola r. 1781 obnovená. Budova bola v 1. pol. 19. stor. klasicisticky prestavaná a dnes sa v jej priestoroch poskytujú služby pre občanov obce. Neďaleko tejto kúrie stávala kúria rodiny Jankovichovcov, starej chorvátskej rodiny, ktorá získala zemiansku listinu od kráľa Leopolda I. r 1686.

V miestnej vinici sa nachádza aj malá jednoduchá kaplnka sv. Urbana z r. 1760. Ďalšia prícestná kaplnka je neogotická z r. 1860. Z r. 1895 pochádza kaplnka na cintoríne Anjela strážneho. V obci sa nachádza viacero sôch. Najdôležitejšie je súsošie najsvätejšej Trojice z konca 18. stor. Pri kostole sa nachádza aj kríž s plastikou Ukrižovaného z 1. pol. 19. stor.. Tu stojí aj kamenná prícestná socha sv. Floriána z r. 1856, ktorej autorom je ľudový umelec.

Na rovnomennom námestí stojí kamenná socha sv. Vendelína zo zač. 19. stor. osadená na vysokom podstavci. Viacero sôch zdobí aj cintoríny. Na cintoríne Anjela strážneho je to socha Anjela strážneho z r. 1850. Pozoruhodné sú tu drevené náhrobné kríže z 19. stor. Na cintoríne sv. Anny je umiestnená na vysokom podstavci plastika Ukrižovaného z r. 1830. Pozoruhodné sú kamenné náhrobky s krížami z konca 19. a zo zač. 20. stor.

Z novodobých pamätníkov najkrajším je monumentálny pomník padlým hrdinom, ktorého autorom je komárňanský sochár Július Berecz. Pomník bol odhalený r. 1935 a nachádza sa v blízkosti kostola. Po reštaurácii a doplnení mien obetí II. svetovej vojny bol opäť odhalený 22. augusta 1993. V roku 1228 sa dvorskí dvorníci a poddaní vzbúrili proti neúnosným dávkam, ktoré na nich vyrúbilo opátstvo. Bola to prvá nevoľnícka vzbura v stredovekom Uhorsku.

Dvory dostali svoje meno od dvorníkov, slúžiacich v kráľovskej kúrii. Počas stredoveku a novoveku Dvory boli dejiskom významných udalostí. Veľmi významným rokom bol r. 1309. Vtedy sa konal v dvorskej kráľovskej kúrii na vŕšku svätého Martina dŕžavný cirkevný koncil pod vedením ostrihomského arcibiskupa Tomáša z Monoszló. Koncil potvrdil Karola Róberta z rodu Anjouovcov v jeho panovníckych právach, vyniesol rozhodnutie na potrestanie bezuzdných zločincov Matúša Čáka Trenčianskeho a na jeho exkomunikáciu, ako aj vyhlásil za povinné popri rannom a poludňajšom zvonení aj večerné zvonenie a modlitbu Anjela Pána.

Tento zvyk sa stal celokrajinským a dodnes je dodržaný. Dňa 2. októbra 1429 povýšil Dvory na mesto s názvom Trhové mestečko Veľké Dvory kráľ Uhorska a rímsky cisár Žigmund Luxemburský. V roku 1462 v Komárňanskej hradnej župe vznikol Dvorský okres, ktorého sídlom boli Dvory nad Žitavou (okres zanikol v roku 1923).

V roku 1441 dostali Dvory od kráľa hrdelné právo. Do dvorského okresu, ktorý siahal až po rieky Váh a Dunaj, patrilo 23 obcí a 11 majerov. Veľa utrpenia prinieslo rozkvitajúcim Dvorom turecké poddanstvo. Už v roku 1530 prvýkrát prepadli mesto turecké vojská. Tieto útoky a s nimi spojené pustošenie, rabovanie, vraždenie a odvlečenie obyvateľov do otroctva sa do roku 1533 ešte niekoľkokrát zopakovalo.

V roku 1550 stihol mesto opäť krutý nájazd a od roku 1572 až do augusta 1685 bolo Turkami trvale obsadené. Podľa súpisu z roku 1689 boli Dvory medzi tými mestami a obcami, ktoré boli úplne, alebo z veľkej časti spustošené tureckými vojskami. Po vyhnaní Turkov sa časť pôvodného obyvateľstva vrátila do obce, zvyšok tvorili novousadlíci zo severných častí krajiny z Nemecka.

V roku 1771 bola odovzdaná do užívania nová fara, ktorá je dodnes najstaršou budovou v obci. V roku 1776 bola dokončená výstavba Turkami zničeného rímskokatolíckeho kostola v barokovom štýle, ktorý je kultúrnou pamiatkou. V 19. storočí došlo k mohutnému rozmachu Dvorov. Dňa 16. decembra 1850 prešiel dvorským chotárom prvý vlak na novovybudovanej trati – z Bratislavy do Budapešti.

Dňa 16. septembra 1860 bola vysvätená známa dvorská Kalvária. Iniciátorom, organizátorom Kalvárie bol dvorský farár Adolf Majthényi. Po skončení I. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa po Parížskych mierových rokovaniach v apríli 1919 stali Dvory súčasťou novovzniknutej Československej republiky. Na základe takzvanej Viedenskej arbitráže 8. novembra 1938 boli Dvory pripojené k Maďarsku. Tento stav trval až do 29. marca 1945, kedy sa opäť stali súčasťou Československa.

V druhej polovici 20. storočia sa obec začala prudko rozvíjať. Má dobre prosperujúce družstvo, ZAD Dvory nad Žitavou, hydinársky podnik – NOVOGAL, COOLPART – výroba chladiarenskej techniky, TEKRO – výroba kŕmnej zmesi, VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo – výroba vína, OVD – Ovocinárske výrobné družstvo – pestovanie ovocia, ZVD – Záhradkárske výrobné družstvo – výroba paradajkového pretlaku a jablkového pyré. V roku 1993 sa začala prevádzka moderného zdravotného strediska.

  Zdroj: Wikipedia.org, dvory.eu/sk/ Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0 Autor úvodnej fotografie: Vadkerti František – Panoráma z kalvárie http://goo.gl/yg3tkU


Dvory nad Žitavou – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

2 thoughts on “Dvory nad Žitavou – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár