Salka – Nové Zámky Okolie

Salka – Nové Zámky Okolie

Salka maď. Ipolyszalka je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec Salka leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa, 11 km na severovýchod od Štúrova. 

Salka - Nové Zámky Okolie
Salka
erb obce

V obci je neskorobarokový, rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z 2. polovice 18. storočia, krstiteľnica je neskorogotická z konca 15. storočia. V katastri obce sa nachádza od roku 1993 chránené územie v lokalite Sovie vinohrady o výmere 4,86 ha.

Obec Salka patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Salka: Oficiálna stránka obce

Ako sme už spomínali Salka leží v Ipeľskej pahorkatine a v doline Ipľa. Stred obce má nadmorskú výšku 110 m n. m., chotár 108 – 288 m n. m. Východná časť chotára je na nive, západná na vyšších terasách a chrbtoch pahorkatiny z mlado treťohorných morských uloženín s hrubou pokrývkou spraše, v najvyššej časti je zalesnená dubovým a agátovým lesom. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy.

Obec Salka bola osídlená v neolite, z tohto obdobia je archeologicky doložené sídlisko lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, žiarové pohrebisko hatvanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, birituálne pohrebisko karpatskej mohylovej kultúry zo strednej doby bronzovej, žiarové hroby z doby hallštattskej, sídlisko z doby rímskej (2.storočie), sídlisko a pohrebisko belobrdskej kultúry z 10. storočia.

Salka – Nové Zámky Okolie

Salka je písomne doložená od roku 1156 ako Zalka, neskôr Salka (1786), maďarsky Szalka. Obec sa spomína od roku 1156, keď sem preložili soľné mýto a sklad z Nány a zo Štúrova. V roku 1252 ju dosídlil Belo IV. a v roku 1261 zamenil s arcibiskupom.

Do roku 1848 patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Od 16. storočia sa vyvíjala ako zemepanské mestečko. V 18. storočí dostala trhové právo. V roku 1715 sa spomína mlyn, vinice a 57 domácností, v roku 1828 malo mestečko 195 domov a 1173 obyvateľov.

[symple_googlemap title=“Salka – Nové Zámky Okolie“ location=“Salka, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“12″ height=250]

 

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, v 18. storočí vinohradníctvom, chovom koní a dobytka. Za predmníchovskej ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD založené v roku 1953 sa rozpadlo, znovu založené bolo v roku 1959, neskôr bolo zlúčené s JRD obcí Leľa a Malé Kosihy so sídlom s Salke. V obci bolo rozvinuté tkáčstvo a výšivkárstvo.

Prvá písomná zmienka o obci Salka, je z 13. storočia (Zalka). V roku 1754 priznala Mária Terézia obci Salka obmedzené mestské práva. Dedina leží pri rieke Ipeľ. Pôvodný názov obce je Ipolyszalka. Od roku 1994 je tu otvorený priechod štátných hraníc do maďarskej obce Letkés. Kultúrne podujatia sa v letných mesiacoch odohrávajú v miestnom amfiteátri.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1156 pod menom Zalka, kedy sem boli preložené soľné mýta z Nány a zo Štúrova. V roku 1252 kráľ Belo IV. dal zem v Malých Kosihách hosťom zo Salky a v roku 1261 Salku zamenil s majetkami Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré sa stalo jej dlhodobým vlastníkom.

V roku 1554 František Nyáry s vojskom porazil pri obci Turkov. V roku 1570 bolo v obci 69 domácností a na Ipli pracoval mlyn. V tureckom súpise je Salka zaznačená ako veľká obec. V roku 1664 mala 136 domácností. Obec sa od roku 1754 vyvíjala ako mestečko (oppidum) s trhovými výsadami, ktoré dostala od cisárovnej Márie Terézie.

Výsady boli v roku 1888 zrušené, jarmoky však pretrvávali do roku 1945. Vyučovanie detí je doložené od roku 1757. Na cirkevnej pôde hospodárili predialisti. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom dobytka. Významné bolo aj pestovanie ľanu a konopí.

V roku 1902 bol v obci postavený železný most. V roku 1938 – 1945 sa stala súčasťou Maďarska. Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Salka pripojená k novému povojnovému Československu. JRD založili v roku 1953, malo však krátke trvanie. Znovu bolo založené v roku 1959. Od roku 1993 je obec Salka súčasťou okresu Nové Zámky v novovzniknutom samostatnom štáte Slovensko. 

  Zdroj: Wikipedia.org, salka.ocu.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Salka – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Salka – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár