Vlkas – Nové Zámky Okolie

Vlkas – Nové Zámky Okolie

Vlkas – Nové Zámky Okolie

Vlkas maď. Valkház je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Vlkas sa nachádzajú dva kostoly. Rímskokatolícky, pôvodne barokový kostol, bol postavený miestnym zemanom Jánom Botlíkom.

Posvätený bol 24. júna 1722 na sviatok sv. Jána Krstiteľa. Kostol je rímskokatolícky pôvodne barokový z roku 1722, klasicisticky prestavaný začiatkom 19. storočia. Kalvínsky kostol bol postavený v rokoch 1900 až 1910 miestnym zemanom Jánom Zongorom.

Vlkas - Nové Zámky OkolieObec Vlkas leží na južnom Slovensku v údolí rieky Žitavy v okrese Nové Zámky. Obec Vlkas pozostávala z hlavnej ulice, ktorá sa tiahla od Žitavy na východ po hradskú cestu. Pokračovanie ulice od hradskej cesty k vinohradom sa nazýva až dodnes Výhoň.

V obci sa nachádzalo ešte niekoľko ulíc, ktoré neboli pomenované. Obec Vlkas leží 145 metrov nad hladinou mora. Najvyššie položená čas obce sú vinohrady, ktoré ležia v nadmorskej výške 140 metrov.

Podľa parcelného protokolu katastrálny výmer obce činil 1164 katastrálnych jutár. Obec Vlkas patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Vlkas : Oficiálna stránka obce

Obec Vlkas sa nachádza na dotyku aluviálnej nivy rieky Žitavy so západnou časťou Pohronskej pahorkatiny, približne 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky. Východnú časť 640 ha chotára tvoria náveje vo forme spraše s humóznym pokrovom, v blízkosti rieky Žitavy sú to riečne naplaveniny.

Na hranici s obcou Maňa v blízkosti bývalého majera Malý Valkáz (Kiss Valkáz) sa nachádza močaristá lokalita, ktorá je pozostatkom mokrade nazývanej Žitavský luh. Vlkas leží v Podunajskej nížine na nive Žitavy a západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny.

Stred obce má nadmorskú výšku 136 m n.m., chotár 125 – 170 m n.m. Odlesnený rovinný až mierne zvlnený chotár tvoria mladotreťohorné íly a piesky s pokrovom spraše, pozdĺž Žitavy riečne uloženiny. Má černozemné a nivné pôdy.

Obyvateľstvo obce Vlkas sa zaoberalo poľnohospodárstvom a v období ČSR bolo v obci rozvinuté tkáčstvo. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Po druhej svetovej vojne nastal búrlivý rozvoj obce. V roku 1950 bolo založené jednotné roľnícke družstvo (JRD Vlkas), ktoré sa v roku 1965 zlúčilo s JRD Hul a Radava.

Vlkas – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Vlkas – Nové Zámky Okolie“ location=“Vlkas, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“14″ height=250]

 

Na území obce Vlkas sa nachádzali sídliská neolitickej lengyelskej kultúry, kultúry s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, staršej doby bronzovej, doby laténskej, slovanské sídliská z 9. storočia a zaniknutá stredoveká osada z 11.-12. storočia.

V obci bol nájdený kostrový hrob z obdobia sťahovania národov. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1231, kde sa obec spomína pod menom Villa Wolcaz ako majetok zemepánov zo susednej obce Fyus (Trávnica).

Kráľ v roku 1330 daroval obec rodine Kačíkovcov. Od roku 1534 partrila obec Vlkas rodine Nyáryovcov a neskôr rodine Barlanghovcov a Balogovcov z Fyusu (Trávnice). V roku 1534 mala obec 6 port, v roku 1601 18 domov a majer rodiny Thonhauserovcov (Kiss Valkáz). Počas tureckej okupácie v roku 1608 bola poplatná Turkom i cisárovi.

Vo Valkáze sa verbovalo iba na strane poddaných. Zemania boli od verbovačky oslobodení. Kto včas zbadal, že prišli verbovať, utiekol na zemanskú stranu a bol chránený. Koho zverbovali, ten sa doma neukázal aj desať rokov. Preto bol strach z verbovačky pochopiteľný. Niektorí ľudia slúžili aj niekoľko rokov u zemanov, len aby ich nezverbovali.

Obec je doložená z r. 1231 ako Wolcaz, neskôr Walkaz (1252), Wulkaz (1290), Wolkaz (1293), Valkáz (1920), Vlkas (1948), maď. Valkház. Obec patrila tunajším zemanom. V r. 1330 ju kráľ daroval rodine Kačikovcov, v r. 1534 patrila Nyáryovcom, neskôr Barlanghovcom a Balagovcom.

V r. 1608 bola poplatná Turkom a cisárovi. V r. 1534 mala 6 port, r. 1601 mala 18 domov a majer rodiny Thonhauserovcov, v r. 1720 mala 11 daňovníkov, v r. 1828 mala 64 domov a 430 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V roku 1866 zúrila na Valkázi a v okolí cholera. Občania pred ňou utekali až do vinohradov. Za 14 dní zomrelo na Valkázi 62 ľudí vo veku od 18 do 62 rokov. Mŕtvych pochovávali len príbuzní do starého cintorína okolo kostola.

Do jedného hrobu pochovali aj ôsmich. V roku 1873 boli v máji veľké mrazy. Rok bol veľmi neúrodný, preto nastal veľký hlad. Dňa 28. júla 1914 vypovedal František Jozef I. Srbskú vojnu. Záložníci narukovali hneď. Nebolo rodiny, odkiaľ by člen alebo blízky príbuzný neodišiel.

Na udržanie vojska musela obec Vlkas odvádzať určitú časť obilia. Prevádzali sa prísne rekvirácie. Odvody sa často opakovali a každého, len trochu súceho muža vzali za vojaka. Hospodárske práce vykonávali ženy a deti.

O ukončení vojny sa občania dozvedeli v polovici októbra 1918. Návrat vojakov z frontov do rodín a koniec dlhého krviprelievania spôsobil všetkým nevýslovnú radosť. Za I. ČSR tu bolo rozvinuté tkáčstvo.

V roku 1943 a 1944 sa začali objavovať spojenecké bombardovacie lietadlá. Nálety oznamoval rozhlas, v mestách sirény, ktorých zlovestný hlas bolo počuť v širokom okolí. Ľudia si často stavali kryty na odľahlých miestach, do ktorých sa cez nálety schovávali.

6. októbra 1944 prileteli angloamerické lietadlá a začali bombardovať Nové Zámky. Každú explóziu bolo jasne počuť. Zlovestný zvuk sirén často rušil pokoj tichej obce. Keď sa front priblížil, každý muž od 18 rokov musel narukovať. V obci Vlkas sa stále menili nemecké a maďarské vojská.

Obyvateľstvo usilovne schovávalo potraviny, šatstvo a víno. Dunenie diel bolo počuť tri mesiace. Z nepokojení obyvatelia strávili celé noci v krytoch a v pivniciach. 27. marca 1945 vyhodili nemci valkázky mlyn do vzduchu.

V poludňajších hodinách sa dedinou prehnal posledný nemecký tank. Asi o pol druhej prišli prví vojaci červenej armády s víťazným „HURÁ“. Kalvínsky kostol a niekoľko obytných domov bolo poškodených. V r. 1938 -1945 bola obec Vlkas pripojená k Maďarsku.

Po oslobodení nastal rozvoj obce. Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Vlkas pripojená k novému povojnovému Československu. Začala sa písať nová kapitola dejín. Dňa 8. až 9. júna 1990 sa uskutočnili voľby do SNR, FZ SN a SĽ.

Nové vedenie obce Vlkas prevzalo na seba zodpovednosť. Dňa 17. jula 1992 bola vyhlásená Zvrchovanosť Slovenska, 1. 9. 92 schválená ústava Slovenskej republiky a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika v ktorej sa do dnes obec Vlkas prezentuje v okrese Nové Zámky.

  Zdroj: Wikipedia.org, vlkas.xtreemhost.com, e-obce.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Vlkas – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Vlkas – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár