Čechy – Nové Zámky okolie

Čechy – Nové Zámky okolie

Čechy sú obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Čechy je rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1735.

Obec Čechy leží v juhovýchodnej časti Novozámockého okresu včlenená do vŕškov Pohronskej pahorkatiny, ktoré sa k severu zvažujú ku kláštoru Mariánska Čeľaď a na juhu k obci Semerovo.

Čechy - Nové Zámky okolie
Čechy
erb obce

Nadmorská výška obce Čechy je priemerne 240 metrov. Východná strana okolia obce je z väčšej časti zalesnená. Pahorkatinové okolie vytvára malebný pohľad na dedinu.

Hlavne v letných mesiacoch tvorí nádhernú kulisu pre každého návštevníka obce. Samotná obec z geologického hľadiska leží na pôdnom zlome sprašových vrstiev.

Kopcovité zrázy nasvedčujú tomu, že sa tu stretá hronská sprašová tabuľa so žitavskou.

Na prelome geologických období treťohôr a štvrtohôr boli priestory dnešnej obce zaplavené najskôr Tortónskym a neskôr Sarmatským morom.

I v neogénnom období treťohôr, keď ustupovali vody Sarmatského mora, južné časti obce zostali morskou lagúnou až niekde k dnešnej obci Semerovo.

Túto skutočnosť potvrdzujú reliéfy okolia (Slimásky jarok, vstupné reliéfy z hradskej do Semerova) a pôdne zlomy, ktoré sa vytvorili vplyvom lagúnových močiarov (povyše i poniže obce).

Okolité pahorky, ktoré tvoria veniec okolo obce, taktiež pochádzajú z horotvornej vulkanickej činnosti neogénu (mladšia doba treťohôr). Tento vulkanický podklad sopečných hornín posiatych úrodnou štvrtohornou sprašou sa stal ideálnym miestom pre neskoršie zakladanie ovocných sadov a úrodných viníc.

Čechy – Nové Zámky okolie

Morská lagúna sa po ukončení horotvornej činnosti postupne vyparovala a strácala. Sladké vody potôčikov pritekajúcich z blízkeho okolia nevedeli nahradiť vyparovanie morskej vody, ale ani celkom pretvoriť jej chemickú štruktúru.

Preto časť z nej vsiakla do hornín. Tieto sú zrejmé v štruktúre pôdy i v súčasnosti vo forme „slancov“, najmä v priestoroch od dnešného rybníka proti prúdu potoka až pod budovu Obecného úradu. Naopak – severne od obce smerom na Mariánsku Čeľaď, sú pôdy sladké, čo spôsobili prítoky sladkých vôd potokov premiešaných vápencom.

Napriek neogénnej morskej činnosti nie sú v priestoroch obce zistené tekuté piesky, hojne sa vyskytujúce v okolitých obciach ako Semerovo, Kolta, Veľké Lovce. Existenciu morskej lagúny dokumentujú i nájdené odtlačky nižších foriem živočíchov, napríklad ulít mäkkýšov v hliníkoch. Vo vykopávkach realizovaných v obci sa nenašli pozostatky kostier živočíchov vyššieho typu.

[symple_googlemap title=“Čechy – Nové Zámky okolie“ location=“Čechy, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

„…noví osadníci v semerovskej farnosti patria vierou ku kacírstvu. Prišli z Bohémie (Čechy) a vieru svoju dali si vyvrátiť a odobrať pomýleným kňazom Joanessom Hussom. Sú však vytrvalí, pracovití, vyznajú sa v remeslách, sami si vystavali príbytky a ako sa hovorí medzi pospolitým ľudom, že vraj v Čechách (Bohémií) stavali z nich veľké domy v mestách. Vynikajú svornosťou a ostatnými osadníkmi kresťanskej viery sa nehašteria…“

Ostrihom r. 1947

I napriek skutočnosti, že koncom 60. rokov 20. storočia bola obec zaradená do skupiny dedín určených na zánik, podarilo sa jej prežiť. Vekový priemer 45 rokov sa postupne znižoval a v súčasnosti s vekovým priemerom 38 rokov patrí medzi „najmladšie“ v okrese Nové Zámky.

Postupne sa podarilo zastaviť aj úpadok počtu obyvateľov a momentálne tu žije 320 Češanov (Čahanov – slangovo). Historicky najnižší počet obyvateľov zaznamenali v roku 1992 – 297. Odvtedy sa tento ukazovateľ síce pomaly ale predsa zvyšuje.

Pekná prírodná scenéria, blízkosť kúpaliska v Podhájskej s celoročnou prevádzkou spolu s možnosťou pestovania turistiky, letných i zimných športov (lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie) vytvárajú pre budúcnosť veľké šance na rozvoj vidieckej turistiky.

Obec Čechy vlastní 200m dlhý lyžiarsky vlek, ktorý je v prevádzke pri vhodných snehových podmienkach s možnosťou večerného lyžovania. Pri vleku je možnosť občerstvenia v bufete.

Na lyžiarskom svahu je vybudovaný systém umelého zasnežovania. Oproti lyžiarskemu svahu sa nachádza vodná plocha rybníka, ktorá je v zimných mesiacoch zamrznutá a túto možno využívať na korčuľovanie a hokej.

Pri vhodných snehových podmienkach sa v okolí obce nachádzajú terény vhodné na bežecké lyžovanie. Otváracie hodiny lyžiarskeho vleku nájdete >>TU <<

 Obec Čechy patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Čechy: Oficiálna stránka obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1419. Prístupné dokumenty však dokazujú, že sa tu od pradávnych dôb nachádzali ľudské obydlia. Vykopávkové práce vedené Slovenskou akadémiou vied dokazujú osídlenia už v období mladšej doby kamennej, teda asi 3 000 rokov pred naším letopočtom.

V priestoroch bývalej kúrie Lipovnických / dnešný Obecný úrad / sa našli neolitické sekerky, kamenné kliny a iný úlomkový materiál. Priame osídlenie priestorov obce sa spomína na začiatku 9. storočia pri patriarchálnom sídlisku budovanom kmeňmi Slovanov.

Základom slovanskej osady v Čechách bola dnešná Hoba. V Semerove na návrší zvanom Váraš stálo slovanské hradisko, ktorému už na začiatku 9. storočia prináležalo široké okolie slovanských patriarchálnych krbov.

Podľa historických záznamov osada dnešných Čiech v 12. a 13. storočí bola hospodárskou osadou majetkov Ostrihomskej kapituly. Po Tatárskom vpáde po roku 1241 bola osada veľmi zničená.

Najväčší rast osada zaznamenala v rokoch 1416-1419, ako dôsledok husitského hnutia v Čechách a na Morave. Aj do týchto priestorov sa prisťahovalo niekoľko husitských rodín. Tieto rodiny dostali povolenie na vybudovanie osady asi o pol kilometra ďalej od pôvodnej osady.

Takto vlastne vznikli bezprostredne pri sebe dve osady: Horné Čechy a Malé Čechy, ktoré boli osídlené husitskými exulantmi. Búrlivé zmeny v strednej Európe začiatkom 16. storočia spôsobené najmä Tureckou okupáciou zanechali aj na majetkoch Horných a Dolných Čiech značné stopy.

Po dlhotrvajúcom tureckom pustošení osadníci začali budovať novú osadu na rumoviskách bývalých Malých Čiech. Tým osada Horné Čechy úplne zanikla a po roku 1685 sa začína používať iba názov Čechy. V roku 1735 bol postavený rímskokatolícky kostol, ktorý je do dnešných čias dominantou obce.

Začiatkom 19. storočia vládli v obci bohaté šľachtické rodiny, ktoré boli vlastníkmi celého češianskeho chotára. Rozsah ich majetku sa zvyšoval najmä po reformách cisára Jozefa II. / 1780-1790/, ktorý okrem mnohých reforiem zrušil aj rehoľné žobravé rády.

Toto postihlo i rád Paulínov z Mariánskej Čeľade. Ich rozsiahlych pozemkových a lesných majetkov sa okrem šľachtických rodín z okolia zmocnili aj zemepáni v Čiech. Postupom rokov hegemóniu v obci stále viac preberala rodiny Jarossová. Gróf Móric Jaross si dal vybudovať novú zemiansku kuriu, pri ktorej bol i nový hospodársky dvor .

Samotná obec v polovici 19. storočia sa rozrastala iba veľmi málo. V roku 1866 doľahol na dedinu veľký smútok v podobe zúriacej cholery. Podľa záznamov matrike od 25. septembra do 20. októbra zomrelo v Čechách 26 ľudí.

Bolo to veľmi vysoké percento na obec, ktorá v tej dobe nemala ani 500 obyvateľov. Na sklonku 19. storočia starý Móric Jaross prenecháva žezlo svojmu synovi Štefanovi Jarossovi, ktorý po smrti svojho otca v roku 1902 dedí všetky jeho rozsiahle majetky.

Po vytvorení prvej Československej republiky 28. októbra 1918 i obyvatelia tejto obce pociťovali radosť z vystúpenia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Postupne ako Štefan Jaross starol, preberal vedenie hospodárstva jeho syn Ferdinand / Nándor /.

Nándor Jaross, ako veľký obdivovateľ hortyovského režimu, odišiel do Budapešti, kde nastúpil do diplomatických služieb. Vedenie jeho majetku v.obci prevzal jeho švagor Július Hegedúss. Usadil sa k kúrii Nándora Jarossa, ktorú 26. marca 1945, tesne pred príchodom frontu musel opustiť a utiekol za hranice. Obec bola oslobodená 28. marca 1945.

  Zdroj: Wikipedia.org, obeccechy.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Čechy – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Čechy – Nové Zámky okolie

Pridaj komentár