Šurany – Nové Zámky okolie

Šurany – Nové Zámky okolie

Šurany – Nové Zámky okolie

V minulosti sa mesto nazývalo Veľké Šurany, maď. Nagysurány. Šurany sú mesto ležiace v Nitrianskom kraji, má vyše 13 tisíc obyvateľov. Je to priemyselno-poľnohospodárske mesto, ktoré leží na pravom brehu rieky Nitry, v nadmorskej výške 144 m n. m.

Šurany - Nové Zámky okolie
Šurany
mestský erb

História Šurian je veľmi bohatá, ale ani súčasnosť nezaostáva. Mesta sa dotkli útrapy I. aj II. svetovej vojny. Po oslobodení v roku 1945 bolo potrebné zahladiť stopy vojny. Nastal všestranný rozmach mesta.

Vybudoval sa priemysel, poľnohospodárstvo sa združstevnilo. Migrácia obyvateľstva nútila mesto k výstavbe nových bytov. Vybudovali sa sídliská a následne školské, zdravotnícke a kultúrne zariadenia.

Dobudovala sa doprava a cestné komunikácie. K 1.1.1976 dochádza k integrácii obcí Šurany – Kostolný Sek – Nitriansky Hrádok a Úľany nad Žitavou. Obec Úľany nad Žitavou sa v roku 1991 osamostatnila.

Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok sú naďalej súčasťou mesta s vyše desaťtisíc obyvateľmi.Reformy v spoločnosti po roku 1989 sa v meste najviac dotkli podnikovej sféry.

Zanikli veľké podniky Elitex, Calex, ale aj Cukrovar a iné, ktoré zamestnávali občanov z celého regiónu. Pretransformované boli aj poľnohospodárske družstvá. Zahraniční investori prichádzajú do mesta postupne.

Dnes tu pôsobia z väčších spoločností: Kórejská – Bang Joo Elektronics Slovakia, vyrába výrobky z plastov na audiovizuálnu techniku, Nemecká – Automaty – vyrába diely pre automobilový priemysel, Kórejská KIHWA SK – vyrába umelohmotné komponenty pre Samsung a menšie firmy, zo šurianskych sú to: Obchodné centrum ZORA, MURENA, TYCHÉ, Staviteľstvo Zajíček, a pod.

V meste sú štyri základné školy. Študenti z mesta a širokého okolia navštevujú Gymnázium, Obchodnú akadémiu, Strednú poľnohospodársku školu a dve stredné odborné učilištia – strojárske a poľnohospodársko-potravinárske.

Šurany – Nové Zámky okolie

[symple_googlemap title=“Šurany – Nové Zámky okolie“ location=“Šurany, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“10″ height=250]

 

Obyvatelia mesta a jeho návštevníci majú možnosť kultúrne a športovo sa vyžiť. K tomu slúžia kultúrne zariadenia Mestského kultúrneho strediska – Mestská knižnica Michala Matunáka, spoločenská hala, koncertná a výstavná sieň v synagóge, kino Hviezda a amfiteáter, Kultúrne zariadenia v častiach Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok, ako aj Spoločenský dom.

Športovú činnosť v meste rozvíja TJ SO Lokomotíva, Športový klub Šurany, TJ Slávia jazdecký oddiel, TJ CALEX cyklistický oddiel a iné. Mesto je obklopené krásnou prírodou, nechýba les, rozsiahle vodné plochy, rieky, lúky, úrodné polia, krásne zátišia. Jeho územie je súčasťou Podunajskej nížiny a Žitavskej doliny.

V meste je bohatá obchodná sieť so širokou ponukou výrobkov. Množstvo malých kaviarní a podnikov s občerstvením ponúka príjemné posedenie a počas letnej sezóny aj v letných záhradách. Návštevníkov mesta určite zaujmú architektonické a kultúrne pamiatky. Oficiálna webová stránka mesta Šurany: Oficiálna stránka mesta

Po prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu II. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. To ale neznamená, že územie dnešných Šurian nebolo predtým osídlené. Archeologické nálezy, ktoré boli v Šuranoch objavené dokazujú, že táto lokalita bola osídlená už v eneolite, čiže v mladšej dobe kamennej.

Našiel sa tu významný hrob s nálezmi kanelovej keramiky (žliabková výzdoba). Okrem iných pozoruhodným objavom bolo aj keltské pohrebisko z 2. storočia pred naším letopočtom. Ďalej nález rímskeho sídliska z doby sťahovania národov (4. storočie nášho letopočtu) a slovanské sídlisko z 9. storočia z čias kniežaťa Pribinu a Veľkej Moravy.

Šurany – Nové Zámky okolie

Písomné pramene dokazujú, že už v druhej polovici 14. storočia jestvoval Šuriansky hrad a patrilo k nemu 12 dedín a osád. V rokoch 1663 – 84 ho okupovali Turci a v roku 1725 bol z väčšej časti zbúraný. K významným osobnostiam tohto hradu patrí kapitán hradu barón Tomáš Bosniak a jeho dcéra Žofia.

Jej neporušené telo (zomrela 28. apríla 1644) odpočíva v loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom neďaleko Strečna, kde žila s manželom Fraňom Wesselényim. V roku 1832 cisár František I. povýšil Šurany na kráľovské mesto s trhovým a jarmočným právom.

V roku 1835 tu bol postavený prvý valcový mlyn a 1854 cukrovar, ktorý bol najstarším v Európe, no výroba cukru v ňom bola v roku 2000 ukončená. Od roku 1872 do roku 1918 boli Šurany okresným mestom a potom opäť v rokoch 1949 – 1960.

Nové Zámky okolie – Kostolný Sek

Prvý písomný záznam o obci sa nachádza v listine kráľa Ondreja II. z roku 1221, v ktorom potvrdzuje výmenu majetkov ostrihomského arcibiskupa Jána a bána Erneyho z rodu Hont-Poznanovcov. V nej sa uvádza meno obce „ Zeg“.

Začiatky osídlenia obce však siahajú do doby bronzovej, o čom svedčia bohaté vykopávky. K najcennejším nálezom patrí hlinený džbán s obsahom vyše tritisíc kvartingov – štvrťdenárov. Vykopal ho na novom cintoríne hrobár J. Takáč a dnes sú v úschove Slovenského národného múzea.

Mince boli razené za čias vlády kráľa Žigmunda v 15. storočí.. K významným rodom, okrem Poznanovcov, patrili aj Turčániovci, ktorí mali v obci postavené svoje kúrie. Svoje miesto v histórii tejto obce má aj Paulínsky kláštor, postavený v 13. storočí zásluhou Hont –Poznanovcov ako i ostrihomského arcibiskupa Lodoméria.

Nové Zámky okolie – Nitrianky Hrádok

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1431.Nachádza sa na závete Ctibora mladšieho, majiteľa Šurianskeho hradu, kde sa nazýva Warad. Začiatky osídlenia obce spadajú však už do obdobia praveku.

Archeologické nálezisko Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov, nachádzajúce sa za východným ramenom rieky Nitry, Čiernou vodou, patrí k najvzácnejším pravekým objektom v Strednej Európe. Prvé vykopávky tu vykonával v roku 1925 akademik Ján Eisner, zakladateľ slovenskej archeológie.

Jeho pokračovateľmi boli akademik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a Dr. Točík. Významným nálezom bolo sídlisko ľudu s lengyelskou kultúrou z mladšej doby kamennej. Jedinečným dôkazom zručností týchto ľudí, ktorí sa venovali aj domácej výrobe keramiky, je aj Venuša – Magna Mater, soška pochádzajúca z tohto obdobia, ktorú pri vykopávkach objavil JUDr. Vendelín Laca ako študent – brigádnik.

 

Zdroj: Wikipedia.org, Surany.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Šurany – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

5 thoughts on “Šurany – Nové Zámky okolie

Pridaj komentár