Mercurius Veridicus ex Hungaria

Mercurius Veridicus ex Hungaria

Mercurius Veridicus ex Hungaria v preklade Pravdomluvný posol z Uhorska, prvé číslo sa ešte nazývalo Mercurius Hungaricus (Uhorský posol), boli prvé noviny na Slovensku a v Uhorsku. Celkový počet novín Mercurius Veridicus ex Hungaria 6 čísiel vychádzal v rokoch 1705-1710 v Levoči a potom v Bardejove. Noviny Mercurius Veridicus ex Hungaria slúžili výlučne záujmom protihabsburského povstania Františka II. Rákócziho (išlo o „antipropagandu“ cisárskych, čiže viedenských novín Wienerisches Diarium) a zanikli s jeho porážkou. Článok v novinách píše o zajatí a poprave Ladislava Ocskay -a z roku 1710.

Prečítajte si aj: Pevnosť Nové Zámky & Ladislav Ocskay

Vďaka nášmu fanúšikovi stránky pánovi Pavel Sojka sme sa dopracovali k voľnému prekladu tohoto dobového výňatku z novín Mercurius Veridicus ex Hungaria. No nie je to úžasné prečítať si noviny ktoré sú 300 rokov staré?

Mercurius Veridicus ex Hungaria

Mercurius Veridicus ex Hungaria 1710

Nový rok začal pre nás veľmi dobre. Naša patrola Equestris zašla ďaľej za hranice keď hľadala potraviny a keď sa dozvedela že malá skupina (rakúskych vojakov Heister) sa poberá do Bratislavy, začali ich prenasledovať, a keby nemali pol hodinový náskok určite by sme ich boli zajali rovnako ako pred 2 rokmi v Starhembergu.

Druhej skupine sa darilo lepšie pod vedením kapitána Javorku. Tato skupina neposlúchla a Ocskay Lászlo (Ladislav Ocskay) ktorý bol raz generál (a keď zradil v boji pri Trenčíne utiekol) a za sebou nechal 30 mrtvých vojakov. Vojaci kričali jedným hlasom. Zobrali ho ku kapitánovy, a len kapitán bol schopný utíšiť hnev vojakov. Vojensky súd ho odsúdil a Ocskay na kolenách prosil o milosť, ale aj napriek tomu ho zabili.

Pán Pavel Sojka, patrí Vám veľká vďaka v mene celého Admin Teamu (NZF) Nové Zámky Fotoalbum.

Predchodcovia Mercuri

Zverejnenie týchto novín znamená nie začiatok, ale dovŕšenie propagandy pomocou tlače, ktorú František II. Rákóczi a jeho spolupracovníci začali rozvíjať prostredníctvom novinových letákov a manifestov už skôr. Kuruci, ako volali stúpencov a vojakov Rákócziho, chceli propagandou eliminovať vplyv nepriateľského spravodajstva, šíreného úradným časopisom habsburského panovníckeho dvora Wienerisches Diarium, ktorý neskôr premenovali na Wiener Zeitung. Pod týmto titulom noviny vychádzajú dodnes.

František II. Rákóczi spoznal dôležitosť písaného slova a tlače pre oslobodzovací boj a preto podnikol všetko pre rozvoj vlastnej propagandy, ktorou chcel vo svoj prospech ovplyvniť verejnú mienku hlavne v zahraničí a získať čo najviac prívržencov a podporovateľov svojich povstaleckých akcií. Preto aj vo svojom prvom Novozámockom manifeste písal okrem iného :

“ Nech ide do celého sveta zvesť o pokroku nášho spravodlivého boja proti rakúskemu panovníckeho domu … „

Hneď na začiatku bojov proti cisárskym vojskám vydal manifest, v ktorom vyhlasuje boj za slobodu potláčaných národov v rakúskej monarchii, hlavne maďarského ľudu, proti habsburskému otroctvu. Je to vlastne výzva k ozbrojenému povstaniu (Manifestum Principi Rákoczi). Bol vydaný na hrade Breszne v Poľsku. Okrem Rákócziho manifest podpísal aj jeden z jeho pobočník, generál kuruckých vojsk gróf Mikuláš Bercsényi. Vo svojom ďalšom manifeste toho istého roku, ktorý vyšiel z vojnového tábora povstalcov pri Mukačeve 7. júla 1702, sa slávnostne obracia na panovníkov a obyvateľov celého „kresťanského sveta“ tvrdiac, že on a jeho stúpenci obnovili „večnú slávu ubitého uhorského národa„. Podobný cieľ sledoval aj vydaním tzv. Manifestu nespokojencov Uhorska, ktorý vyšiel vo francúzštine za hranicami Uhorska už aj preto, aby si ešte viac naklonil vládnuce kruhy vo Francúzsku, ktoré jeho povstanie podporovali peniazmi aj vojenským materiálom.

Z obdobia kuruckých bojov poznáme viac manifestov, letákov a proklamácií Františka II. Rákócziho o zriadení verejných úradov, obnovenie a utuženie vojenskej disciplíny, o vojnové situácii, výsledku mierových rokovaní, o rozhodnutiach snemu v Onode, ktorý detronizoval Habsburgovcov a pod. Boli tlačené po maďarsky a kvôli cudzine i latinsky. V zahraničí vychádzali aj v iných svetových rečiach. Cudzina ich prijímala s veľkou pozornosťou. Rákóczi sa osobne staral o to, aby s manifestom a s letákovými novinami kurucov sa informovala nielen vyššia šľachta a zemania, ale aj prostý ľud. Gróf Mikuláš Berczényi – kurucký generál, mal všetky kurucké pluky informovať s Rákóciho tzv. Novozámockým manifestom, ktorý sa musel čítať aj po dedinách, aby sa aj negramotné ľudové masy pripojili k povstaniu.

Už tieto zmienky ukazujú, že tu boli priaznivé podmienky pre vydávanie prvých novín v Uhorsku. Kuruci priamo potrebovali vlastné noviny, v ktorých by sa mohli brániť proti útokom nepriateľskej propagandy. Nielen zahraničných, ale aj domácich čitateľov bolo treba presviedčať o nevyhnutnosti boja proti Habsburgovcom a zoznamovať ich s víťazným postupom kuruckých vojsk. Veď do Uhorska prichádzalo okrem Wienerisches Diarium aj viac novinových letákov, letákových novín, manifestov, pamfletov aj skutočných novín, ktoré úspechy kurucov zamlčovali a ich odboj proti cisárskej Viedni zatracovali. Preto kurucké letákové tlače aj Mercurius Veridicus ex Hungaria prinášali vlastné spravodajstvo, „aby sa všetko to nezdalo pravdivé, čo cudzí národ tvrdí v novinách, hlavne v nemeckých lživých novinách“. (Rozumej Wienerische Diarum)

Obsah jednotlivých čísel

Prvé číslo Mercurius Hungaricus vydal gróf Antal Esterházy roku 1705, druhé v tom istom roku v máji a tretie v auguste vyšly zásluhou významného generála a radcu Františka II. Rákócziho – Pavla Rédaya. Roku 1706 nie je bližších údajov o vydaní novín. Podľa všetkého ďalšie číslo novín vyšlo až roku 1708, čo však nie je isté. Roku 1710 Mercurius vyšiel v januári, vo februári a v marci. Môžeme preto usudzovať , že Mercurius nikdy nevychádzal týždenne a jeho vydania nebolo viazané k žiadnemu presnému dátumu, ako sa to pokúšali dokazovať starší historici. Nie je ani stopy o tom, že by vzniklo aj iné číslo Mercuri ako prvé, ktoré bolo vydané Eszterházym, šesť známych vytlačených a jedno zachované v rukopise. Len prvé esterháziovské číslo je doteraz neznáme. Aj keď je možné, že Kuruci svoje noviny plánovali vydávať ako týždenník, ktorý by mal zoznamovať zahraničie s kuruckými víťazstvami a s výsledkami ich mierových rokovaní s Habsburgovcami, treba upustiť od staršej hypotézy, podľa ktorej v nejakej knižnici, alebo v archíve vo Francúzsku, Švédsku, alebo v inej európskej krajine sa skrýva „plná séria mercurio“, obsahujúca do 200 vydaných čísel.

Vydavateľ prvého čísla gróf Antal Esterházy chcel zabezpečiť týmto novinám širokú publicitu a veľký ideologický dosah. V prvom rade mali prinášať domáce spravodajstvo, prebúdzať národné povedomie a protihabsburskú nenávisť a len v druhom rade slúžiť zahraničnej politike. V tomto duchu bolo aj vydané ich prvé číslo. Už tým, že chcel vydávať noviny hlavne pre ľud, jeho zameranie a redigovanie novín sa nezhodovalo s ich neskorším vedením veliteľskými kanceláriami Františka II. Rákócziho. Správne pochopil, že bez nadaného redaktora, ktorý by „novely (noviny) usilovne spisoval„, nemôže vytvoriť pohotový a hodnotný tlačový orgán. Sám si chcel, ako „hlavný redaktor„, vytvoriť akýsi „redakčný kruh“ a len toľko žiadal od hlavného veliteľstva, aby k nemu „subordinoval jedného novelistu„. Tieto plány sa však neuskutočnili na škodu celého povstaleckého hnutia, pretože Esterházy mohol z Mercuri vytvoriť časopis veľmi významný pre povstalecký boj. František II. Rákóczi však nariadil odobrať vedenie časopisu Esterházimu, odôvodňuje to nedôverou v stálosť Esterháziho zásad a jeho veliteľskou nedôslednosťou a slabosťou. Rákóczi potom premenil Mercuri na poloúradný tlačový orgán pre propagáciu svojej zahraničnej politiky a jeho vedenie zveril svojmu stálemu spolupracovníkovi Pavlovi Rédeyovi.

V Rédeyovej redakcii vyšiel Mercurius dvakrát v roku 1705 a výsledkom jeho práce je aj číslo z roku 1708. Nielen doma, ale aj v susedných krajinách bol Mercurius dobre prijatý. Keď Rédey videl úspech novín, navrhol ich vydávať týždenne. Rákóczi skutočne nariadil veliteľskej kancelárii, aby každý týždeň zostavovala materiál novín z prijatých hlásení o výsledku bojov a iných správ a posielala ho do levočskej tlačiarne. Po roku 1705, ako sme uviedli, Mercurius dlhšie nevychádzal. Stalo sa tak preto, lebo Kuruci nemali možnosť oznámiť cudzine nejaké väčšie víťazstvo svojich vojsk, pretože sa v tejto dobe pripravovali k veľkej bojovej akcii.

Augustové číslo Mercurius z roku 1705 vyšlo pod zmeneným názvom Mercurius Veridicus ex Hungaria. S pridaním slova „veridicus“ (pravdomluvný) chcel Rákóczi a jeho prívrženci, zvýrazniť objektivitu svojich správ na rozdiel od „tlačených klamstiev“ Wienerisches Diarium. Medzi oboma číslami je podstatný rozdiel aj v celkovom zameraní. Kým májové číslo oslavuje významné osobnosti kurucov priamo pateticky, augustové číslo prináša oveľa viac správ a informácií. Dáva teda prednosť popisu skutočných udalostí pred oslavnými článkami o kuruckých veliteľoch. Týmto číslom sa Mercurius nadlho odmlčal.

Na začiatku roka 1710 sa noviny znovu prebudili k životu. Pravdepodobne ich zredigoval za pomoci veliteľskej kancelárie gróf Mikuláš Berczényi. Tieto posledné tri čísla novín sa už netlačili v levočskej Brewerovskej tlačiarni, pretože mesto sa 13. februára 1710 vzdalo cisárskym vojskám. Vysádzané sú už „ošúchanými a obdratými písmenami“ v bardejovskej mestskej tlačiarni. Osnova januárového čísla je písaná rukou Berczényiho tajomníka Samuela Ebeczkého ktorého je možné považovať aj za redaktora februárového a marcového čísla z roku 1710. Mercurius Veridicus ex Hungaria správou z 26. marca 1710 pravdepodobne zakončuje svoju púť. V mestskej tlačiarni v Bardejove sa muselo urýchlene prestať s tlačením Mercury, pretože situácia na fronte sa stávala pre kurucov veľmi nepriaznivou. Michal Okolicsányi, podľa príkazu, ktorý dostal od Bercsényiho, nariadil Bardejovskej tlačiarni, aby sa presťahovala do Košíc. Obával sa, že mesto aj s tlačiarňou padne do rúk cisárskych, ako sa to už predtým stalo vinou zradcu Štefana Andrássyho z Levoče a s jeho slávnou Brewerskou tlačiarňou.

Bardejovská tlačiareň si však nechcela spájať svoj osud s kuruckých vojskami, ktorým hrozila úplná porážka a preto sa vzpierala opustiť mesto. Výhovorky im však nepomohli. V apríli roku 1710 previezli Kuruci bardejovskú tlačiareň do Košíc. Podľa niektorých údajov vyšlo posledné číslo Mercurius Veridicus ex Hungaria práve v Košiciach roku 1711, ale aj to je len neoverená hypotéza.

Mercuri – Historické bádanie

Na kurucké noviny prvýkrát upozornil Szalay László roku 1895. V čase, keď popisoval kurucké povstanie v Uhorsku v júli roku 1705, pridal do svojich prameňov i prvé známe číslo Mercurius Hungariuous. S touto malou správou sa začal riešiť problém začiatkov žurnalistiky v Uhorsku. Postupom času sa objavilo ďalšie vytlačené číslo Mercurius, ale o existencii ostatných sa nič spoľahlivého a presného nevedelo. Pomocou rukopisných materiálov sa však podarilo zrekonštruovať nasledujúce číslo. Keď sa rovnakým spôsobom podarilo zostaviť aj januárové číslo z roku 1710, došlo k zaujímavému overeniu spoľahlivosti tejto syntetickej metódy. Tlačený exemplár toho istého čísla, ktorý sa potom náhodne podarilo objaviť, sa presne zhodoval s rekonštruovaným na základe rukopisných materiálov. Skúmanie problémov súvisiacich s vychádzaním novín Mercurius Veridicus ex Hungaria trvalo dlhé desaťročia. Takmer po sto rokoch vyšla obsiahla štúdia Esze Tomáša, ktorý podrobil revízii mylné názory starších bádateľov a podal súvislý obraz o vychádzaní týchto prvých tlačených novín v Uhorsku.

  Zdroj: Wikipedia.org Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Mercurius Veridicus ex Hungaria

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Mercurius Veridicus ex Hungaria

Pridaj komentár