Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina bolo prvé múzeum v Nových Zámkoch ktoré bolo založené v roku 1936 pod názvom Mestské múzeum. Pri príležitosti 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády bola otvorená výstava s tureckou tematikou.

Múzeum Jána Thaina
Zakladatelia mestského múzea: Béla Szőke, prof. Ján Thain, kpt. Ludvík Albrecht a Kazimír Saskó
Múzeum Jána Thaina
Múzeum Jána Thaina

Zásluhu na otvorení múzea i výstavy maju Ľudovít Albrecht, dr.Vojtech Szöke, profesor János Thain a dr. Eugen Saskó. V roku 1937 sa sídlom múzea stala budova hotela “ Zlatý lev „, kde boli dočasne zriadené aj výstavné priestory.

Avšak pri bombardovaní mesta v II. sv. vojne bola budova zasiahnutá a takmer všetky exponáty zničené. Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina

Obnoviť činnosť múzea po vojne sa podarilo až v roku 1956 a o rok neskôr si verejnosť mohla pozrieť stálu expozíciu v prenajatých priestoroch budovy na Björnsonovej ulici.

Od roku 1966 sa múzeum postupne zameriavalo na zber a záchranu predmetov muzeálneho charakteru v obvode svojej pôsobnosti.

Od roku 1971 sa jeho pracovníci zapojili do výskumnej činosti v regióne spojenej so zberom artefaktov. Postupným získavaním národopisného a historického fotomateriálu sa budoval fotoarchív.

Múzeum Jána Thaina
Ján Thain
zakladateľ mestského múzea

Opakovaná absencia vlastných priestorov spôsobovala časté sťahovanie múzea. V rokoch 1971-1974 bolo múzeum umiestnené v suteréne františkánskeho kláštora. Po získaní celého objektu v roku 1975 sa vytvorili podmienky pre vybudovanie dočasných expozícií a vytvorenie troch oddelení – etnografického, archeologického, fotodokumentačného a neskôr historického.

Vtedajší stav zbierok si vyžadoval ich odborné a tematické vytriedenie, ošetrenie a kozerváciu. Z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kláštora sa múzeum v roku 1979 presťahovalo do náhradných priestorov.

Po jej skončení boli verejnosti v roku 1994 sprístupnené tri stále expozície: A. Bernolák – život a dielo, G. Czuczor – život a dielo a Národopis a zo šiestich výstav štyri boli už v nových priestoroch. V tomto objekte múzeum sídlilo do konca roku 2003, kedy do správy získalo zrekonštruovaný objekt na Ul. M.R.Štefánika 58.

V novembri 2004 múzeum v tejto budove otvorilo nové výstavné a expozičné priestory.

Múzeum Jána Thaina – Expozície

Po stopách našich predkov – archeologická expozícia

Cieľom expozície je prostredníctvom najzaujímavejších a najvzácnejších exponátov, rôznych rekonštrukcií odevov, nástrojov, šperkov, pohrebného ritu, makiet obydlí, kresbového a fotografického ilustračného materiálu priblížiť širokému okruhu ľudí jednotlivé medzníky kultúrneho, spoločenského a dejinného vývinu ľudskej spoločnosti v tomto úzkom geografickom regióne.

Múzeum Jána Thaina – Odviate časom – história Nových Zámkov

Historická expozícia s názvom “ Odviate časom“ dokumentuje vývoj Nových Zámkov v minulosti. Začína sa obdobím stredoveku, kde predstavuje štyri stredoveké dediny – Nyárhíd, Györök, Gúg a Lék, v chotári ktorých boli v 16. storočí založené Nové Zámky. Pokračuje obdobím prvej a druhej novozámockej pevnosti.

Pevnosť mala tvar pravidelného šesťuholníka s dvoma vstupnými bránami. Jednotlivé bašty pevnosti boli päťcípe, vysunuté a viacpodlažné. Výška hradieb dosahovala 10 m a šírka 18 m. Hradby medzi jednotlivými baštami mali dĺžku 150 m. Pevnosť bola chránená vodnou priekopou, ktorá bola miestami 35 m široká a 45 m hlboká.

Posledná časť historickej expozície – salón – predstavuje kultúru bývania vyšších vrstiev mestského obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia.

Pamätná izba Antona Bernoláka

Expozícia Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch pod názvom “ Pamätná izba Antona Bernoláka „, predstavuje život a dielo významnej osobnosti, ktorá pôsobila počas svojho života v Nových Zámkoch.

Anton Bernolák
Anton Bernolák

Anton Bernolák sa narodil 3.10.1762 v Slanici. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, filozofiu na Kráľovskej akadémii v Trnave a teológiu vo Viedni a Bratislave. V rokoch 1787 – 1791 pôsobil ako kaplán v Čeklísi.

V nasledujúcom odbobí, do roku 1797 bol kancelárom a tajomníkom arcibiskupskej vikariátnej kancelárie v Trnave. Od roku 1797 bol farárom v Nových Zámkoch. Súčasne pôsobil i ako dekan novozámockého okresu a správca mestskej školy.

Anton Bernolák, ako stúpenec osvietenských myšlienok, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej slovenčiny patrí medzi významné osobnosti slovenských dejín.

Medzi jeho najvýznamnejšie jazykovedné diela patrí: Dissertatio philologico critica de literis Slavorum, ktorým v roku 1787 kodifikoval prvýkrát spisovnú slovenčinu, Grammatica Slavica a dielo Etymologia vocum slavicarum. Spisovná slovenčina, tzv. bernolákovčina, ktorá vychádzala zo živej reči západoslovenskej sa nepresadila ako celonárodný spisovný jazyk. Aj napriek tomu si však našla svojich privŕžencov.

Najvýznamnejšími z nich boli napr. Juraj Fándly, básnik Ján Hollý a Martin Hamuljak, ktorí tvorili a vydávali svoje diela v bernolákovčine. Za najvýznamnejšie dielo Antona Bernoláka sa považuje – päťzväzkový slovník: Slowár Slowenskí, Česko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí, ktorý bol vydaný až po jeho smrti zásluhou kanonika Juraja Palkoviča v rokoch 1825-27 v Budíne.

Počas svojho života sa A. Bernolák zaslúžil aj o šírenie vzdelania, osvety a kultúry prostredníctvom spolku – Slovenské učené tovarišstvo.
Zomrel 15.1.1813 v Nových Zámkoch, kde bol aj pochovaný.

 

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

2 thoughts on “Múzeum Jána Thaina

Pridaj komentár