Gymnázium Nové Zámky História

Gymnázium Nové Zámky História

Gymnázium Nové Zámky História
Štefánikova ulica Nové Zámky

V roku 1952 škola nadviazala družobné styky s JSŠ v Novom Bydžove. Významnou udalosťou boli spoločné športové podujatia.

Počas mnohých rokov družby sa vytvorili pevné priateľské zväzky medzi našou a českou mládežou spod Krkonôš.

Najdlhšiu tradíciu na škole mali 3 krúžky – chemický, biologický a polytechnický. V školskom roku 1953/54 sa zaviedol na škole chemický krúžok pre žiakov X. a XI. triedy.

Členovia krúžku sa schádzali popoludní v počte 15 – 20 žiakov pod vedením Jána Černáka, profesora chémie. Väčšina členov chemického krúžku odchádzala po maturitných skúškach na štúdium chémie na Vysokých školách. Žiaci i absolventi vždy s láskou a úctou spomínali na svojho učiteľa.

Biologický krúžok bol založený v školskom roku 1951/52. Podstatne sa zmenil život v krúžku v školskom roku 1952/53, keď riaditeľ školy dal krúžku k dispozícii školskú záhradu. Vedúcim krúžku bola Ing. Vilma Černáková.

Precvičovali sa všetky druhy štepenia, ako základ vegetatívnej hybridizácie. V ďalšom školskom roku mal krúžok 4 oddelenia. Dve z nich viedol zástupca riaditeľa F. Bacigál, a to fenologické a kvetinárske, dve usmerňovala prof. Černáková| oddelenie pestovateľské a chovateľov priadky morušovej.

Polytechnický krúžok bol založený v školskom roku 1953/54. Práca členov krúžku sa týkala najmä stolárstva, strojného zámočníctva, jemnej mechaniky a elektrotechniky. Vedúcim krúžku bol J. Frlička.

Telesnej výchove sa i v tomto období venuje veľká pozornosť. Okrem školy sú žiaci organizovaní v miestnych sokolských jednotách. Plní sa Tyršov odznak zdatnosti, dosiahli sa pekné výsledky v ľahkej atletike.

Basketbalisti našej školy sa stali v tomto období majstrami južného Slovenska škôl III.stupňa. V roku 1955 sa 48 dorastencov a 24 dorasteniek zúčastnilo I.ČSS v Prahe.

Gymnázium Nové Zámky História
Štefánikova ulica Nové Zámky

V decembri v roku 1960 bol vydaný školský zákon, ktorý tvoril základ nového školstva.

Začiatkom školského roka 1961/62 tak vznikla Stredná všeobecno vzdelávacia škola zlúčením troch škôl: Strednej všeobecno vzdelávacej školy na Stalinovej ulici, Strednej všeobecnovzdelávacej školy na Leninovej ulici a Dvanásťročnej strednej všeobecno vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Na škole bolo 10 denných tried s počtom žiakov 314 a 7 tried s mimoriadnymi formami štúdia s počtom žiakov 120. Riaditeľom školy na dva roky sa stal Klement Zajíček. Doterajší riaditeľ I.JSŠ Ladislav Gunda sa stal školským inšpektorom.

Profesorský zbor pozostával z 19 učiteľov. Veľa hodín v mimovyučovacom čase sa venovalo skrášľovaniu mesta, okolia školy, prácam v poľnohospodárstve. Dobre prosperovali chemický krúžok, fyzikálny krúžok, literárno-estetické a recitačné krúžky.

Dopisovateľský krúžok vydával študentský časopis Mikroskop. Mimoriadne úspešná bola športová činnosť. Chlapci v ľahkej atletike dosiahli najväčší úspech v školskom roku 1967/68, keď zvíťazili v celoštátnej súťaži v ľahkoatletickom päťboji. Ako víťazi ČSSR sa kvalifikovali do medzinárodného finále šiestich socialistických štátov vo Varšave. Tu skončili na treťom mieste.

Výrazným úspechom v mimoškolskej činnosti v školskom roku 1969/70 bolo 1.miesto v chemickej olympiáde v celoštátnom kole. Tento vynikajúci úspech dosiahol žiak III.C triedy I.Bako. Zúčastnil sa i medzinárodnej súťaže v Budapešti a v Moskve.

Gymnázium Nové Zámky História
Štefánikova ulica Nové Zámky

V školskom roku 1971/72 bolo na škole 17 tried, z toho 8 tried SVŠ a 9 gymnaziálnych.

Týmto školským rokom nastupujú do školy žiaci, ktorý absolvujú už nie troj, ale štvorročné štúdium.

Od roku 1975 škola nadviazala družobné styky s Gymnáziom V Znojme. Naša škola sa od začiatku svojej existencie musí vyrovnávať s priestorovými ťažkosťami.

V školskom roku 1976/77 bol vypracovaný a schválený projekt prístavby školy. V tomto období sa začala aj prestavba športového areálu školy. V rámci modernizácie sa zaviedlo ústredné kúrenie. Vyriešila sa tiež otázka palivovej základne na plynové kúrenie. Bola to vítaná zmena v triedach, kde biele vykurovacie telesá nahradili staré kachle.

Na chodbách školy, kde bolo doteraz vždy chladno, vládla už v zime 1978 útulná preteplená atmosféra. V prvom polroku školského roka 1978/79 bola dokončená a daná do prevádzky prístavba so šiestimi priestrannými učebňami, jazykovou učebňou a štyrmi kanceláriami.

Vykonala sa tiež generálna oprava telocvične, vyriešila sa otázka stravovania študentov a učiteľov školy. Bol odkúpený súkromný dom a prerobený na útulnú jedáleň. Z ostatných miestností sa zriadila výdajňa jedál s potrebnými priestormi.

Koncom školského roka 1982/83 sa profesorský zbor rozlúčil s dlhoročným riaditeľom školy Ladislavom Gundom, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok. Bol na čele vedenia gymnázia od roku 1957. Počas jeho dlhoročnej, statočnej práce škola vždy dobre prosperovala a patrila medzi popredné v kraji. Patrí mu za to vďaka, uznanie a želanie pevného zdravia do ďalších rokov života.

Začiatkom školského roka 1983/84 sa riaditeľom školy sa stal Alexander Tóth. Pod jeho vedením sa pokračuje v ďalšej modernizácii školy. Bola zriadená nová, priestranná zborovňa v prístavbe školy.

Gymnázium Nové Zámky História
Gymnázium Nové Zámky

Nová československá výchovno-vzdelávacia sústava sa začala realizovať na škole v školskom roku 1977/78 tým, že do prvého ročníka bolo prijatých vyše 60 % žiakov z 8. ročníka ZDŠ.

Zaviedli sa Skupiny voliteľných odborných predmetov (SVOP). V školskom roku 1977/78 sa vypracováva harmonogram realizácie úloh, podľa ktorého sa má v školskom roku 1978/79 zaviesť vyučovanie v bloku Základy programovania a počítačových systémov, v školskom roku 1980/81 vyučovanie v bloku

Základy technickej chémie a v školskom roku 1983/84 vyučovanie predmetov z bloku Základy elektrotechniky. Adaptáciou priľahlej školskej budovy sa upravili priestory pre vyučovanie teoretické i praktické.

Cieľom výučby Základov programovania a počítačových systémov bolo, aby si žiaci osvojili základné poznatky o tvorbe a analýze algoritmov, aby získali praktické skúsenosti a návyky v programovaní a riešení úloh na počítačoch.

Žiak, ktorý absolvoval túto SVOP, mal dôkladnejšiu prípravu na vysokoškolské štúdium na všetkých fakultách matematicko-fyzikálneho, technického i ekonomického zamerania. Od školského roku 1980/81 sa zaviedla na škole technická chémia, ktorá mala dlhoročnú tradíciu.

Prebudovali sa učebne na laboratóriá, dokúpili sa laboratórne stoly, doplnil sa sklad chemikálií, dali sa do prevádzky laboratórne váhy. Na zrealizovanie týchto požiadaviek mala nemalý podiel pracovná aktivita a iniciatíva hospodárskych pracovníkov školy i samotných pedagógov – G.Barthová, Š.Prónay a M.Holota.

Najmladšou skupinou voliteľných odborných predmetov boli Základy elektrotechniky, zavedené v školskom roku 1983/84. Na odborný výcvik sa používala učebňa fyziky, časť triedy pri fyzikálnom kabinete, ktoré mali vybavenie pre elektrické meranie. Po odbornej, metodickej i priestorovej stránke pomáhala škole SPŠE v Nových Zámkoch.

V školskom roku 1984/85 sa dobudovala odborná učebňa Základov výroby v pivničných priestoroch školy. Učebne boli vybavené najprv rysovacími potrebami, neskôr kancelárskymi písacími strojmi. Pri zariaďovaní učebne treba vyzdvihnúť aktivitu vedúceho učiteľa M. Součka.

Zavádzaním novej koncepcie výchovno vzdelávacej sústavy gymnázium nadobúda polytechnický, odborný a nie všeobecnovzdelávací charakter. Tento charakter bol posilnený i tým, že v školskom roku 1987/88 z predmetov SVOP sa povinne maturovalo na úkor ústnej maturitnej skúšky z matematiky.

Hlboké politické zmeny v našej spoločnosti po 17.novembri 1989 citlivo zasiahli i do života našej školy. Vyostrili sa názory na polarizáciu až oddelenie slovenského a maďarského oddelenia. Nastali zmeny vo vedení školy. V školskom roku 1989/90 sa v druhom polroku učilo podľa upraveného učebného plánu.

Odborné predmety stratili svoje dominantné postavenie a zaradili sa medzi ostatné voliteľné maturitné predmety. Zvýšili sa nároky na výučbu cudzích jazykov. Ruský jazyk sa dostal na úroveň ostatných cudzích jazykov. Priestorové problémy pri delení tried na hodinách cudzieho jazyka na čas vyriešil prenájom bývalého Domu politickej výchovy OV KSS.

Akým životom žije dnešné Gymnázium ? Azda takým, ako celá spoločnosť. Učíme sa všetci demokracii, trhovému mechanizmu, ale i tolerancii, ľudskosti. Dennodenne sa stretávajú s finančnými problémami, podobne ako v 30-tych rokoch, aby dokončili prístavbu školy, ktorá vyrieši priestorové problémy, vyrieši stravovanie študentov a učiteľov školy.

Zamýšľajú sa nad prechodom na osemročné klasické gymnázium. Podľa nových učebných osnov zavádzajú humanitné predmety, zvyšujú hodinovú dotáciu cudzích jazykov. Nechcú však zanevrieť na tradície školy. Takisto dosahujú dobré výsledky v oblasti prírodovedných predmetov ako i v športe.

Ako sa to, súčasnému pedagogickému kolektívu podarí, posúdia generácie budúcich absolventov. Ich práca bude zhodnotená neskôr, azda keď sa Alma mater bude pripravovať na oslavy 200. výročia založenia.


[symple_toggle title=“Gymnázium Nové Zámky História – Najdôležitejšie medzníky z histórie školy“ state=“closed“]

 • 2. októbra 1842 – otvorenie
 • 1850 – zavedené odborné vyučovanie
 • do r. 1883 – škola má katolícky ráz
 • 1899 – štúdium ukončili prví maturanti
 • 2. november 1938 – Nové Zámky boli pričlenené k Maďarsku a 8. novembra 1938 dostala škola nový názov: Maďarské kráľovské štátne gymnázium Petra Pázmánya v Nových Zámkoch; slovenské oddelenie zaniklo
 • 16. máj 1945 – zrušenie maďarského gymnázia a vznik Štátneho gymnázia v Nových Zámkoch; Šurianske štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským bolo premiestnené do Nových Zámkov
 • 10. september 1945 – začiatok vyučovania po ukončení II.svetovej vojny; popri materinskom jazyku sa vyučovali jazyky: francúzsky, nemecký i latinský
 • 30. október 1945 – svoju činnosť obnovil Samovzdelávací krúžok Antona Bernoláka
 • školské zákony z roku 1948 a 1953 položili základy jednotnej všeobecnovzdelávacej školy
 • po 17. novembri 1989 došlo k znovurozdeleniu maďarského a slovenského oddelenia
 • 90-te roky 20. storočia – vzrástol význam vyučovania cudzích jazykov, humanitné vyučovacie predmety sa dostali do popredia, ustúpili odborné predmety, niektoré boli i zrušené, nastala väčšia variabilita vo výbere vyučovacích predmetov v 3. a 4. ročníku [/symple_toggle]

[symple_toggle title=“Gymnázium Nové Zámky História – Historické zmeny názvu gymnázia“ state=“closed“]

 • 2. október 1842 – Katolícke gymnázium
 • 19. jún 1925 – Československé štátne reálne gymnázium s maďarskými pobočkami
 • 8. november 1938 – Maďarské kráľovské štátne gymnázium Petra Pázmánya v Nových Zámkoch
 • 16. máj 1945 – Štátne gymnázium v Nových Zámkoch
 • od šk. roku 1961/1962 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola
 • 2004 – osamostatnenie maďarského gymnázia
 • 2006 – maďarské gymnázium prijalo názov Gymnázium Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch (Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Érsekújvár), slovenské gymnázium názov Gymnázium Nové Zámky. [/symple_toggle]

Aktuálne na gymnáziu študuje vyše 800 žiakov v 30 triedach. V škole sa nachádza biologické, chemické a fyzikálne laboratórium, 5 jazykových učební, 4 učebne výpočtovej techniky a špecializovaná trieda výchovných predmetov, kde sa vyučujú hodiny estetickej, etickej a náboženskej výchovy.

Žiakom je prístupná aj školská knižnica a učebne výpočtovej techniky. Škola je dnes zameraná najmä na štúdium jazykov (4 i 8 ročné štúdium). Momentálne si žiaci môžu vybrať zo 6 cudzích jazykov: angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny a ruštiny.

Gymnázium poskytuje možnosť certifikácie vzdelávania v nemeckom jazyku. Každoročne žiaci absolvujú DSD skúšku (Deutsches Sprach Diplom). Momentálne sa na škole nachádzajú aj zahraniční študenti z USA a Mexika. Naopak žiaci gymnázia sa zúčastňujú zahraničných stáží v Anglicku, Spojených štátov amerických a Nemecku.

Viacerí žiaci sú úspešní v mimoškolských aktivitách, olympiádach a medzinárodných súťažiach (Boris Garami – fyzikálne súťaže a skonštruovanie robota, Erik Andris – chemické súťaže a olympiády, Andrea Baloghová – medzinárodné kolo olympiády v španielskom jazyku a ďalší).

[symple_toggle title=“Gymnázium Nové Zámky História – Absolventi a študenti“ state=“closed“]

 • Anton Bernolák – jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku
 • Milan Jamrich – vedec, (dlhoročný sponzor Ceny Milana Jamricha, ktorú dostáva každoročne najúspešnejší maturant)
 • Andrea Vadkerti – moderátorka
 • Krista Bendová – spisovateľka[/symple_toggle]

V texte sú použité výňatky z knihy, ktorá bola vydaná pri príležitosti 150-teho výročia založenia nášho gymnázia.

  Zdroj: gymnz.edupage.org/


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár