Július Bajcsy

Július Bajcsy

Július Bajcsy

Július Bajcsy sa narodil 12. decembra 1930 v Nových Zámkoch.

Po skončení gymnázia študoval Július Bajcsy na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po jej absolvovaní v roku 1953 nastúpil Július Bajcsy cestu vysokoškolského pedagóga na tej istej vysokej škole, na fakulte s dnešným názvom Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Július Bajcsy
Július Bajcsy

Tu pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Začal ako asistent a postupne cez všetky pedagogické stupne a funkcie dospel v roku 1990 k inaugurácii na profesora v odbore Elektrické meranie.

Počas svojej činnosti obdržal mnohé ocenenia, ako čestné uznania a medaile. V roku 2005 mu Ministerstvo školstva SR udelilo Veľkú medailu sv. Gorazda. V roku 2004 mu vedecká rada STU udelila titul profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity.

Počas svojej činnosti obdržal mnohé ocenenia, ako čestné uznania a medaile. V roku 2005 mu Ministerstvo školstva SR udelilo Veľkú medailu sv. Gorazda. Treba pripomenúť, že v rokoch 1962 – 1963 absolvoval polročný študijný pobyt na Katedre informacionno–izmeriteľnoj techniki na Moskovskom energetickom inštitúte.

Hneď po skončení štúdia na vysokej škole sa Július Bajcsy oženil s Ing. Ruženou , rod. Kučerovou. Z toho manželstva má dve deti: Klára (* 1957) a Peter (* 1964). Toto manželstvo trvalo do roku 1969. Druhé manželstvo, ktoré trvá doteraz, uzavrel s Mgr. Vierou, rod. Nemčekovou v roku 1970. Z tohoto manželstva má tiež dve deti: Ján (*1971) a Michal (* 1978).


Július Bajcsy – pracovné zaradenie počas jeho účinkovania na SVŠT

 • 1953 – 1956 – asistent na Katedre teoretickej a experimentálnej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (KTEE EF SVŠT),
 • 1956 – 1965 – odborný asistent na KTEE EF SVŠT
 • 1965 – 1980 – docent na KTEE EF SVŠT
 • 1969 – 1970 – prodekan EF SVŠT
 • 1980 – 1990 – docent na Katedre merania (KMER) EF SVŠT
 • 1990 – inaugurácia na profesora v odbore Elektrické meranie
 • 1991 – 2000 – profesor na KMER EF SVŠT (neskôr KMER FEI STU)
 • 1990-1994 – vedúci KMER FEI STU
 • Od 1. 9. 2000 – na dôchodku
 • 2004 – profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity – titul udelený vedeckou radou STU v roku 2004.

Július Bajcsy – Udelené ocenenia

 • Bronzová medaila SVŠT (1980).
 • Čestné uznanie od n. p. Tesla Vráble za spoluprácu – Pamätný diplom pri príležitosti 30. Výročia vzniku n. p. Tesla Vráble ( 1981).
 • Cena rektora SVŠT za najlepšie skriptá v roku 1985 Telemetria a prenos údajov (1986).
 • Cena rektora Českého vysokého učení technického v Prahe za celoštátnu učebnicu (česko – slovenskú) Elektrická měření (1988).
 • Cena rektora SVŠT za najlepšiu celoštátnu (česko – slovenskú) učebnicu ako vedúceho autora Telemetria a prenos údajov (1989).
 • Strieborná medaila STU (1990),
 • Plaketa STU za úspechy v úsilí o rozvoj vedy a vzdelanosti (1995),
 • Pamätná medaila Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) pri príležitosti 120. Výročia metrickej konvencie (1995),
 • Medaila FEI STU (2000),
 • Pamätný list ÚNMS SR pri príležitosti 80. Výročia prvých elektrotechnických noriem v Československu (2001)
 • Pamätný list dekana pri príležitosti 60. Výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky na Slovensku (20001).
 • Profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity – titul udelený Vedeckou radou STU v roku 2004
 • Veľká medaila sv. Gorazda – titul udelený MŠ SR (2005)

Július Bajcsy – Študijné pobyty v zahraničí

1962 – 1963 polročný študijný pobyt na Katedre informacionno – izmeritelnoj techniki na Moskovskom energetickom inštitúte v Moskve.

Extenzívne ukazovatele vedecko – pedagogickej efektivity

 • 7 knižných publikácií z toho 2 s česko – slovenským využívaním (pozri ocenenia).
 • 25 vysokoškolských učebných textov (pre denné i diaľkové štúdium), z toho 1 v anglickom jazyku pre zahraničných študentov FEI.
 • 60 pôvodných vedeckých článkov z toho 11 v zahraničných časopisoch,
 • 126 vedecko – populárnych článkov v domácich časopisoch a zborníkoch.
 • 7 česko – slovenských patentov.
 • 8 významných projektov pre priemysel.
 • Vybudoval vedeckú školu v oblasti technických diagnostických metód a významne prispel k rozvoju meracej techniky na Slovensku (resp. Česko – Slovensku).

 

Zdroj: wikipedia.org


Július Bajcsy

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár