Ján Vojtech Šimko

Ján Vojtech Šimko

Ján Vojtech Šimko bol katolícky kňaz, slovenský básnik, novozámocký kaplán a predovšetkým národný buditeľ. Ján Vojtech Šimko sa narodil 15. januára 1759 v Kňažiciach. Základné vedomosti dostal v opatoveckej škole. Po stredoškolských štúdiách v Nitre v rokoch 1771 – 1775 (tu študoval spolu s Alexandrom Rudnayom, neskorším ostrihomským kardinálom a zápalistým Slovákom), odišiel študovať filozofiu do Malaciek.

Toto štúdium ukončil dišputov (1783) Propositiones ex universa philosophia – Myšlienky zo všeobecnej filozofie. Skúšali ho dvaja profesori: filozof a matematik. V tom istom roku zložil rehoľné sľuby vo františkánskej reholi. V rokoch 1784 – 1788 pokračoval v bratislavskom generálnom seminári štúdiom teológie spolu s Antonom Bernolákom a Jurajom Palkovičom.

Kňazskú vysviacku prijal v roku 1788 a po nej striedavo pôsobil v Trnave, Nitre, Nových Zámkoch v rokoch 1796 – 1805, Bratislave, Malackách a napokon opäť v Trnave, kde 2. septembra 1827 zomrel.

Ján Vojtech Šimko

patrí svojím literárnym dielom do prvého, najstaršieho obdobia bernolákovského hnutia, ktoré je charakteristické tým, že nadväzuje na domácu latinskú tvorbu. Šimko však väčšinu svojho diela napísal v bernolákovčine. Už tento samotný fakt poukazuje na to, ako veľmi na neho zapôsobila osoba Antona Bernoláka.

Práve počas štúdií v bratislavskom generálnom seminári Ján Vojtech Šimko pochopil, čo znamená pre národ mať svoj vlastný jazyk. Toto poznanie poznačilo celý jeho ďaľší život a bolo pre neho zdrojom motivácie pre aktívnu prácu v Slovenskom učenom tovarišstve, ktorého bol zakladajúcim členom.

bernolákovci
Bernolákovci

Väčšina jeho príležitostných básní z konca 18. storočia sa nám nezachovala. Výnimkou je gratulačná báseň A. Greguškovi. Predpokladá sa, že bol i autorom veršovanej skladby Wisokej školi W zámku prešporském postaWené smutné…, ktorá v roku 1788 vyšla ako prvá samostatná tlač v bernolákovčine.

Aj keď prevláda u neho bernolákovčina, predsa v niektorých básňach je symbióza latinského a slovenského textu.

Príkladom je napr. rukopisná báseň Carmen, ktorú napísal k meninám nitrianskeho biskupa, bernolákovského mecéna J.Klucha v roku 1824. (Pri jeho smrti napísal LUTOHRÁDKI,)

Slovenské učené tovarišstvo

V básňach, ktoré napísal Ján Vojtech Šimko na počesť A. Rudnaya: RozmlúWaní pastIroW a SpeWorádkI, je možno zase badať imitovanie antických druhov a básnických foriem.

Básnická skladba O posledních Wecách čloWeka, ktorá má istú paralelu v Gavlovičovej Valaskej škole mravú stodole (1758), je kompozične rozčlenená na päť častí, hovoriacich o jednotlivých „posledných veciach“ človeka, opúšťajúceho pozemský život.

Celok tvorí 6300 veršov, zložených v elegickom distichu. Básnické figúry a zvraty vychádzajú väčšinou z biblických textov Kazateľ, Sofoniáš, Apokalypsa. Mottom sú slová z Písma svätého: Vo všetkých skutkoch svojich spomeň na posledné veci svoje a nikdy nezhrešíš.

Skladba O prípraWe K dobrÉg smrťI má oproti predchádzajúcemu dielu o 1000 veršov viac, no námetom sa mu veľmi podobá. Napísal tiež asketicko-didaktickú príručku SkroWná knižka franciškánskÁ. Známe sú aj jeho viaceré preklady z maďarčiny a latinčiny.

Poetik a dejepisec

Šimkov životopisec Celestín Lepáček mu pripisuje aj spoluautorstvo básne Nitra milá, Nitra (siedma sloha). Zveršoval aj svoju vlastnú autobiografiu. Celkovo po ňom ostalo 13 334 veršov rôznych skladieb.

Ján Vojtech Šimko však nebol iba autorom poézie. Svoju národnú orientáciu prejavoval Ján Vojtech Šimko aj prácou na poli slovenských dejín. Počas pôsobenia na jednotlivých farách, vedomý si bohatej histórie Slovenska, sa venoval regionálnej histórii.

Týmto spôsobom chcel Ján Vojtech Šimko u ľudí vzbudzovať národné povedomie a hrdosť na svoj slovenský pôvod. Za to všetko mu právom patrí slovo vďaky a úcty.

Dnes je po ňom v Žitavanoch pomenovaná ulica. Dňa 28. 3. 1971 mu bola v rodisku odhalená pamätná tabuľa. Pretože sa presne nevedelo, v ktorom dome sa narodil, bola tabuľa umiestnená na vtedajšiu materskú školu.

Jeho meno nesie aj Základná škola J.V.Šimka, Žitavany goo.gl/qBXa8C

Zdroj: zsjvszitavany.estranky.cz 

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Ján Vojtech Šimko

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky.

Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár