Fridrich zo Žerotína

Fridrich zo Žerotína

Fridrich zo Žerotína

Fridrich zo Žerotína sa narodil v roku 1530 a zomrel  v roku 1599. Fridrich zo Žerotína pochádzal z významného českého a moravského šľachtického rodu Žerotínové (alebo Zierotinové).

Fridrich zo Žerotína
Erb rodu
Fridricha zo Žerotína

Fridrich zo Žerotína, alebo ako ho asi všetci viac poznáme pod menom Fridrich Žerotín, bol hlavným vojenským dozorom nad stavbou pevnosti Nové Zámky.

Neskôr bol jeden z bastiónov /južný/po ňom pomenovaný a dostal názov Žerotínová bašta ktorý sa používa až dodnes.

V močariskách po pravej strane rieky, bola v rokoch 1573 – 1580 na základě projektu talianských architektov bratov Ottavia a Giulia Baldigarovcov postavená s pravidelným šesťuholníkovým pôdorysom a s mohutnými ušnicovnými bastiónmi druhá,  moderná renesančná pevnosť Nové Zámky.

Pevnosť mala delostrelectvo a hradby boli po celom obvode obohnané vodnou, širokou priekopou, ktorú napojili na rieku Nitru.

Vojenský dozor nad stavbou pevnosti mal šľachtic Fridrich zo Žerotína. Nové Zámky sa stali centrom protitureckej obrany na západnom   Slovensku v 16. a na začiatku 17. storočia. Po úplnom dobudovaní, sa Nové Zámky považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie a vôbec v celej strednej Európe. Nové Zámky boli strategickým bodom, pre ochranu Európy pred Tureckou okupáciou.

Fridrich zo Žerotína – Dejiny rodu

Fridrich zo Žerotína
Karel st. zo Žerotína
Žerotinská hrobka
p.František Horák pri náleze
Žerotínskej hrobky
v obci Židlochovice r.1956

Pôvodom stará moravská vladycká rodina bola roku 1478 povýšená do panského stavu a v roku 1706 cisárom Jozefom I. do ríšskeho grófskeho stavu (pre krajiny Koruny českej potvrdený 1712).

Ich pôvod je odvodzovaný od Bluda z Bludova, ktorý bol makraběcím purkrabím v Přerove. Písal sa podľa obce Bludov, ktorú založil približne 4 km juhozápadne od mesta Šumperk.

Táto obec a tunajšie panstvo Zierotinové niekoľkokrát stratili, ale vždy ju znovu získali do svojho vlastníctva, a tunajší zámok zostal sídlom rodu až do 20. storočia.

Svoj zenit rod dosiahol na prelome 16. a 17. storočia v osobách bratrancov Karla st. a Ladislava Velena, vodcovských osobností moravských protestantov. Posledným mužským členom rodu bol Ladislav zo Zierotina (1912-1985).

História celej ulice Strejcov zbor a domu č.p. 32 siaha do čias Fridricha zo Žerotína, ktorý podporoval Jednotu bratskú a miestny zbor. V 16. storočí stál na tejto ulici Českobratrský kostol (zbor), okolo ktorého bol malý cintorín.

Správcom tohto kostolíka bol Jiří Strejc, jeden z prekladateľov a tvorcov Biblie kralickej. V dobe 30. ročnej vojny tieto objekty bez stopy zmizli. Až zásluhou Židlochovického historika Františka Horáka boli v roku 1956 nájdené základy Českobratrského kostola.

Pod kostolíkom bola postavená krypta , kde boli objavené pozostatky Fridrich zo Žerotína a ďalších piatich príslušníkov tohto pre Židlochovice významného rodu. Nedostatok finančných prostriedkou nedovoľoval vykonať patričný archeologický výskum, preto bola hrobka opäť zasypaná.

Jej opätovným otvorením v roku 1990 však bolo zistenie jej úplné zničenie. Ku zhoršeniu stavu hrobky zrejme prispelo jej otvorenie a následné uzatvorenie, pričom došlo k významnej zmene vnútorného klimatu. Hlavním dôvodom nenávratného zničenia však bolo preniknutie zrážkovej vody do krypty.

Pri otvorení v r.1990 sa zistilo, že všetky sarkofágy sa z vyššie uvedených dôvodov úplne rozpadly. Bohužiaľ je nutné povedať, že okrem vlastných priestorov krypty zostala po tejto pamiatke iba fotodokumentácia obstaraná pánom Horákom pri prvom otvorenie v r.1956.

Dom na Strejcovom zbore č.p. 32 je pamiatkovo chránenou budovou, lebo v jeho prízemnej časti sú zaklenuté miestnosti, ktoré sú pozostatky Českobratrskej fary, bydlisko Jiřího Strejc. Vlastné stavebné časti objektu čp . 32 skrývajú renesančne jadro, pôvodnú lisovňu Sekora zo Sekenberka s rozsiahlou a zaujímavou pivnicou.

Možno predpokladať, že dom je jedným z mála zachovaných pôvodných objektov zo zboru Jednoty bratskej na južnej Morave. V súcasnosti sa mesto Židlochovice snaží získať dotáciu na obnovu tejto významnej nehnuteľnej pamiatky Strejcovho zboru a Žerotínskej hrobky a má za cieľ využiť rekonštruované miestnosti pre účely výstavnej galérie, vlastivedného múzea a klubovej činnosti.

Fridrich zo Žerotína – Pôvod mena

Prídomok „zo Zierotina“ začali členovia rodu používať na konci 12. storočia, kedy získali rovnomennú dedinu Zerotin na Olomoucku. Sami Zierotinové sa písali v podobe „Zierotin“ (čítaj „Žerotín“), pričom nejde o germanismus, ale naopak o najstaršiu podobu mena, používanú pred Husovou reformou pravopisu. V priebehu času sa rod vetvil a jeho členovia získali na vážnosti a význame. Medzi moravskou šľachtou začínali hrať významnejšiu úlohu v živote českého kráľovstva. Fridrich zo Žerotína

Fridrich zo Žerotína
Kameň Jana Diviša zo Žerotína
(zomrel 1607) v kostole sv. Jakuba
v Jakubovi u Kutné Hory

Niektorí sa  preslávili ako bojovníci – Bedřich v službách troch cisárov (Karla V., Ferdinanda, Maximiliána) alebo Ján, ktorý sprevádzal Karla V. na výprave do severnej Afriky.

Ďalšie potom zastávali významné úrady doma i v cudzine (miestokomorníci, najvyšší arbiter, krajinský hajtman, univerzitný hodnostár, dozor nad kráľovskými stavbami), Fridrich zo Žerotína, ktorý sa podieľal ako dozor na výstavbe pevnosti Nové Zámky, Viktorin zo Žerotína bol krájačom arcikniežaťa Maximiliána, Bernard zo Žerotína bol rektorom pražskej univerzity (od roku 1614), Ján zo Žerotína bol správcom bratskej knihtlačiarne v Ivančiciach, ktorú neskôr presťahoval na svoju tvrz Kralice.

V pobělohorskej dobe, kedy došlo k rozsiahlej konfiškácii Žerotínských majetkov, zostala na Morave len jedna odnož rodu. Jan Ludvík zo Žerotína po smrti svojej matky, Luisy Wilhelmíny, slobodnej pani z Lilgenau, spojil žerotínský erb spolu s lilgenauským a prijal k svojim titulom aj titul slobodného pána z Lilgenau.

Roku 1802 musel rod Žerotínov predať Lichtenštejnom svoje panstvo Veľké Losiny. Na Bludov bola prenesená knižnica, zbierka zbraní, obrazáreň, archív a časť vnútorného zariadenia. Po konfiškácii roku 1948 bola väčšia časť zariadenia prevezená na zámok Veľké Losiny.

Posledný moravský Zierotin, ktorý smel užívať šľachtické tituly, bol Karel Emanuel, ktorý bol „grófom a pánom zo Žerotína, slobodný pán z Lilgenau, dedičný člen Panskej snemovne a tajný rada“. Jeho potomkovia pod menom Mornstein – Žerotín dodnes žijú na zámku v Bludove.

Najvýznamnejší členovia rodu

  • Fridrich zo Žerotína (1530 – 1599) pochádzal z významného českého a moravského šľachtického rodu Žerotínové (alebo Zierotinové). Fridrich zo Žerotína alebo ako ho asi všetci viac poznáme pod menom Fridrich Žerotín, bol hlavný vojenským dozorom nad stavbou pevnosti Nové Zámky.
  • Karel starší zo Žerotína (1564-1636)
  • Ladislav a Velen zo Žerotína (1579-1638). Obaja pôsobili aktívne na strane stavov v čase stavovského povstania. Ladislav a Velen v mladosti precestovali celú Európu. Študovali v Bazileji. Žili plným životom renesančného šľachtica-gavaliera, pričom ich náboženské a politické problémy míňali. V tej dobe vlastnili Moravskú Třebovú mesto i zámok, ktoré sa na prelome 16. a 17. storočia stali strediskom vzdelanosti. Zhromaždili tu lekárov, astronómov, prírodovedcov, alchymistov a i v dobe povstania sa však postavili do čela odboja moravských stavov a Ladislav bol zvolený zemským hajtmanom. Po prehratej bitke na Bielej hore odišiel do Uhorska a patril k hlavným predstaviteľom slovenskej emigrácie.
  • Bernard zo Zierotina († 1665) majiteľ stavovského panstva Falkenberg v Sliezsku
  • František Ľudovít zo Zierotina († 1731) majiteľ stavovského panstva Falkenberg v Sliezsku
  • Jan Ľudovít zo Žerotína (1691-1761)
  • Jan Karel zo Žerotína (1719-1776) bol directeur des Spectacles pruského kráľa Friedricha II. a priateľ Johanna Sebastiana Bacha
  • František Josef zo Žerotína (1772-1845) bol významným moravským hospodárskym činiteľom a predsedom Hospodárske spoločnosti moravskej a sliezskej
  • Karel Emanuel zo Žerotína (1850-1934) bol v rokoch 1900 až 1906 moravským hajtmanom a potom dedičným členom Panskej snemovne

 

Fridrich zo Žerotína – Povesti

 

Žerotínovia mali tiež svoju Bielu pani, ktorá sa zjavovala na zámkoch vo Veľkých Losinách a v Bludove. Na Veľkých Losinách sa rozpráva povesť o Meluzíne, ktorá mala deti s jedným zo Žerotínov, ale potom, čo v kúpeli odhalil jej pôvod, premenila sa v Meluzinu a odletela.

Zaujímavý je i mýtický pôvod Žerotínov z Rurikovců, ktorý je zmieňovaný v dobovej literatúre i v cisárskych nobilitačních patentoch a na ktorý odkazuje aj kniežacia koruna a plášť v erbe. Táto história tvrdí, že Žerotínovia sú potomkami sv. Vladimíra I. Kyjevského a Anny Porfyrogennety, keď jeden zo synov menom Oleg utiekol pred bratovražednou vojnou na Moravu.

Fridrich zo Žerotína – Sídla a panstvá

V priebehu dejín im patrili okrem iného panstvá: Buchlov, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Bruntál so zámkom a hradom Rabštejn, Břeclav, Fulnek, Hustopeče nad Bečvou so zámkom, Kolín, Kolštejn, Moravská Třebová, Náměšť nad Oslavou, Napajedla, tvrz v nemilo u Zábřehu, Nový Jičín, Rosice, Rožnov pod Radhoštěm, Ruda nad Moravou,  Strážnice, Starý Jičín, Štramberk, Šumperk, zámok Tatenice, veľké Losiny, Vízmberk, Zábřeh so zámkom, Zvole s pevností, Židlochovice

  Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár