František Kapisztóry

František Kapisztóry

František Kapisztóry sa narodil 3. 1. 1818 v Nových Zámkoch a zomrel 13. 9. 1900 v jeho rodných Nových Zámkoch. František Kapisztóry bol známy verejný činiteľ, podnikateľ a obchodník. Isté krátke obdobie vykonával aj funkciu mešťanostu v Nových Zámkoch a neskôr bol poslancom za vládnu stranu nezávislých.

Od roku 1848 bol riaditeľom novozámockej sporiteľne. František Kapisztóry ktorý bol Kráľovským radcom, založil zbierku do ktorej osobne prispel nemalou sumou 6500 ft. a vďaka ktorej bola postavená prvá novozámocká nemocnica.

František Kapisztóry

V Nových Zámkoch a okolí sa systematický boj proti chorobám vtedajšej doby začal dosť neskoro. Najväčšiu zásluhu vďaka ktorej boli vyzbierané financie na výstavbu novozámockej nemocnice mal vtedajší riaditeľ novozámockej sporiteľne a kráľovský radca František Kapisztóry.

František KapisztóryPrvá novozámocká nemocnica započala svoju výstavbu už v roku 1894 a do užívania bola odovzdaná dňa 1.júna 1896. Prvým riaditeľom a zároveň aj jediným primárom nemocnice bol MUDr. Štefan Dohmann, ktorý v roku 1898 zomrel a na jeho miesto nastúpil MUDr. Ernest Huckl, ktorý bol riaditeľom a hlavným lekárom nemocnice 34 rokov.

Na jeho miesto nastúpil MUDr. Ernest Huckl, ktorý bol riaditeľom a hlavným lekárom nemocnice 34 rokov. Prvými ošetrovateľkami v nemocnici boli kvalifikované rádové sestry rádu svätého Vincenta, ktoré časom vystriedali sestry Kongregácie Dcér Božského Vykupiteľa. Kvalifikáciu získali v Budapešti a Péči. Jedna ošetrovateľka bola svetská.

V roku 1914 na podnet ústredného riaditeľa Červeného kríža bol zorganizovaný kurz pre dobrovoľné ošetrovateľky Červeného kríža. Po siedmych týždňoch tak získalo kvalifikáciu 20 dobrovoľných ošetrovateliek.

Prvý zamestnanci nemocnice

Od 1.10.1924 ošetrovateľskú staroslivosť v nemocnici vykonávali poverené rehoľné sestry Kongregácie Dcér svätého Františka Assiského až do roku 1958, kedy boli 8.8.1958 nahradené civilnými zdravotnými sestrami. V roku 1924 bolo uvedené do prevádzky infekčné oddelenie a administratívna budova a tiež bolo zmodernizované zariadenie.

Nemocnica okrem odborného personálu a správcu mala jedného úradníka, domovníka, práčku, slúžku a pomocnicu v kuchyni. Veľmi ťažké obdobie pre verejnú nemocnicu boli vojnové roky 1914 – 1918. Pribudlo najmä chirurgických zákrokov.

Ferencz Kapisztóry
Prvá novozámocká nemocnica

Okrem vojenských nemocníc sú v archívnych dokumentoch správy o činnosti mestskej nemocnice – xenodochia. Jej hlavnou náplňou nebolo liečenie, ale poskytovanie útulku chorým, bezvládnym a prestarnutým občanom mesta.

Počas epidémie slúžilo ako morový alebo cholerový dom. Po finančnej stránke ich zabezpečovali najmä bohatí mešťania hnuteľným a nehnuteľným majetkom i príležitostnými darmi.

Liečenie obyvateľstva v 18. a 19. storočí bolo na nízkej úrovni. Ešte začiatkom 18. storočia nemáme žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali činnosť mestského lekára v Nových Zámkoch. V celej nitrianskej župe podľa štatistiky z roku 1764 boli len 4 lekári, 33 chirurgov – ránhojičov, 2 diplomované pôrodné baby.

V Nových Zámkoch ešte v roku 1803 vykonávali funkciu chirurgov nekvalifikovaný felčiari, ktorí sa remeslu nikde nevyučili. Predpisovali rôzne prečisťujúce prostriedky, púšťali žilou a podobne.

Zbierka na Nemocnicu

PamätníkNa rozvoj ošetrovateľstva ako aj ošetrovateľského vzdelávania, či už vo svete alebo u nás doma, majú nepochybne vplyv tradície, náboženstvá, vojenské útrapy ako aj celkový zdravotný stav obyvateľstva. Založenie novozámockej pevnosti si vynútili obranné záujmy Uhorska pred tureckým nebezpečenstvom ( 1580).

V meste začiatkom 18. storočia vypukla morová epidémia a cholera. Prvá lekáreň bola otvorená v roku 1764. V tomto období vzniká mestská nemocnica, xenodochia, ktorej úlohou nebolo liečenie a ošetrovateľská starostlivosť, ale poskytovanie útulku chorým, starým a bezvládnym ľuďom.

Z obdobia 18. storočia nemáme žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali činnosť mestského lekára v Nových Zámkoch. V celej nitrianskej župe podľa štatistiky z roku 1764 boli len 4 lekári, 33 chirurgov – ránhojičov, 2 diplomované pôrodné baby. Babictvu sa venovali výlučne ţeny. Vzdelanie získavali v Budapešti. Počiatky novozámockej nemocnice siahajú do 19. storočia.

Liečenie do tej doby vykonávali rôzni ránhojiči, mastičkári, šarlatáni dokonca aj holiči. Liečebné účinky boli adekvátne ich vzdelaniu, teda katastrofálne. Ľudia po týchto zákrokoch často zomierali.

Výstavbou nemocnice v Nových Zámkoch sa začala zaoberať mestská rada začiatkom roku 1853, z dôvodu obáv pred epidémiou. Týmto krokom sa začína nová etapa vo vývoji zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Na založenie nemocnice sa začali vykonávať peňažné zbierky. Darcami boli nielen obyvatelia Nových Zámkov, ale aj obyvatelia okolitých miest a dedín. Vyzbierané prostriedky boli uložené v bankách, vo forme cenných papierov.

Lekár Ján Sebestyény už roku 1806 obsiahlym listom vysvetľoval vedeniu mesta Nové Zámky negatívny dopad laického liečenia na občanov, avšak riekou Nitra ešte muselo pretiecť veľa vody, kým sa začalo vážne uvažovať o možnej výstavbe novozámockej nemocnice.

Zriadenie komisie

Pre výstavbu nemocnice bola zriadená komisia. Prvou úlohou tejto komisie bolo vybrať pozemok pre novú nemocnicu. Pozemok, ktorý určili ako najvhodnejší a odporučil ho aj župný lekár, nepatril mestu Nové Zámky. Prekážkou bol predovšetkým nedostatok peňazí.

Našťastie sa našiel človek, ochotný prevziať na svoje plecia založenie nemocničného fondu. Zozbieral 1 293 forintov a 47 grajciarov, za obdobie rokov 1865 – 1893. Sám prispel nemalou sumou 6500 forintov a celú túto čiastku zveľadil na sumu úctyhodnú sumu 70 730 forintov a 47 grajciarov.

Za pomoci Ferenca Kapisztóryho sa podarilo odkúpiť tento pozemok od ostrihomského arcibiskupstva za 8 980 forintov. Vnútorné vybavenie nemocnice stálo 9 550 forintov a 99 grajciarov.

František Kapisztóry bol muž veľkého srdca, ľudomil a kráľovský radca obdarený vytrvalosťou, cieľavedomosťou, trpezlivosťou a odbornými vedomosťami.

Oprávnene stál v popredí pri kladení základného kameňa prepotrebnej nemocnice, pri jej výstavbe aj zveľaďovaní. Bol asi najšťastnejším občanom Nových Zámkov, keď dňa 1.júna 1896 novú nemocnicu odovzdali do užívania verejnosti. Na jeho počesť bola pomenovaná ulica, na ktorej sa nemocnica nachádza a nesie jeho meno dodnes.

Prvú novozámockú nemocnicu postavili na päťjutrovom pozemku a bola po nitrianskej a topoľčianskej treťou v Nitrianskej župe. V areáli bol postavený jednoposchodový pavilón, ktorý slúžil ako lôžková časť. Bolo tu spolu 38 postelí, ktoré slúžili pre chirurgických pacientov i pre pacientov s vnútornými chorobami.

Slávnostné odovzdanie nemocnice

Nemocnica mala aj operačnú sálu a lekársku ordinačnú miestnosť. Na poschodí bola kaplnka. Jeden obytný dom bol upravený tak, aby slúţil ako byty pre zamestnancov, sklady, ďalej v ňom bola prijímacia miestnosť s lekárskou kanceláriou, kuchyňou, komorou, práčovňou a sušiarňou. Nemocnica bola slávnostne odovzdaná 1. 6. 1896.

V objekte nemocnice, stranou od prevádzkového ruchu, skromne, akoby vystihoval vlastnosti zaslúžilého muža, stojí pamätník Františkovi  Kapisztórymu od sochára Andreattiho. Tento pamätník bol postavený z  vďačnosti občanov za veľký podiel na zmierňovaní bolesti chorých a za celoživotný boj proti smrti.

Na pamätníku je napísané:

,,Na pietnú pamiatku najväčšiemu dobrodincovi nemocnice, ktorý dňa 21. 1. 1865 vzal pod opateru 1293 forintov a 47 grajciarov ako základ výstavby Nemocnice. Čo potom horlivým zbieraním a obetavosťou zvýšil na 70 730 forintov a 47 grajciarov a dňa 31. 12. 1893 odovzdal mestskej rade. Nemocnica bola odovzdaná do užívania 1. júna 1896.“

Zdroj: wikipedia.org, google.com, nasanitra.sme.sk, 

História ošetrovateľského vzdelávania v meste Nové Zámky
J.Otrubová, M. Jankechová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


František Kapisztóry

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “František Kapisztóry

Pridaj komentár