Vladimír Krčméry čestný občan

Vladimír Krčméry čestný občan

Vladimír Krčméry čestný občan mesta Nové Zámky. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave, je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Vladimír Krčméry je zriaďovateľom VŠZaSP sv. Alžbety, bol rektorom a štatutárnym zástupcom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2002) do konca roku 2013.

Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave.

Vladimír Krčméry čestný občan mesta Nové Zámky

Profesor MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, Dr.h.c. mult. sa narodil v Bratislave v rodine vedca a lekárky. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne vzdelanie získal na Slovensku a na univerzitách v zahraničí – v USA, v Česku a v Spojenom kráľovstve.

Vladimír Krčméry získal dva čestné doktoráty – Dr. h. c.: na americkej súkromnej katolícko-jezuitskej univerzite v Scrantone (2007) a na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach (2006, v odbore „verejné zdravotníctvo“). Profesionálne začal pôsobiť v roku 1985 na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.

Odtiaľ odišiel pracovať do Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, kde bol Vladimír Krčméry primárom Oddelenia klinickej farmakológie.

Vladimír Krčméry budoval Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Trnavskú univerzitu a nakoniec vybudoval súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety. V roku 1992 prišiel na podnet profesora Júliusa Kováča z lekárskej fakulty do Trnavy, aby tu obnovil Trnavskú univerzitu.

Vladimír Krčméry založil najskôr zdravotnícku sekciu a o dva roky aj fakultu zdravotníctva, na ktorej bol dve funkčné obdobia dekanom. Potom bol aj prorektorom a krátke obdobie aj predsedom senátu. Chcel, aby bola v Trnave univerzita s medzinárodným rozmerom. To sa mu aj čiastočne podarilo, lebo začali pôsobiť a učiť v zahraničí, v Keni.

Otvoril tam s kolegami nielen humanitárne, ale aj vedecké a pedagogické projekty. Založenie súkromnej vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety bola pre profesora cesta ako vygenerovať finančné prostriedky pre medzinárodnú činnosť a zahraničné humanitárne misie, sociálne a vedecké projekty, nakoľko Trnava bola verejná vysoká škola.

Vysokoškolský pedagog a dekan

Od roku 1995 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a poverený dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vladimír Krčméry pôsobil ako profesor farmakológie na Brnenskej Univerzite, v Českej republike (od roku 1997).

Vladimír Krčméry
Vladimír Krčméry – Rektor Vysokej šškoly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 17. január 2011.

V rokoch 1998 – 2001 pracoval ako profesor zdravotníckeho manažmentu a administratívy na University of Scranton, Panuska School of Professional Studies. V roku 2000 sa Vladimír Krčméry stáva Čestným občanom mesta Nové Zámky.

V roku 2002 zakladá neziskovú organizáciu a súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá má viaceré detašované pracoviská – ústavy po celom Slovensku a vzdeláva študentov okrem Slovenska aj v Česku, Rumunsku, Rakúsku, Srbsku, v Afrike a ďalších krajinách v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, a zároveň pomáha svojimi rozvojovými projektami v krajinách tretieho sveta.

Zároveň bol založený Tropický tím Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zložený zo zdravotníkov, lekárov a sociálnych pracovníkov v roku 2002 na pôde VŠ ako nezisková organizácia. Akreditáciu získala VŠZaSP sv. Alžbety v roku 2003.

Už počas pôsobenia na Trnavskej univerzite vo funkcii dekana založil zahraničné zdravotnícke misie Trnavskej univerzity. Profesor Vladimír Krčméry začal pracovať pre chudobných ešte ako dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave.

Spolu s dvoma lekármi otvoril prvý zahraničný projekt v africkej Keni. Po založení VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave začal otvárať zahraničné misie pod hlavičkou tejto súkromnej vysokej školy. Úspešný liečebno-charitatívny projekt v Kambodži – House of family – detské domovy pre deti z ulice, liečené slovenskými lekármi na HIV, založil profesor Vladimír Krčméry už pod hlavičkou súkromnej VŠZaSP sv. Alžbety.

Projekty

Projekt sirotincov pre choré osirotené deti z ulice v Kambodži bol úplne prvý projekt Vysokej školy sv. Alžbety, ktorá vznikla 2 mesiace pred otvorením House of Smile, bol to darček prvej posádky k vzniku novej školy, a výrazne ovplyvnil jej charakter.

Za 12 rokov má už 101 projektov, ale prvý je len jeden a ten je vždy prvý a to je klinika sv. Maxa Kolbeho – House of family. Donedávna Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety participovala na 72 rozvojových projektoch v dvadsiatich piatich krajinách sveta. Vysoká škola svätej Alžbety ošetrí ročne 50 – tisíc chudobných.

Na zahraničných misiách Univerzity sv. Alžbety a takisto v sociálnych zariadeniach na Slovensku, ktoré otvorila VŠZaSP sv. Alžbety a v spolupracujúcich zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach majú študenti tejto školy možnosť vykonávať letnú či povinnú prax v odbore, ktorý študujú.

Problémy s liečbou malárie na Slovensku boli hlavnými dôvodmi na zriadenie Národného referenčného centra pre tropické choroby na Slovensku v Bratislave v roku 2007. Národné referenčné centrum pre tropické choroby, ktoré vzniklo na bratislavskej súkromnej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnych služieb sv. Alžbety, by sa malo oprieť o znalosti expertov získané v trópoch.

Od februára roku 2007 bol profesor Vladimír Krčméry oficiálne ustanovený za rektora VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. V decembri roku 2008 odstúpil z pozície rektora VŠZaSP sv. Alžbety na protest proti ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi (SNS), ktorý zverejňoval informácie o vysokej škole ešte pred ukončením previerok – komplexnej akreditácie.

Granty

Minister Mikolaj kritizoval pomer denných a externých študentov, nedostatky v pracovných úväzkoch zamestnancov a nahlásených garantov, ktorí boli okrem VŠZaSP sv. Alžbety garantmi študijných programov aj na iných školách.

Minister školstva chcel zmeniť štatút VŠZaSP na odbornú vysokú školu, hoci v roku 2008 Akreditačná komisia ministerstva školstva SR na základe komplexnej akreditácie odporučila VŠZaSP sv. Alžbety zaradiť medzi slovenské univerzity. VŠZaSP sv. Alžbety sa tak mala stať prvou slovenskou súkromnou univerzitou.

Vo funkcii rektora profesora Krčméryho nahradil doc. MUDr. Marián Karvaj. Po tom, čo sa v roku 2010 Marián Karvaj rozhodol prijať ponuku na funkciu riaditeľa FnSP v Nových Zámkoch a rezignoval na funkciu rektora, bol v decembri 2010 Vladimír Krčméry Akademickým senátom VŠZaSP sv. Alžbety znovu zvolený, a začiatkom roka 2011 prezidentom SR opätovne uvedený do funkcie rektora VŠZaSP sv. Alžbety. Pôsobí aj ako poradca ministerstva zdravotníctva SR.

Vladimír Krčméry je ženatý s manželkou Teréziou, ktorá je tiež lekárka, má štyri deti. Je veriaci človek, dlhodobo sa verejne angažuje za práva nenarodených detí. Počas komunistického režimu aktívne pôsobil v cirkevných mládežníckych hnutiach, tajne prevážal biblie a zúčastňoval sa na cirkevnom živote.

Jeho strýko MUDr. Silvester Krčméry bol počas komunistického režimu viacero rokov väznený kvôli svojim aktivitám laického apoštolátu a evanjelizácie medzi medikmi a robotníkmi. Vladimír Krčméry nikdy nebol členom žiadnej politickej strany počas svojho života a ani v súčasnosti nie je členom žiadnej politickej strany.

V roku 2007 a v roku 2010 bol odborným garantom – regionálnym ambasádorom protitetanového projektu medzinárodnej organizácie UNICEF na Slovensku. Pri realizácii zahraničných zdravotníckych a humanitárnych projektov v krajinách tretieho sveta v Ázii, Afrike a na Haiti spolupracuje profesor Vladimír Krčméry a Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave dlhoročne s viacerými domácimi aj medzinárodnými inštitúciami.

Spolupráca s ministerstvom

Spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí a európskej integrácie SR , vládna organizácia SlovakAid , s Juhoafrickou katolíckou univerzitou v Keni, s Trnavskou univerzitou – Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, jezuitskou katolíckou Univerzitou v Scrantone, Misionárkami matky Terezy, Saleziánmi don Bosca, Sestrami Milosrdenstva (Írsky rehoľný rád), kanceláriami WHO, ministerstvami afrických štátov, miestnymi farnosťami, neziskovými organizáciami, OZ Dobrota svätej Alžbety, mnohými občianskymi združeniami, Arcidiecéznou charitou Praha, Spoločnosťou Úsmev ako dar, Lekármi bez hraníc – MSF a ďalšími.

Profesor Vladimír Krčméry je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, odborných článkov, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách. Plynule hovorí anglicky, nemecky, rusky, francúzsky a po taliansky.

Vladimír – Krčméry Vzdelanie

 • 1985 – Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava, MUDr.
 • 1990 – Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava, PhD.
 • 1991 – Londýn, FRSH
 • 1993 – DrSc.
 • 1999 – Edinburgh (Royal College of physicans), FRCP
 • 2000 – Philadelphia (American College of physicans), FACP
 • 2006 – 25. 4. – České Budějovice ČR, Dr h.c. -doctor honoris causa v odbore verejné zdravotníctvo.
 • 2007 – Scranton, Dr h.c.

Celkom je držiteľom štyroch čestných doktorátov. Ďalšie dva čestné doktoráty Dr h.c. obdržal na Lekárskej univerzite vo Varne – v Bulharsku (Medical University of Varna) a na Štátnej lekárskej univerzite v Krasnodare – Ruská federácia (Krasnodar State Medical University).

Vladimír Krčméry – Členstvá a redakčné rady

[symple_toggle title=“Medzinárodné/zahraničné:“ state=“closed“]

 • Člen edičnej rady (Chemoterapy Basel 1991 – 1997)
 • Člen IATCG a IFICG EORTC 1991
 • Člen edičnej rady International Journal of Infectious Diseases, New York, od 1996 – až do súčasnosti (Mníchov)
 • Šéfredaktor Anti-infective Drugs and Chemoterapy, od 1994 až do súčasnosti
 • Člen pracovnej skupiny Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu – antimikrobiálnu odolnosť
 • ESCMID – člen komisie ESGNI (E. Bouza) a ESGAP (JV Meer)
 • člen britského Kráľovského kolégia lekárov a člen Amerického kolégia lekárov
 • Antiinfective Drugs Chemotherapy, od roku 1996 (Mníchov)
 • International Journal of Chemoterapy, 1990 – 1998 (Bazilej – New York – Tokio)
 • Medzinárodný magazín infekčných chorôb, od roku 1998 (New York)
 • Journal of chemoterapie, od roku 1999 (Florencia)
 • Acta chemotherapeutica, 1999 (Viedeň)
 • Americká mikrobiologická spoločnosť, 1993, člen (Washington)
 • Americká spoločnosť pre infekčné choroby, 1998, člen (Washington, DC)
 • Európska chemoterapeutická spoločnosť (Londýn) (FESCI)
 • Čestný pokladník Európskej spoločnosti pre Biomodulácie a chemoterapiu

Domáce:

 • Predseda Antibiotickej komisie Národnej poisťovne
 • Člen rady ministra zdravotníctva SR
 • Predseda komisie ministerstva zdravotníctva SR pre posudzovanie antibiotík

Vyžiadané hosťovanie ako profesor

 • 1997 – 2000 – Interná medicína, Univerzita Brno, Česká republika
 • 1988 – Zdravotnícky manažment a administratíva – Univerzity of Scranton, PA
 • Katolícka univerzita v Ríme[/symple_toggle]

[symple_toggle title=“Čestné tituly a ocenenia“ state=“closed“]

 • 1993 – Ocenenie mladého bádateľa – Montreaux, Switzerland
 • 1991 – IHS ocenenie – Boulder CO
 • 2007 – Cena literárneho fondu SAV za rok 2006, prémia za trojročný vedecký ohlas, 2. miesto v kategórii prírodné a lekárske vedy
 • ocenenie „Vedec roka SR 1998“ za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Navrhol algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní (EORTC).
 • Cena primátora mesta Bratislavy za rok 2010
 • Zlatá medaila MPSVR SR – apríl 2010 – rezortné vyznamenanie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – za dlhoročné rozsiahle humanitné, charitatívne a misijné aktivity v prospech ľudí v krízových životných situáciách na Slovensku a v krajinách tretieho sveta.
 • november 2010 – ocenenie od združenia „Človek v ohrození“ – Cenu za prínos krízovým oblastiam sveta (za humanitárnu pomoc obyvateľom Haiti postihnutým zemetrasením).
 • 2010 – výročná cena združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub – „Zlatý Biatec 2010“ ako vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho „Tropic Teamu“ – tropického zdravotníckeho tímu pôsobiaceho na pôde VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
 • 2012 – Krištáľové krídlo 2011 – v kategórii filantropia za založenie skupiny lekárov a vedecko-výskumných pracovníkov s názvom Tropicteam s pôsobnosťou po celom svete.
 • 2012 – Bol mu v Poľsku udelený diplom čestného profesora – prof. h. c. Professor honorificum – Vysoká škola manažmentu, Varšava – Poľsko – Warsaw Management Academy in Warsaw, Poland.
 • 2013 – Malajzia – Kuala Lumpur – 4. máj 2013 – Prevzatie ocenenia za prínos v oblasti medicíny z rúk princa Malajzie Muhammada V.-eho.Muhammad V. z Kelantanu[/symple_toggle]


Vladimír Krčméry – Publikačná činnosť

 • Publikoval minimálne 10 monografií, 206 zahraničných publikácií SCI, 1097 SCI citácií
 • Vladimír Krčméry bol do roku 2015 (so 150 spoluautormi) autorom 334 publikácií registrovaných v databáze Scopus, ktoré boli citované 2910 krát. Napríklad v roku 2007, keď bol rektorom a bol publikačne najaktívnejší, mal až 27 publikácií (v priemere jedna publikácia každý druhý týždeň). Slovenská Akademická rankingová a ratingová agentúra ho zaradila medzi 4 najlepších špičkových vedcov v medicínskych vedách v roku 2008 s Hirschovým indexom viac ako 15 (v roku 2015 má h-index 24).

[symple_toggle title=“Publikácie:“ state=“closed“]

 • KRČMÉRY VLADIMÍR. Antibiotiká: Mechanizmy účinku a rezistencie.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR, STUDENÁ MARIANA, HRICÁK VASIĽ,MARINOVÁ I.,ŠEVČÍKOVÁ Ľ.. Aktuálne farmakoterapeutiká: Glykopeptidové antibiotiká.
 • DELVECCHIO, Vito G.; KRČMÉRY, Vladimír. Applications of genomics and proteomics for analysis of bacterial biological warfare agents.
 • KRČMÉRY, Vladimír a kol.. Manuál antimikróbnej terapie.
 • JÁN TURŇA, VLADIMÍR KRČMÉRY, MILAN KETTNER, MARTIN ANTAL, JOZEF AUGUSTÍN, BRUNO MUSIL. Rekombinantné DNA a biotechnológie.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR A KOL.. Aminoglykozidové antibiotiká.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR, HAĽKO JOZEF. Protinádorové a protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR ML.. Aktuálne farmakoterapeutiká IV – Antiparazitiká.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR ML.. Aktuálne farmakoterapeutiká XII – Monobaktámy a karbapenémy.
 • VLADIMÍR KRČMÉRY, JAN HABER, JOZEF BUCHVALD, JOZEF LACKA, STANISLAV ŠPÁNIK. Aktuálne farmakoterapeutiká XII – Systémové antimykotiká.
 • KRČMÉRY VLADIMÍR, ZOSTAVOVATEĽ PROF. MUDR. MIRON ŠRAMKA,DRSC. Klinická patofyziológia.[/symple_toggle]

Zdroj: internet , google.com, wikipedia.org


Vladimír Krčméry čestný občan

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár