Štefan Kaprinai

Štefan Kaprinai

Štefan Kaprinai narodený v Nových Zámkoch dňa 14.9.1714, zomrel v Trnave 26.12.1785. Bol rímsko-katolícky kňaz a učiteľ, neskôr celosvetovo uznávaný kňaz.

Dňa 14.októbra 1729 vstúpil Štefan Kaprinai do kňažského rádu. Po dvoch rokoch strávených vo Viedni začal s výučbou viery v Boha. Neskôr v Košiciach študoval filozofiu a znova učil v maďarskom Egeri, /od roku 1737-1738 v Kluži /.

V roku 1740 začal Štefan Kaprinai študovať náboženské štúdiá, ktoré ukončil v roku 1743 v Trnave. V roku 1747 absolvoval tradičné prísahy počas vysviackovej bohoslužby. Po vysviacke nastúpil ako Kazateľ v Baia Mare a Orodea.

Štefan Kaprinai

Od roku 1750 vyučoval Filozofiu v Kluži, v trvaní piatich rokov, potom sa opäť stal kazateľom na dva roky v Györi, jeden rok bol učiteľom v Egeri a 9 rokov v Košiciach. Medzitým po celej krajine absolvoval pre veriacich misie a veľa veriacich prinavrátil ku katolíckej viere.

Fejér Gyorgy najmä poukazuje na jeho obetavosť, ktorú preukázal vzdelávaniu rómov počas dvoch rokov. Od roku 1764 v Košiciach a roku 1766 v Trnave sa Štefan Kaprinai venoval písaniu histórie. V roku 1773 trávil väčšinu času s meste Buda.

Prvý portrét olejomaľby Štefana Kaprinaiho videl Kazinczy František.

Štefan Kaprinai – Jeho práca

Sylvulae seu varia elegiarum artificia, diversas temporum praesentium materias complexa. Claudiopoli, 1737. Prima Joannis Francisci Regis S. J. presbíteri a Clemente XI. P. M. recens in Sanctos relati Solemnia duplici laudationis genere oratorio symbolico celebrata. U. ott, 1738.

Ecclesiae Dei propagator.
Hlásateľovi a zakladateľovi cirkvi božej úctihodnému – sv.Ignácovi patrí za to veľká vďaka a na jeho počesť dali postaviť sochu sv.Trojice v Novej Bani, pri otvorení nového Jezuitského kostola.

Oratio illetve dno L. B. Joanni, Francisco Bornemisza de Kaszon habita Cibinii Transylvanorum coram inclytis regni proceribus, et ordinibus comitiorum gratia confluentibus, cum in templo patrum divi Francisci ultima illa justa facerent.

Dopis Štefana Kaprinaiho Karolovi Eszterházymu
Dopis Štefana Kaprinaiho Karolovi Eszterházymu

Die 4. Martii anno 1747. Claudiopoli. Andreae Maximiliani Fredro, Monita politico-moralia. Cum universam logicam publice tueretur liber baro Antonius Haller ab Hallerstein. Praeside … U. ott, 1749.

Andreae Maximil. Fredro Norma Principum Christianorum melius ordinata. U. ott, 1750. De arte amicitiae conservandae, et dimittendae, libri tres. Honoribus… neo-baccalaureorum… ab humanitate Claudiopolitana oblati anno 1750. U. ott.

Ďalšie diela

Via viri in adolescentia distributa a Carolo Kakasdi… cum universam philosophiam propugnaret, praeside… U. ott, 1751. Philosophia ex veterum et recentiorum principiis brevissimo compendio proposita. U. ott, 1751.Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui tironum et veterum. ac recentiorum praeceptionibus concinnata. U. ott, 1758. a 1760. Trnava, 1768.

Hungaria diplomatica temporibus Mathiae Regis Hungariae Pars I. complectens specimen praevium diplomaticum historico-criticum de electione regis… Pars II. complectens analecta diplomatum, aliorumque documentorum, res Hungariae ejus temporis illustrantium, cum epitome praevia historico diplomatica ac subjectis scholiis a tempore interregni ad annum usque 1461. Vindobonae, 1767., 1771. /opäť vo Viedenskom Anzeigene v r.1772. mu cenzúrou vzali jeho III.výtlačok./

Demonstratio Theophorica. U. ott, 1767-1772

Rukopisy Štefana Kaprinaia sa nachádzajú v Budapeštianskej univerzitnej knižnici:

  • Collectanea ad historiam civilem, v dvoch zväzkoch
  • Kaprinaina varia, jeden zväzok, rôzne rukopisy Štefana Kaprinaia (v dvoch väzbách)
  • Collectio historica (1 väzba)
  • Collectanea historica, politica et ecclesiastica (v dvoch väzbách)
  • Collectanea varia historica, politica et ecclesiastica (v jednej väzbe)

Štefan Kaprinai patril k najväčším zberateľom maďarskej histórie, diplomov a iných dát. Jeho zbierku odhadujú približne na 160 zväzkov, ktoré sa taktiež nachádzajú väčšinou v Budapeštianskej univerzitnej knižnici.

Preklad: Timea Benson

Zdroj: wikipedia.org

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Štefan Kaprinai

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár