prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc sa narodil 31.05.1942 Nových Zámkoch. Stal sa z neho významný farmakológ pracujúci pre Ústav experimentálnej farmakológie SAV.

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc

Viktor Bauer
Viktor Bauer

Viktor Bauer získal vedeckú hodnosť doktora vied na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1985 v oblasti farmakológie. Habilitoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave na docenta v roku 1994.

Inauguračnú prednášku mal na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1995, kedy bol aj vymenovaný za profesora v odbore „farmakológia“.

Ako lekár krátko pôsobil na OÚNZ v Nových Zámkoch. V rokoch 1966 – 1972 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť CSc.

Od roku 1972 pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, kde zastával pozíciu od vedeckého pracovníka, vedúceho oddelenia aj riaditeľa ústavu (1990 – 1999). V rokoch 2000 – 2003 bol zástupcom riaditeľa a od roku 2000 zodpovedným riešiteľom viacerých úloh ŠPZV.

Profesor Bauer je členom viacerých vedeckých spoločností. Od roku 1987 resp. 1988 je členom korešpondentom SAV, resp. ČSAV. Od roku 1998 je akademikom Maďarskej akadémie vied a tiež vedeckým tajomníkom Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady najvýznamnejších vedeckých časopisov.

V rokoch 1991 – 1995 predsedal Maďarskej vedeckej spoločnosti na Slovensku. Absolvoval niekoľko dlhodobejších pobytov na farmakologických ústavoch lekárskych fakúlt v zahraničí (Veľká Británia, Japonsko). Má bohatú funkcionársku činnosť v rôznych vedeckých radách a komisiách v rámci SR.

Je nositeľom cien za vedecké aktivity, viackrát získal cenu SAV, či Jesseniovu striebornú plaketu SAV. Od roku 1999 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. V rokoch 2003 – 2007 bol veľvyslancom SR v Tureckej republike.

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc – vzdelanie

 • 1959 JSŠ, Galanta
 • 1965 Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • 1969 titul CSc., ČSAV, Praha
 • 1985 titul DrSc., Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
 • 1994 habilitácia za docenta, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • 1995 menovaný za profesora, UK, Bratislava
 • 1998 zahraničný člen – akademi Maďarskej akadémie vied, Budapešť

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc – Študijné pobyty

 • 1974 ZSSR
 • 1981 – 1982, 1989, 1995 – 1996, 1998 – 1999 Japonsko
 • 1987, 1993 Anglicko

 

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc – Najdôležitejšie výsledky

 • Odhalenie existencie podtypov adrenergických receptorov na črevnom hladkom svale a ich inervácii, membránovej podstaty pôsobenia farmák na ingibičný alfa-adrenergický receptor.
 • Odhalenie existencie podstaty excitačnej časti neadrenergicko-necholínergickej inervácie čreva
 • Charakterizácia pôsobenia pôvodných slovenských karbanilátových lokálnych anestetík na hladké svaly zažívacieho systému a ich inerváciu.
 • Charakterizácia pôsobenia rôznych reaktívnych foriem kyslíka a na dýchacích, črevných a cievnych hladkých svaloch, ich epitele a endotele, a pôsobenia klasických ako aj na ÚEF SAV syntetizovaných pôvodných pyridoindolových antioxidancií.

Ocenenia:

 • 1968 – 1982 ocenenia za najlepšie práce
 • 1987 štátna cena K. Gottwalda
 • 1992 Jeséniova strieborná plaketa SAV
 • 1995 Minority Award Budapešť
 • 1999 Čestné občianstvo mesta Nové Zámky
 • 2000 Zlatá plaketa prezidenta Maďarskej republiky
 • 2001 Pribinov kríž II. triedy
 • 2001 Stredný kríž Maďarskej republiky
 • 2002 Osobitné vyznamenanie za výskum (ocenenie v súťaži Vedec roka)
 • 2002 Pro Renovanda Cultura Hungariae – Cena Kemény Zsigmond

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská farmakologická spoločnosť SLS (od roku 1991 ako vedecký tajomník)
Slovenská akademická spoločnosť (predseda)
Európska peptiderická spoločnosť

Profesor Bauer je tiež členom Gastroenterologickej sekcie IUPHAR, členom New York Academy of Sciences, členom Worldwide Hungarian Medical Academy a od roku 1992 je členom Rady vlády SR pre národnosti.

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc – tvorba

Viktor Bauer má bohatú vedeckú a publikačnú činnosť. Publikoval 1 monografiu, vyše 260 vedeckých publikácií, z toho vyše 120 v zahraničí a ďalšie desiatky vedecko – popularizačných článkov, záverečných správ atď. Má vyše 600 citácií, z toho vyše 500 v karentovaných časopisoch. Do roku 1999 mal 6 patentov, z toho 4 v zahraničí.

Najvýznamnejšie výsledky:
1 monografia, viac ako 350 vedeckých článkov, 11 Českých a Slovenských Patentov, 6 z nich v rôznych krajinách a 3 Euro-patenty. Viac ako 1500 citácií.

Monografia:

1988 Farmakológia gastrintestinálnej motility (spoluautor P. Višňovský)

Zdroj: osobnosti.sk, us.sav.sk

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár