Jozef Stanislav Albach novozamocký kazateľ

Jozef Stanislav Albach novozamocký kazateľ

Jozef Stanislav Albach je známy prírodovedec, organista, kazateľ, hudobný skladateľ náboženských piesní, náboženský spisovateľ a františkán. Jozef Stanislav Albach sa narodil v Bratislave v rodine sluhu dňa 28. 1. 1795 a zomrel  ako 58 ročný dňa 12. 11. 1853 v meste Eisenstadt (Rakúsko).

Jozef Stanislav Albach

Študoval na gymnáziu v Bratislave, po absolvovaní gymnázia pokračoval v štúdiu filozofie v Bratislave a v Székesfehérvári (Maďarsko). V roku 1810 vstúpil do Rehole menších bratov – františkánov a neskôr pokračoval v štúdiách v Stoličnom Belehrade. Teológiu študoval v Boldogu a Bratislave.

Josef Stanislaus Albach
Josef Stanislaus Albach

Kňazské svätenie prijal Jozef Stanislav Albach v roku 1818. Pôsobil ako organista v Szombathelyi (1816) a v Nových Zámkoch (1817). Ďalej pôsobil mimo iné aj v Trnave 1820-22, 1823-24 v Eisenstadte, 1824-38 v Pešti (Maďarsko) kde najčastejšie kázal v nedeľu v nemeckom jazyku.

Ako kňaz pôsobil Jozef Stanislav Albach i v Nových Zámkoch a bol označovaný ako vynikajúci kazateľ, rétorik a organista. Čoskoro si za svoje kázne vyslúžil označenie ako Rakúsky Lacordaire, čo bol známi Francúzsky kazateľ.

Skrz svoje kázanie aplikoval svoju dokonalú rétoriku, tým strhol divákov tak, že ich ponoril do hlbokého zamyslenia. Nielen ako kazateľ, ale aj ako autor kresťanských poučení si urobil svoje meno. Avšak z jeho práce ako kazateľa sa bohužiaľ v dôsledku jeho chronickej choroby musel stiahnuť a odstúpiť.

Odchod do kláštora

Roku 1838 odchádza Jozef Stanislav Albach natrvalo do františkánskeho kláštora v Eisenstadte, kde príležitostne pôsobil ako kazateľ a misionár. Venoval sa tu prevažne prírodným vedám. Mal obsiahly herbár a bohatú mineralogickú zbierku, ktorá sa dnes nachádza v zbierkach františkánskeho gymnázia v Malackách.

V roku 1840 ho uhorský palatín arcivojvoda Jozef Anton Habsbursko-Lotrinský vymenoval za kazateľa v ríšskom sneme, ktorý sa konal v Bratislave. Neskôr sa venoval botanike a prírodným vedám. Ešte začiatkom 20. storočia bola pomerne obľúbená jeho nemecká modlitebná knižka. Bola to i veľmi  obľúbená modlitebná knižka rakúskeho cisára Františka I. a jeho manželky Karolíny Augusty.

Caroline Augusta a cisár František darovali svojmu cisárskemu synovi Františkovi Katolícku modlitebnú knižku ,,Saintes Harmonies“ od autora Jozefa Stanislava Albacha. Do nej vlastnoručne napísali a i obaja podpísali toto venovanie:

,,V každom prípade tvojho života, v každom vnútornom boji tvojej duše, Boh ti dá svoje svetlo a svoju silu. Toto je vrúcna modlitba nás dvoch ktorý ťa milujú.“

Neskôr, Cisár František II. raz povedal svojmu priateľovi, Antonovi von Prokesch-Osten:

,,Táto kniha je pre mňa veľmi cenná. Tieto riadky, ktoré mi venovali moji rodičia vzbudzujú vo mne rešpekt a lásku, ktorou ma milovali, sú pre mňa na nezaplatenie.“

Jozef Stanislav Albach napísal niekoľko diel z botaniky a mineralógie, ktoré zostali v rukopise. Tlačou vyšli dve jeho učebnice zemepisu, a to súbežne v nemčine i maďarčine. V rukopise ostal jeho 1300 – stránkový denník, ako aj nemecký preklad uhorských dejín od maďarského historika Michala Glycéra Špánika SchP.

Jozef Stanislav Albach bol organistom a vynikajúcim klaviristom a ako hudobník skladal náboženské piesne. Stal sa osobným priateľom Franza Liszta (1811-1886), ktorý mu venoval niekoľko svojich skladieb.

Jeho rukopisná pozostalosť sa nachádza v zbierkach Univerzitnej knižnice v Bratislave. Predovšetkým bol vynikajúcim kazateľom. Viaceré kázne vydal tlačou. Bol autorom modlitbovej knižky, ktorá vyšla v nemčine, vo francúzštine i v slovenčine.

Jozef Stanislav Albach – Diela

  • Povstanie zvukové
  • Svätej odvolanie, modlitby pre katolícky kresťanov (Budapešť 1828)
  • Spomienky na pána boha, cnosť a večnosť. V kázni (Budapešť 1831)
  • Zemepis o Maďarsku (Budapešť 1834)
  • Matematicko – fizikálny a politický zemepis (Budapešť 1834)

Zdroj: frantiskani.sk, google.com, wikipedia.org

Za preklad z DE – CZ ďakujeme: Lucie Lutzi Budínová


Jozef Stanislav Albach

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár