Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Svodín – Nové Zámky Okolie

Svodín - Nové Zámky Okolie

Obec Svodín maď. Szőgyén je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Svodín je rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1799. V obci Svodín bola nájdená soška ženy z 4. tisícročia pred kristom ešte v roku 1945 stál v časti Maďarský Svodín pôvodne románsky dvojvežový kostol z 13. storočia, prestavaný neskoršie na protitureckú pevnosť.

Svodín
erb obce

Ustupujúce nemecké vojská ho vyhodili do vzduchu. Dnes je na jeho mieste pamiatkovo upravený pôdorys. Archeologický výskum objavil ďalší románsky kostolík z rovnakého obdobia aj v časti Nemecký Svodín.

Obec Svodín leží na západ od dolného toku rieky Hron, na sever od Dunaja, prakticky v rovnakej vzdialenosti od Štúrova (24 km) a Nových Zámkov (27 km). Povrch obce Svodín je kopcovitý, s priemernou nadmorskou výškou 203 m, nadmorská výška najvyššieho bodu Almahegy je 273 m.

Územím obce Svodín sa tiahnu dve hlboké priekopy, ktoré po dažďoch odvedú vodu do kanála Paríž, tečúceho medzi Gbelcami a Svodínom. Rieku alebo potok so stálym prietokom obec nemá.

Počet obyvateľov pri poslednom sčítaní ľudu r. 2001 bolo 2649, z toho 77% maďarskej národnosti. Obec Svodín patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Svodín: Oficiálna stránka obce

 

Svodín – Nové Zámky Okolie

Svodín leží v Podunajskej nížine na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny. Stred obce má nadmorskú výšku 203 m n. m., chotár 150 – 264 m n.m. Východná odlesnená časť chotára je na širokých vyšších terasách Hrona a potoka Paríž s mocnou pokrývkou spraše. Západná časť s dubovými a agátovými lesmi je na chrbtoch pahorkatiny z treťohorných jazerných uloženín pokrytých sprašou. Má hnedozemné a černozemné pôdy. Južne od obce je vodná nádrž. Obec Svodín vznikla v roku 1924 zlúčením Maďarského a Nemeckého Seldína ako Seldín, neskôr Svodín (1948), maďarsky Szölgyén, nemecky Seldin.

[symple_googlemap title=“Svodín – Nové Zámky Okolie“ location=“Svodín, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“11″ height=250]

 

Maďarský Seldín

Vyvinutá obec Svodín je doložená od roku 1156 ako Scuodou, neskôr Hungarica villa Sceuden (1291), Soudou, Zowdow (1312), Maďarský Seldín (1920), maďarsky Magyarszőgyén. Obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 13. storočí časť obce Gyulazomborovcom, v roku 1351 Széchyovcom. Od 16. storočia arcibiskupstvo obec prenajímalo. V roku 1242 ju vyplienili Tatári, v roku 1295 Hunt-Poznanovci. V roku 1427 dostala jarmočné právo a vyvíjala sa ako trhové poddanské mestečko. V roku 1571 malo 103 domácností, v roku 1593 malo 13, v roku 1609 malo 10 port. V roku 1612 vybudovali okolo kostola opevnenie pre 250 člennú posádku. V roku 1685 mestečko dobyli a spustošili Turci. V roku 1696 mala obec 11 domácností, v roku 1711 a 1716 obec dosídlili. V roku 1715 mala vinice a 69 domácností, v roku 1787 mala 215 domov a 838 obyvateľov, v roku 1828 mala 242 domov a 1572 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20. storočia postavili tehelňu, založili spotrebné družstvo.

Nemecký Seldín

Obec založili na zákupnom práve po roku 1242. Je písomne doložená od roku 1291 ako Theutonica villa Sceuden, neskôr Nemecký Seldín, maďarsky Németszőgyén. Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1295 ju spustošili Hunt-Poznanovci. V roku 1550 mala 13, v roku 1556 12 port. V 2. polovici 16. storočia ju okupovali Turci a v roku 1663 zničili. V roku 1593 i v roku 1647 mala 2 porty, v roku 1696 mala 6 želiarskych domácností. V roku 1711 obec dosídlili osadníci z Porýnska, v roku 1715 mala vinice a 34 domácností, v roku 1720 mala 43 domácností, v roku 1787 mala 191 domov a 1072 obyvateľov, v roku 1828 mala 190 domov a 1117 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Začiatkom 20. storočia založili úverné družstvo.

Svodín

Obec bola v rokoch 1938 – 1945 pripojená k Maďarsku, počas oslobodzovacích bojov bola na 60 % zničená. Po ukončení druhej svetovej vojny bola obec roku 1945 pripojená k povojnovému Československu. V roku 1947 sem presídlili Slovákov z Maďarska (135 rodín). JRD založené v roku 1950, bolo pričlenené v roku 1965 k JRD Bruty, ŠM bol založený v roku 1955. Obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve a priemyselných podnikoch v okolitých mestách. Dňa 17. júla 1992 bola vyhlásená Zvrchovanosť Slovenska, 1. 9. 92 schválená ústava Slovenskej republiky a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika v ktorej sa do dnes obec Svodín prezentuje a rozvíja ako malebná obec na Slovensku v okrese Nové Zámky.

  Zdroj: Wikipedia.org, e-obce.sk, svodin.sk Autor úvodnej fotografie: Boldizsar J. Samson Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Svodín – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version