Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Šarkan – Nové Zámky Okolie

Šarkan - Nové Zámky Okolie

Šarkan - Nové Zámky Okolie

Šarkan maď. Sárkány, Sárkányfalva je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Šarkan žije 353 obyvateľov, prevažne maďarskej národnosti. Obec Šarkan je súčasťou Euroregiónu Ister Granum.

Obec Šarkan vznikla spojením obcí Šarkan a Diva v roku 1976. Obec Šarkan leží v JV časti Pohronskej pahorkatiny, severnú časť chotára tvoria močaristé nivy potoka Paríž, 17,5 km SZ od Štúrova.

Šarkan
erb obce

Erb obce Šarkan tvorí motív šarkana – draka, doplnený o motív hrozna, ktorý upozorňuje na poľnohospodárske a najmä vinohradnícke tradície v obci.

Obec leží na západnom výbežku Belianskych kopcov v Podunajskej nížine, v nadmorskej výške 119-220 m n.m., stred obce 140 m n.m.. Južná pahorkatinná časť prevažne odlesneného chotára prechádza severne smerom do močaristej nivy potoka Paríž. Má hnedozemné, černozemné, lužné a močiarne pôdy.

Obec Šarkan patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Šarkan: Oficiálna stránka obce

Šarkan, malebná obec s 1200 ročnou históriou a súčasť Euroregiónu Ister Granum sa môže pýšiť bohatou minulosťou a svojimi historickými objektmi. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1742. Do dnešných dní je znateľný zemiansky duch v obci. Dokazuje to napríklad unikátny kamenný múr okolo kaštieľa z 19. storočia, ktorý je jediný svojho druhu v Európe.

Budúcnosť obce Šarkan sa nesie v znamení rekonštrukcie tohto sídla, ktoré sa stane originálnym strediskom cestovného ruchu. V miestnom cintoríne sa nachádzajú do radu usporiadané náhrobné kamene, patriace neznámym hrobom.

Medzi sakrálne pamiatky patrí rímskokatolícky kostol. Vedľa neho nájdete malú zvonicu. Architektonicky zaujímavá drevená zvonica je aj pri vstupe do miestnej časti Divá. V súčasnosti nastáva rozvoj v oblasti agroturistiky a to najmä v chove jazdeckých koní.

Prvá písomná zmienka o obci Šarkan pod menom Šarkan je z roku 1247, keď ju král Belo IV. daroval komesovi Bečendovi ktorý pochádzal zo šišovsko-hradnianskej vetvy Hont-Pázmányovcov, v ktorej žili dvorní sokoliari a vinári. Do 16. stor. patrila Šárkániovcom a ďalším zemianskym rodinám.

V 18. stor. tu mali podiely Gyulayovci, Kollerovci, Bertókovci, Baldacciovci a v 20. stor. Boronkayovci. Výuka detí začala v r. 1701. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1810. V cintoríne sa nachádza kult. historická pamiatka pieta sochy Panny Márie.

Šarkan – Nové Zámky Okolie

Prvá zmienka o obci Diva pod menom Gva je z roku 1247. Patrila viacerým zemianskym rodinám Zovardovcom, Pogányovcom, Gyivayovcom a iným. V období tureckej poroby v roku 1570 neobývanú zem obrábali ľudia z nemeckého Svodína a od r. l664 ľudia zo Šarkanu.

Od roku 1720 do obce patrila aj osada Ľubá. V r. 1787 bola vo vlastníctve Majthényiovcov, potom Baldacciovcov, Pálffyovcov a iných. Koncom 19. storočia na pozemkoch obce hospodáril M. Hartmann. V r. 1858 si obe obce spoločne postavili školu. V roku 1938 – 1945 boli obe súčasťou Maďarska.

Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Salka pripojená k novému povojnovému Československu. Obyvatelia sa v oboch obciach zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním viniča. JRD si založili v roku l950.

[symple_googlemap title=“Šarkan – Nové Zámky Okolie“ location=“Šarkan, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“12″ height=250]

 

Šarkan napriek tomu, že je malou obcou, obohacujú ju jedinečné kultúrne pamiatky. Kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímskokatolický kostol Panny Márie z roku 1810. Na cintoríne sa nachádza neskorobaroková socha Piety s krížom z 2. polovice 18. storočia, ktorá je evidovaná ako nehnuteľná kultúrna pamiatka.

V obci Šarkan sa nachádzajú pozostatky kaštieľa s unikátnym múrom z 19. storočia,  ktorý je jediný svojho druhu v Európe. Súčasná rozloha obce je 1364 ha, počet obyvateľov je 360. Obec sa spomína r. 1247 pod názvom Sarkan, r. 1808 Saarkan, r. 1920 Šarkan; maďarsky Sárkányfalva.

Obec Šarkan patrila Bečendovi, rodine Hunt-Poznanovcov, Pilišovcov, Vécseyovcov, v 15.-16. storočí Kapyovcom a iným, v 17. stor. Pálffyovcom, Cseryovcom, Keglevichovcom, v 18. stor. Gyulayovcom a i., v 19. stor. Kollerovcom, Bertókovcom, Balducziovcom, v 20. stor. tu mala majetky rodina Boronkayovcov.

V 16.-17. stor ju zničili turecké nájazdy. R. 1593 mala obec 2, r. 1647 4 porty, r. 1715 23 domácností a vinice, r. 1787 49 domov a 249 obyvateľov, r. 1828 31 domov a 256 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohadníctvom.

Prvá písomná zmienka o obci Šarkan pochádza z roku 1247. Nachádza sa tu unikátny kamenný múr okolo kaštieľa z 19. storočia, ktorý je jediný svojho druhu v Európe. Medzi sakrálne pamiatky patrí rímskokatolícky kostol.

Turci po prvýkrát v roku 1543 obsadili Ostrihom a v roku 1552 v dobyvačných vojnách získali obrovské územia. V rokoch 1594-95 prišli urputné vojny pri oslobodzovaní Ostrihomu a Štúrova. Hoci sa oslobodenie uskutočnilo, vojny priniesli neznesiteľnú chudobu okolitému obyvateľstvu.

V roku 1599 sa Ostrihom a Štúrovo znovu dostali do rúk Turkov, čo takto trvalo ešte ďalších 140 rokov. Okolie obce Šarkan bolo v tomto období miestom viacerých bitiek. 

Až rok 1685 bol rokom úplného oslobodenia Štúrovského okresu od tureckej nadvlády. Od roku 1701 bol zemepánom celého okolia János Bottyán. Postavenie Františka II. Rákócziho v roku 1703 sa veľmi rýchlo rozširovalo aj v našom okolí. V Štúrove sa už 25. septembra objavilo 13 kuruckých práporov.

Roku 1706 sa cisárska obrana vzdala a hrad Ostrihom odovzdala povstalcom. Strata Ostrihomu znamenala veľký úder pre cisárske vojská, pretože mesto sa dostalo do rúk Kurucov a títo mohli ľahšie nadviazať kontakt s ostatnými povstalcami za Dunajom. Z toho dôvodu sa snažili získať naspäť Ostrihom. Po jednotýždňovom zajatí sa Ostrihom dostal znovu späť do rúk cisárskej armády.

Od nešťastnej trenčianskej bitky (3. august 1708) hviezda Kurucov začala čoraz viac blednúť. Dňa 27. septembra 1709 Bottyán vo vojenskom tábore zomrel. Jeho smrť znamenala pre celé povstalecké kurucké hnutie definitívny úder, pretože on bol dušou všetkej aktivity.

Od tejto chvíle začal pomaly odumierať celý život kurucského sveta. Dlhotrvajúca vojna už vyčerpala všetkých, pričom o veľkú biedu sa pričinil aj rozširujúci sa mor. Nakoniec boj Kurucov sa skončil Satmárskym mierom.

Nečudo, že obyvatelia z obcí sa radšej presťahovali na bezpečnejšie miesta. Boj za slobodu pre maďarský národ priniesol popri tragických následkoch aj celospoločenský rozvoj a patril k významným udalostiam. Cisár František Jozef bol nútený v roku 1849 zrušiť poddanstvo, čo sa v celej krajine a teda aj v obci Šarkan ihneď prejavilo.

Veľkostatkár Pálfy stratil vlastných poddaných a pozemky odovzdal poľnohospodárskym rodinám. Knieža rozdelil na južnej časti formujúcej sa dediny svoju záhradu na výstavbu rodinných domov, hospodárskych budov, maštalí. S rozvojom dediny sa znovu začalo rozvíjať aj vinohradníctvo.

V živote obyvateľov dedinky Šarkan bola významnou udalosťou v polovici 19. storočia výstavba železnice medzi Budapešťou, Bratislavou a Viedňou (1851). V tej dobe sa blízká obec Gbelce stala v tom čase významným železničným uzlom. Prvú svetovú vojnu Rakúsko-Uhorská monarchia stratila, v dôsledku toho Maďarsko ako porazenú krajinu rozkúskovalo a tri štvrtiny odtrhli od materského štátu.

Šarkan a jeho okolie bolo súčasťou Československa, ktoré bolo ustanovené dňa 28. sept. 1918. Pozemky Mikuláša Pálfyho vymerali presídleným českým kolonistom. Počas rokov prvej Československej republiky aj pôvodná časť dediny sa rozšírila. Za I. ČSR obyvatelia boli roľníci a poľnohospodársky robotníci na miestnom veľkostatku.

Na základe prvého Viedenského rozhodnutia Južné Slovensko na jeseň roku 1938 bolo pričlenené k Maďarsku. Obec Šarkan pričlenili k Ostrihomskej župe. Občania s nadšením prijali novú situáciu. Žiaci sa mohli učiť v materinskom jazyku.

Po maďarsky sa mohlo hovoriť aj v úradoch. Na životnú úroveň veľmi nepriaznivo vplýval blížiaci sa vojnový front. Roku 1944 Nemci obsadili Maďarsko, Rusi dobyli Kišiňov a Odesu. V septembri roku 1944 pobrali z dedín židovské rodiny a transportovali ich do koncentračných táborov. Koncom tohto roku východný front sa priblížil až k hraniciam.

Na Štedrý deň Nemci vyhodili do vzduchu most Márie Valérie. Šarkan sa na 42 dní dostal do zovretia pri frontovej čiare. Veľmi časté boli letecké útoky, obyvateľstvo sa muselo stiahnuť do pivníc.

Vtedy za obeť padlo mnoho obyvateľov dediny. Šarkan bol oslobodený roku 1945. Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Salka pripojená k novému povojnovému Československu.

Po druhej svetovej vojne sa v dedine pomaly prinavracal život. V období Československej republiky sa obnovilo celé okolie Šarkanu. Nad dedinou, v ktorej drvivú väčšinu tvorilo maďarské obyvateľstvo, sa vznášala neistota a strach.

Nemci boli vo vojne porazení a s nimi aj Maďari 2. svetovú vojnu prehrali. Sen mnohých politikov, vytvoriť z Československa národný štát a odstrániť z neho nemecky a maďarsky hovoriace obyvateľstvo sa stal realitou.

Začalo sa vysťahovanie Nemcov, a podľa Benešových dekrétov aj výmena maďarského obyvateľstva. Likvidáciu Maďarov mienili riešiť metódami: reslovakizáciou a núteným vysťahovalectvom – z okolitých obcí vysťahovali niekoľko rodín, stovky osôb odvliekli a presídlili.

Toto bolo 10. júna 1948 úplne zastavené, dovtedy sa totiž dedina nedostala na zoznam, hoci už rozdali niekoľkým rodinám vyznačenú tzv. „bielu listinu“ na presídlenie. Za toto omeškanie treba poďakovať Sándorovi Hinorovi, rodákovi z Gbeliec, ktorý sa dostal do presídľovacej organizačnej skupiny.

Vďaka svojej funkcii mohol ovplyvniť presídľovací zoznam. Keď už ďalej nemohol odkladať presídľovanie, našťastie toto konanie zastavili. Od roku 1993 je obec Šarkan súčasťou okresu Nové Zámky v novovzniknutom samostatnom štáte Slovensko.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecsarkan.sk, poiplie.sk, e-obce.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Šarkan – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version