Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Podhájska – Nové Zámky Okolie

Podhájska - Nové Zámky Okolie

Podhájska - Nové Zámky Okolie

Podhájska maď. Bellegszencse je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Podhájska je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1904 a druhý kostol Panny Márie Nanebovzatej (v bývalej obci Belek) z roku 1905.

Podhájska vznikla v roku 1960 spojením dovtedy samostatných obcí Belek a Svätuša. Obec Podhájska je známa termálnym kúpaliskom. Podhájska vznikla pod dnešným názvom v roku 1960 zlúčením dvoch starých obcí – Belek a Svätuša.

Podhájska
erb obce

Najstaršie zistené pečatidlo – typárium – obce Belek nesie vo svojom strede pod nad pažiťou symbol hrotom vpravo smerujúceho položeného lemeša, nad ním kolmo postavený obilný snop a privrátený kosák.

Kruhopis znie SIG. (ILLUM). PO.(SSEESSIONIS). BELEGH. 1823.

Svätuša – Senča – používala symbol s podobným obsahom, no v trochu inej kompozícii. Kým pečať Beleku má tvar zvislého oválu, pečať Svätuše má podobu položeného oválu.

V pečati sú zvláštne prekrížené dva obilné snopy, nad nimi položené, hrotmi vľavo smerujúce radlice – čerieslo a lemeš. Nadpísaný text znie: P (ossessio) SENTSA.

Erb obce Podhájska vznikol spojením motívov oboch historických pečatí Beleku a Svätuše. Erb má štít zelenej farby, na ktorom sú prekrížené dva zlaté obilné snopy. Nad nimi sú položené hrotmi vľavo smerujúce radlice – lemeš a čerieslo a strieborný kolmo postavený kosák so zlatou rukoväťou.

Obec Podhájska patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Podhájska: Oficiálna stránka obce

Podhájska – Nové Zámky Okolie

Obec Podhájska vznikla 1.7. 1960 zlúčením dovtedy dvoch samostatných obcí Beleku (1075) a Svätuše (1156). Obe obce sa vyvíjali historicky samostatne, aj keď mali veľa spoločných znakov, geografických i kultúrnych.

Zlúčenie obcí malo nielen ekonomicko-politické dôvody, ale spájala ich aj geografická poloha. Názov obce – Podhájska – vystihuje polohu obce, ktorá sa rozprestiera pod agátovými a dubovými hájmi. Je to slovenské pomenovanie a charakterizuje národné povedomie občanov.

[symple_googlemap title=“Podhájska – Nové Zámky Okolie“ location=“Podhájska, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

V obci Podhájska žije 1088 obyvateľov (k 31.12. 2011), nachádza sa tu zdravotné stredisko, stanica RZP, základná a materská škola, pošta, informačné centrum, ubytovacie zariadenia a rozvinutá sieť obchodov a reštaurácií.

Obec Podhájska sa nachádza v okrese Nové Zámky, na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny. Leží pri železničnej trati Nové Zámky – Levice – Zvolen a pri ceste Šurany – Kalná nad Hronom – Levice. Obcou tiež prechádza štátna cesta Podhájska – Trávnica – Maňa.

Podhájska sa rozprestiera na 1112 ha pôdy. Chotár obce je mierne kopcovitý. Nadmorská výška dosahuje 170 metrov nad morom. Zo severu na juh preteká obcou Trávnický potok a z východu na západ potok Liska.

V obidvoch potokoch je voda po celý rok. Susednými obcami sú Trávnica, Radava, Pozba, Veľké Lovce a Čechy. Podhájska patrí do Združenia obcí Termál, ktorý vznikol zo záujmu obcí obnoviť spoločenské tradície, využívať prírodný potenciál v prospech občanov a návštevníkov, ako aj podporovať rozvoj cestovného ruchu v obciach.

Atrakciou dynamicky sa rozvíjajúcej obce Podhájska je Termálne kúpalisko Podhájska s geotermálnou vodou, často prirovnávanou k vode Mŕtveho mora a jej priaznivými účinkami na ľudský organizmus. Podhájska je ideálnym miestom na pokojný relax, dovolenku a rekreáciu počas celého roka.

Obec Podhájska vznikla 1. júla 1960 zlúčením obcí Belek a Svätuša. Dovtedy obe obce vystupovali ako samostatné jednotky, vyvíjali sa historicky samostatne, aj keď mali veľa spoločných znakov, geografických i kultúrnych.

Z aspektu najstarších historických písomných dokumentov však treba ich vývoj hodnotiť oddelene, pretože rozdiel medzi prvými písomnými zmienkami oboch obcí je 81 rokov, aj keď nevieme prečo. Kroniky však nepustia.

Belek

Prvá písomná zmienka o obci Belek pochádza z roku 1075 s názvom Bilegi, kedy ju kráľ Gejza daroval /spolu s inými/ opátstvu vo Svätom Beňadiku, ktoré bolo centrom katolicizmu v Pohroní. Belek je zaznačený i v osvedčujúcom liste Ostrihomskej kapituly z roku 1156.

V roku 1395 bol pánom obce Ján Barachkay, ktorý ju však opäť daroval beňadickému opátstvu. Roku 1413 patril Belek do majetku Dominicus de Balogha. V roku 1512 Zigmund Lévai a František Haraszti darovali obec paulínom, mníchom, ktorí sa začiatkom 16.st. usadili na Mariánskej Čeľadi.

Po tureckom vpáde bol násilne obsadený aj Belek a občania museli odvádzať dane tureckému mocnárovi do Ostrihomu. Roku 1786 cisár Jozef II. rozpustil rád paulínov a Belek sa stal majetkom Uhorskej náboženskej základiny.

Kostol v Beleku začali stavať v roku 1905 a vysvätili ho 15. augusta 1906. Na slávnosť vysvätenia sa tradične v tento deň konajú hody.

Svätuša

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156 s názvom Scentusa. V tom istom roku arcibiskup Martirius venoval obec Ostrihomskej kapitule. V roku 1268 daroval kráľ Belo IV. Senču svojmu obľúbencovi Andrejovi Forgáchovi.

Okolo roku 1294 prešla obec do majetku Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti rod Čákovcov zmizol z radu tekovských zemepánov. V darovacej listine z roku 1388 kráľ Žigmund opäť potvrdil panstvo Forgáchovcov, do ktorého spadala i obec Senča, ktorá bola majetkom tohto rodu až do 18.st. V súpise daní z roku 1564 platila Senča – tak ako každá iná obec – dane nielen svojmu pánovi, ale aj kráľovi.

V tomto súpise je obec zaznačená pod menom Zemsche a ročne platila daň 1 a pol zlatky. V čase tureckých nájazdov bola obec dva razy spustošená. V období od 18.st. do prvej polovice 19. st. patrila obec do majetku Malonyay.

Prípravné práce na stavbu kostola sa začali v roku 1903 a 11. septembra 1904 bola slávnostná posviacka kostola. V tento deň sa už tradične konajú hody. Obecná kronika vo Svätuši bola založená v roku 1935, kedy sa obec ešte volala Senča.

Prvým obecným kronikárom bol Štefan Héc, učiteľ Štátnej ľudovej školy vo Fíší, terajšej Trávnici. Od roku 1936 viedol kroniku miestny učiteľ Emil Černák, rodák z tejto obce. 1. júla 1960 vzniká okres Nové Zámky a v rámci prebiehajúcej územnej reorganizácie aj obec PODHÁJSKA zlúčením obcí Belek a Svätuša.

Po voľbách vzniká i Národný výbor, ktorého prvým predsedom sa stáva Ján Šiška. Zlúčenie obcí malo nielen ekonomicko-politické dôvody, ale aj ich geografická poloha. Už v tom čase územne tvorili vlastne jednu obec, spájala ich spoločná história, kultúra, rodinné i priateľské zväzky.

Napriek tomu si však zachovali svoje osobitosti, napr. hody na Beleku sú 15. augusta a na Svätuši 11. septembra.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecpodhajska.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Podhájska – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version