Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nová Vieska – Nové Zámky Okolie

Nová Vieska - Nové Zámky Okolie

Nová Vieska - Nové Zámky Okolie

Nová Vieska, maď. Kisújfalu je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Nová Vieska možno nájsť „Parížske močiare“ je to národná prírodná rezervácia s rozlohou 180 ha trstiny (spolu s územím obce Gbelce), ďalej „Alúvium potoka Paríž“ – prírodná rezervácia, rozloha je 103 ha (spolu s obcou Strekov) a „Drieňová hora“ – prírodná rezervácia o rozlohe 4 ha (nachádzajú sa tu chránené rastliny: drieň, kavyl Ivanov – „fúz svätého Ivana„)

Nová Vieska
erb obce

K obci Nová Vieska prináležia časti: osada Arad (30 domov – 53 obyvateľov), osada Réva (12 domov – 25 obyvateľov). Obec Nová Vieska patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Nová Vieska: Oficiálna stránka obce

Územie obce Nová Vieska bolo obývané už  období neolitu, o čom svedčia v Novovieskom chotári nájdené maľované vázy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1233. Nachádza sa v kúpno-predajnej zmluve, kde vystupuje pod názvom „Ösztövér“ (pravdepodobne časť pod dnešným Ivaničom na pravej strane potoka).

Avšak už ďalší zápis o obci Nová Vieska sa objavuje o 30 rokov neskôr z roku 1263 kde sa spomína usadlosť Nová Vieska v spojení výmeny pôdy – majetok patrí Andrásovi Hontpázmánybélimu.

Obec sa v tomto období značne rozrastala. Roku 1347 obec preberá nad svojim panstvom samovládu a zaberá územia v susedných usadlostiach. Koncom 14. storočia roku 1394 György Köbölkúti zničí ösztövérsky majetok Jána Forgácsa.

Nová Vieska – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Nová Vieska – Nové Zámky Okolie“ location=“Nová Vieska, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

V zápisoch cirkevných desiatkov z roku 1437 sa obec Nová Vieska spomína pod názvom „Újfalu“ usadlosť je zo severu ohraničená močiarom a zo západu lesom, pravdepodobne by sme toto miesto našli v okolí dnešného vyvýšenia „Paprét“. Z historických prameňov vieme, že v prvej polovici 16. storočia, presnejšie v roku 1531 majetok so štyrmi dvormi patrí poľskému kráľovi Štefanovi Báthorymu.

Podľa tureckého spísania ostrihomských Sandžov z roku 1570 je obec Nová Vieska neobývaná. S názvom „Kisújfalu“ je roku 1601 v podstate na dnešnom mieste zmienka len s 1½ dvorom a z roku 1647 sa spomína Majetok Jána Keglevicha s 3½ dvorom.

Koncom 17. storočia roku pána 1650 je záznam o obci Nová Vieska kde sa spomína, že sa pripojila k reformácii a ich prvý duchovný sa stal András Farnady Hencz. Ďalším údajom o obci je z roku 1664 z ktorého sa dozvedáme, že podľa tureckého spísania je v obci 60 daňovníkov, muži nad 15 rokov ktorý žijú v 39 domácnostiach.

V čase keď sa 30. ročná vojna chýlila ku koncu, roku 1683  Poľské vojská ktoré sa vracali z bojov spod Viedne, prechádzajúc cez obec ju sojím vyčíňaním úplne rozvrátili.

Koncom 17. storočia roku 1696 sa obec stáva majetkom Mikuláša Pálffyho s 93 obyvateľmi. Bottyán Vak je poverený disponovať s tímto  majetkom. Rok 1705 je veľmi priaznivý pre kalvínskych veriacich, kedy František II. Rákóczi vrátil obyvatelom obce kalvínom kostol.

Naozaj čiernym obdobím v histórii obce bolo vypuknutie  moru rok 1710, v čase, keď nastal koniec panovania kurucov , mor vtedy razantne preriedil obyvateľstvo obce. Päť rokov na to roku 1715 Štátne spísanie evidovalo len 16 domácností.

Matej Bel vo svojom diele „Notitia Comitatis Strigoniensis“ z roku 1731 ako zaujímavosť spomína „plávajúce ostrovy“ nachádzajúce sa v oblasti chotára obce. Počas panovania Márie Terézie roku 1766 pri sčítaní ľudu je v obci už registrovaných 90 daňovníkov s 222 rodinnými príslušníkmi.

Krátko nato roku 1768 počas vlády Márie Terézie spadá obec pod Urbariát. Roku 1787 bol kostol znova postavený a znovu zriadená ref. škola. Toho času bolo v obci 70 domácností so 476 obyvateľmi.

Nakoľko sa obec rozrastala a obyvateľstva v obci Nová Vieska pribúdalo, z dôsledku akútneho nedostatku ornej pôdy, bola obec nútená roku 1819 pustiť sa do Odvodnenia močiarov. Štátne spísanie z roku 1828 udáva počty: 80 domácností a 605 obyvateľov.

Roku 1850 bola postavená v obci železnica. Sčítanie ľudu z roku 1869 uvádza počet 739 obyvateľov obce. V druhej polovici 19. storočia roku pána 1874 vypukol v Novej Vieske požiar, z dôsledku ktrého vyhorela skoro celá dedina okrem 10 domov.

Veľkou škodou ktorú spôsobil požiar, bolo zničenie kroniky obce. Následne na to bol založený roku 1880 v obci „Dobrovoľný požiarny zbor, v obci žije toho času 753 obyvateľov.

Obdobie prvej svetovej vojny 1914-1918 prinieslo do obce bolesť niekoľkým rodinám. Prvá svetová vojna zapríčinila smrť 26 osôb. Obec Nová Vieska sa po prvej svetovej vojne stáva súčasťou Československa. V období pred začiatkom Druhej svetovej vojny roku 1938 bola obec pripojená k Maďarsku.

Tak ako priniesla prvá svetová vojna obyvateľom  slzy do očí, tak druhá svetová vojna v pokračovaní tejto bolesti obyvateľstva obce v ničom nezaostávala. Roku 1945 počas II. svetovej vojny boli v obci zničené 4 domy a zahynulo 31 osôb.

Ukončením druhej svetovej vojny a podpísaním nového politického rozdelenia európy v Chicagu, bola obec sa znovu stala súčasťou Československa. Podpísaním Benešových dekrétov nastala v obci Nová Vieska roku 1947 deportácia a vysťahovanie 60 rodín, čo činilo až 200 osôb.

Obec sa naďalej rozrastala, hlavne v poľnohospodárstve. Roku 1949 bolo v obci založené poľnohospodárske družstvo. Po rozpade komunizmu a Československa roku 1993 sa stáva obec Nová Vieska súčasťou novovzniknutého samostatného štátu Slovenska.

Niekoľko Historických zmienok o Arad puste

Zdroj: Wikipedia.org, novavieska.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Nová Vieska – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version