Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Lajos Kassák

Lajos Kassák

Lajos Kassák

Lajos Kassák

Lajos Kassák ako čelný predstavitel avantgardného umenia v stredoeurópskom kontexte, známeho vydavateľa, redaktora, spisovateľa, umelca a revolucionára, ktorý stál vždy v prvých radoch revolúcie.

Lajos Kassák
1887-1967

Životná púť Lajosa Kassáka je rozsiahla. Lajos Kassák sa svojou básnickou tvorbou zaradil medzi najvýznamnejších mad’arských básnikov.

Svojou umeleckou tvorbou sa zaradil k popredným moderným umelcom v Európe a svojím pokrokovým myslením a postojom k životu, človeku a jeho práci medzi popredných revolucionárov svojej doby.

Lajos Kassák sa narodil v Nových Zámkoch, tu žil do svojich 17 rokov. Na Lajosa Kassáka spomína naše mesto ako na osobnosť celoeurópskeho formátu.

Lajos Kassák

Lajos Kassák jubiluje

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa rozhodla pri tejto príležitosti vydať jeho personálnu bibliografiu v jazyku slovenskom i maďarskom. Jej ciel’om bolo bližšie priblížiť život a tvorbu nášho významného rodáka Lajos Kassák.

 

Lajos Kassák – Novozámčan

Lajos Kassák
Novozámčan

Lajos Kassák, ktorý svoje rodné mesto Nové Zámky opustil navždy ako 17 ročný sa k rokom detstva a mladosti vracia v spomienkach. Lajos Kassák rád spomína aj pri kaviarenských stretnutiach a besedách.

Učastníci sa pýtajú na roky jeho mladosti a on im rozpráva o tom, že sa narodil v Nových Zámkoch, o ospalom meste, kde bol zámočníckym učňom. Učastníkom približuje staré Nové Zámky, oživuje mŕtvych.

Lajos Kassák:

„ …už neviem presne kedy som odišiel odtial’, asi ako 14 ročný.

Spomínam na vysokú kostolnú vežu, na ulice, v ktorých majitel’ sódovkárne Porjesz prepravoval svojím neposlušným koňom vlastnoručne vyrobenú sódu.

Ale my – deti sme sa ani len neodvážili k nemu priblížiť, lebo to bol veľmi vysoko vážený človek …

Lajos Kassák zamýšľajúc sa pokračuje:

„ …myslím si, aj na mne sa osvedčuje, že nikto nemôže byť prorokom v rodnej zemi. Bez skromnosti môžem povedať, že z moderných spisovatel’ov v medzinárodnom meradle, mňa poznajú najviac, a moje doterajšie práce sú preložené do ôsmich jazykov.

Otázka je, či Novozámčania zostali ospalými, a či ja som sa stal takým bláznom, že odpútal som sa od nich bez pút, alebo ma zabudli – vynechali z ich života? Často myslím nato, že zorganizujem besedu vo svojom rodnom meste.

Ved’ predsa len, dobré by bolo pozrieť si to staré hniezdo, stretnúť sa s tým zbitým, vysmiatým alebo váženým človekom zoči voči, ale akosi som sa vždy vzdal tejto myšlienky.

Mám pocit, že Novozámčania hmlisto na mňa spomínajú, vedia, že mám dve nohy, dve oči a dve uši, jedným slovom tak trochu im podobným človekom som i ja. V žiadnom prípade by neverili, že čítajúc by som im vedel niečo zaujímavého povedať.

Ved’ oni sa o nič zaujímavé nezaujímajú, nechcú nič nového. Môže byť, že tak vzdialený som zlomysel’ný, môže byť, ale to je isté, že keby som rozprával o nich, tak ako ich l’úbim. Tak by som bol oveľa viac zlomysel’nejší. Voči tým som najprísnejší, koho najviac l’úbim …“

Lajos Kassák mal rád svoje rodné mesto, držal sa ho. Vypovedajú o tom jeho básne o rodnom meste, romány, v ktorých sa odohrávajú príbehy vsadené do tohto prostredia.

Lajos Kassák s manželkou

Nové Zámky nezabudli, vedeli a vedia o Lajosovi Kassákovi, ktorý sa pre Novozámčanov stal pojmom, osobnosťou európskeho formátu, ktorá si ich obdiv i úctu zaslúži.

Mesto si Lajosa Kassáka váži, mesto ho pri rôznych príležitostiach, hlavne pri životných jubileách do rodného mesta pozýva, elita mesta ho víta, a pracujúci občania tiež. Lajos Kassák rád sa s nimi stretáva a diskutuje.

Stretáva sa s mládežou, diskutuje o surrealizme s prezidentom Masarykom, navštevujú ho od nás umelci a spisovatelia, v Čechách vydávajú jeho autobiografiu život jedného človeka v preklade Magdy Reinerovej, v jazyku českom.

[symple_toggle title=“Lajos Kassák – Výročia“ state=“closed“]

1937 – 5O. výročie narodenia Lajosa Kassáka

1967 – 8O. výročie narodenia Lajosa Kassáka

Jeho pamiatku chráni a pripomína aj:

1987 – 100. výročie narodenia Lajosa Kassáka

1993 – 105. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia

Lajos Kassák
zdraví Novozámčanov

2002 – 115. výročie a 35. výročie úmrtia

2006 – k blížiacemu sa 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia

Lajos Kassák – Vydavateľ

Lajos Kassák v roku 1915 zakladá ostro protivojnový časopis A TETT (ČIN), okolo ktorého sa zhromaždili pokrokoví spisovatelia: Komját, Lengyel, Barta, Révai a i. Vystúpenia tejto avantgardnej maďarskej skupiny na čele s Kassákom boli vyhrotenejšie antitradičné, výrazne generačné, programové a ideologické. BoIi to vystúpenia sociálne a socialisticky zmýšľajúcich a cítiacich I’udí.

Lajos Kassák
Budapest 1927-28

V časopise boli uverejnené i články namierené proti monarchii, ktoré boli posúdené ako nebezpečné a prokuratúra vydávanie časopisu definitívne zakázala.

Lajos Kassák bol odhodlaný nevzdať sa svojho presvedčenia. V novembri 1916 zakladá nový literárny i umelecký časopis MA (DNEŠOK). Ako redaktor časopisu a čelný predstavitel’ avantgardného maďarského hnutia organizuje výstavy, literárne fóra, vydáva knihy.

Priestor dáva dielam J. Mattisa Teutscha, L. Tihanyiho, L. Gulácsyho‚ prezentuje obrazy, grafiky, sochy svetoznámych umelcov: V. Beneša, M . Pechsteina, P. Picassa ‚ U. Boccioniho ako i hudobné diela B. Bartóka, Z. Kodálya.

Toto krátke obdobie socialistickej revolúcie, bolo možné nazvať horizontom maďarského avantgardizmu po stránke ideologickej i teoretickej. Mad’arskí avantgardní umelci stáli v prvých radoch revolúcie. Ich teoretické úvahy, ako aj „umelecké výkriky“ plné pátosu i opojenia z revolúcie, boli v úplnej harmónii s ich občianskym postojom. V roku 1919 vydávanie časopisu v Mad’arsku zakazujú.

Vo vydávaní časopisu pokračuje vo Viedni, kde po páde Mad’arskej republiky rád emigroval v roku 1920. V tomto období vystupuje Kassák ako kultúrny politik, ktorý sa kriticky vyjadruje k politickej situácii v Mad’arsku a píše o experimentoch nového umenia vo všetkých kultúrnych oblastiach. Rozbieha vydávanie nového časopisu 2×2. Vyšlo jediné číslo tohto časopisu.

Lajos Kassák

V novembri 1926 sa vracia do Budapešti. Prehodnocuje svoje vlastné estetické teórie a prejavuje sa ako ich zrelý realizátor – umelec.

V decembri rozbieha nový časopis Dokumentum (Dokument), ktorý sa stal fórumom surrealizmu. Jeho vydávanie po roku a pól sám zastavil, nakol’ko sa nestretol takmer so žiadnym ohlasom.

Pod názvom MUNKA (PRÁCA) zakladá v roku 1928 d’alší časopis, ktorý nebol ani tak literárny a umelecký, ako skôr spoločenský.

Zaoberal sa rôznymi otázkami od pedagogiky, spoločenských vied, filozofie až po umenie a za krátky čas si získal čitateľskú základňu, hlavne medzi odborárskymi robotníkmi a univerzitnými študentmi.

Tento časopis žil 10 rokov bez akejkol’vek vonkajšej podpory. Zanechal výraznú stopu v duchovnom živote mladých a prebudil ich záujem. V Maďarsku sa spustila tzv. ilegálna činnosť mládeže.

„Kníšu sa doráňané ohnivé steny, len do toho, dvíha sa prach z hrdzavej zeme tvrdej ako mäso, nosom, ústami, ušami načerpávam do seba drásajúci lomoz. Napája ma tečúce červené slnko, dlaňami uchopím praskajúce remene. Len do toho, nech sa moja sila rozprskne po vesmíre a v mojich žilách nech hučí, duní, preháňa sa závratný rytmus práce“ (KASSAK)

Kassák:

„Uprostred strádania a zápasov sme prežili dni a roky svetovej vojny a prišiel okamih oslobodenia. Pre mňa toto obdobie znamenalo, že som sa znova dostal k redaktorskej práci. Redigoval som oficiálny časopis Mad’arskej umeleckej rady pod názvom „Tvorba“.

Svojím zjavom, príspevkami a typografiou to bol absolútne moderný časopis. Ako propagačný materiál sme ho poslali do zahraničia a dostali sme v tejto súvislosti vel’mi pekné listy. Zračilo sa v nich prekvapenie nad tým, že v povojnovom Mad’arsku dokážu vyprodukovať takýto časopis.

V roku 1948 časopis zakázali. Do jeho redakcie som už dochádzal z Békásmegyeru, kde som pracoval, pretože môj budapeštiansky byt bol v ruinách a ja som sa musel vysťahovať. Boli to ťažké roky, navonok som sa stiahol z literárneho a výtvarného života.

Ale v podstate som nad’alej pokračoval vo svojej práci. Literárne som tvoril do písacieho stola a výtvarne som svoje obrazy obracal tvárou k stene“.

Lajos Kassák – Spisovatel’

Lajos Kassák

Čelný predstavitel’ umeleckej avantgardy vojnového obdobia. Toto svetové umelecké hnutie bolo neobmedzené národnými, štátnymi a jazykovými hranicami.

Genéza maďarskej avantgardy je spätá s najprogresívnejšími politickými myšlienkami a triednym hnutím vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

Bolo hostoricko-logickým dósledkom, že po páde Maďarskej republiky rád museli najangažovanejší predstavitelia avantgardy opustiť vlasť, keď chceli zachovať svoju existenciu.

  1. Prvé obdobie od roku 1915 do mad’arskej komúny je pozoruhodné Kassákovou kultúrno-politickou publicistikou. Mad’arskej verejnosti sa predstavuje ako ničitel’ starých spoločenských i umeleckých konvencií.
  2. Teoretik nového umenia, ktoré sa jeho zásluhou vel’mi skoro prenieslo do mad’arskej literatúry. Ďalej ako teoretický tvorca nového „životného ideálu„. V mad’arských reláciách autor definície „kolektívneho indivídua“ ako nového l’udského typu.
  3. Druhé obdobie, ktoré spadá do krátkeho obdobia socialistickej revolúcie možno nazvať horizontom mad’arského avantgardizmu po stránke ideologickej i teoretickej. Vtedy stáli mad’arskí avantgardní umelci v prvých radoch revolúcie.
  4. Tretie obdobie po roku 1919 do roku 1926 spadá väčšinou do emigrácie (Viedeň, Paríž) a charakterizuje ho opadnutie revolučnej vlny, únava, depresia aj v pokrokovom tábore. V tomto období vystupuje Kassák ako kultúrny politik, ktorý sa kriticky vyjadruje k politickej situácil v Mad’arsku a píše o experimentoch nového umenia vo všetkých kultúrnych oblastiach.
  5. Štvrté obdobie, po návrate z emigrácie (1926) prehodnocuje Kassák vlastné estetické teórie a prejavuje sa ako ich zrelý realizátor umelec a to v oblasti výtvarnej, práve tak, ako aj v literatúre.

Jedným zo „základných kameňov viery v budúcnosť“ bol a zostal i Lajos Kassák, tvorca, teoretik i organizátor avantgardného umenia v Mad’arsku. Podarilo sa mu zhromaždiť okolo seba skupinu umelcov, ktorí svojím vzťahom k životu a k umeniu významne prispeli k vytvoreniu morálky, filozofie i estetiky avantgardy.

Lajos Kassák
Autoportrét s maminkou, 1937

V Kassákovej poézii deštrukciu starej formy nahradzuje nová konštrukcia. Uvol’neným slovným spojeniam znovu vtláča pevný poriadok a zmysel, nerešpektuje štruktúru gramatiky, ale štruktúru celej básne.

V porovnaní so západoeurópskymi abstraktnými básnikmi nie je teda nikdy celkom iracionálny a už vôbec nie len deštruktívny.

Kassákove básne sú strohé, prísne konštrukcie, v ktorých sa forma i obsah vzájomne podmieňujú. Nemožno však poprieť, že sú tiež textami pre ucho. Zvláštnosťou je stavba jeho veršov, tzv. voľný verš.

Kassák je tým básnikom, ktorý svoj vzťah k I’ud’om nezapiera. Bol len prísnym, nezhovievavým sudcom druhých, ale aj samého seba.

Kassák ako básnik, ktorý sa pýta prečo žije, na čo je na svete, je stále znepokojovaný, nespokojný, stále v pohybe. Preto ani jeho videnie sveta nemôže byť strnulé, statické.

Kassákove básne sa rozrastajú v rieky myšlienok, vo forme vol’ných asociácií, ktorých reguláciu zabezpečuje prísna lyrika kassákovského verša. Jeho verš nie je ťažkopádny, ale ani l’ahký. Konštrukcia kassákovských básní je vertikálno-výšková.

Kassákova poézia je moderná práve civilným, nepatetickým prístupom ku komplikovanosti životných javov. Kassák sa stáva čoraz obľúbenejším spisovateľom. Popri básnickej tvorbe píše romány, poviedky novely, v ktorých sa prejavuje ako dobrý naturalistický spisovatel’, ktorý do hÍbky ukáže život ľudí práce.

[symple_toggle title=“Báseň L. Kassáka v preklade D. Okáliho“ state=“closed“]

Je to lámanie chleba nad dubovým stolom,
polovica mne, polovica tebe a s láskou spomíname na tých,
ktorí odišli z tejto zeme,
toto všetko sú len slová, nocou splašení
vtáci prchajú kdes´ do hlbočizných vôd
alebo na nekonečné polia,
márne ich posielam k tebe, ty spíš a vietor
vkĺza skulinou, aby ťa prikryl stínom a prachom na veky,
dotýkam sa ťa, ty však spíš ďalej, posol prichádza k tebe
cez mosty a ani jeho nevidíš, trebárs´je zo svetla a
obzory sa otvárejú pred jeho krokom,
v kolíske svojich dlaní ťa kolembám, vstaň, vstaň
jediný kvietku života,
ešte hodinu a vlaky odídu, ešte hodinu a tento dom
vychŕli zo seba zbierku našich spomienok,
čierne mraky sa zastavili na svojich prstoch,
nad mestom kývajú ako znavené zvieratá nebies,
čosi mám o tebe myslieť, veď som ti už všetko odpustil,
kto zoslal na mňa pochyby a zármutok, ktorý ma obklopuje,
nepamätám sa na udalosť, ktorá dokázala moju slabosť,
žena, ktorú som prvú stretol, ma pobozkala potom prepustila
bez toho, že som mohol viac na ňu pozrieť
na križovatke stojím už od večnosti a márne volám toho
koho by som sa chcel dotknúť,
hviezda nakúka ku mne, kým hviždí vietor a dážď
otĺka kvety stromov.[/symple_toggle]

Lajos Kassák – Umelec

Lajos Kassák – Umelec

Lajos Kassák sa prostredníctvom svojej tvorby stal priekopníkom umeleckého hnutia celoeurópskeho významu.

Patril k tej európskej umeleckej generácii, ktorá sa neuspokojovala s obmedzeným pohľadom na svet. Mnohí umelci tejto doby sa umelecky prejavovali v niektorých odvetviach umena súčasne /Jean Cocteau, Hans Arp, Vítezval Nezval /. Len tak si možno z časového odstupu uvedomiť veľký rezervoár síl tejto generácie.

Vo výtvarníctve najpozoruhodnejšie experimenty realizovala skupina umelcov Bauhaus, ktorej sídlo bolo najskôr vo Weimare a neskôr v Dessau.
Lajos Kassák úzko spolupracoval s výtvarníkmi Bauhausu, predovšetkým s László Moholy-Nagyom. Toto obdobie je významnou kapitolou vo vývoji Kassákových estetických názorov.

Lajos Kassák:

V roku 1921 som vytvoril svoje prvé konštruktivistické obrazy. Môj spoločenský postoj a umelecké presvedčenie sa formovalo na základe zákonov architektúry. Preto som svoje obrazy nazval obrazovou architektúrou. Nie náhodou‚ charakterizovalo ich hľadanie rovnováhy, čistota a exaktnosť.

Obrazová architektúra sa na nič nepodobá, nič nevyrozpráva, jednoducho jestvuje, podobne ako sú ohraničené mestá, oboplávatel’né moria a preblúditeľné lesy.

Vytvoril som typografické kombinácie, mám obrazy, ktoré ma lákajú k dadaistom, šiel som ich cestou. Potom nasledoval automatizmus snov a surrealizmus, s ktorým som cítil spriaznenosť, pretože rozprával aj o veciach vytušitel’ných, približoval veľkosť kozmu a v rámci neho aj náš život.

Vytvoril som dadaistické obrazy, robil som typografické kombinácie a koláže. Neviem, či mi to slúži alebo neslúži ku cti, ale isté je, že v 1922 som sa zaoberal aj divadelným výtvarníctvom.

Lajos Kassák

Som človek inklinujúci k prírode a tam som sa ocitol priamo uprostred nej. Vplyv prírody sa začínal odzrkadlovať v mojich básňach i na mojich obrazoch.

Niežeby som zablúdil do naturalizmu, ale nechal som prírodu bezprostredne na seba vplývať. Toto obdobie sa nieslo v znamení cyklu lyrickejších, jemnejších vyznaní, ktoré tvoria približne stred mojej umeleckej dráhy.

Neobišiel ma ani úspech, moja práca sa stretáva s uznaním. Doma som známejší ako básnik, v zahraničí ako výtvarník. V zahraničí som mal vel’a výstav, moje obrazy sú inštalované v mnohých svetových múzeách.

O mne i svetoznámom Viktorovi Vasarelym vyšiel spoločný album, ktorý prináša šesť farebných obrazov odo mňa a šesť farebných obrazov od neho, odo mňa Manifest z roku 1922, od neho Manifest z roku 1960. Patril ku generácii, ktorá nasledovala po mne a tiež sa zaoberal konštruktívnym umením. Rozdiel medzi nami je len v tom, že ja reprezentujem stabilitu, on pohyb.

Lajos Kassák s manželkou
Klárou Kárpáti v roku 1960

Stojím pred svojimi obrazmi, pred obrazmi, ktoré som priviedol na svet s veľkým úsilím, ale bez potu, v priaznivej hodine jedného z mojich priaznivých dní, vo svetle a tichu, tak vzdialený od všetkého, tak nedosiahnuteľný z reálneho sveta.

Trápila ma rovnaká túžba ako trápi panny, oťažievala vo mne tá istá nehybnosť, aká je v kameňoch, a predsa som pod vplyvom vábivých dial’av vzlietol k farbe, tvaru, línii, ktoré v sebe nesú moju nesmrteľnosť.

Teraz som tu, pred obrazom, ktorému chýba tak málo k dokončeniu. Sedím, zdá sa, akoby som oddychoval, ale o tom nemôže byť ani reči.

Zmocňuje sa ma napätie, vediem dialóg so svojím obrazom. Položím otázku, obraz odpovedá. Povie mi, akú neúplnosť na sebe, v sebe cítí. Nato mu ja odpovedám tak, že vezmem štetec, pokúsim sa ho utíšiť a zdokonaliť obraz. Je to vel’mi zaujímavý spôsob práce.

Stotožňujem sa so svojím obrazom a dokážem sa uspokojiť iba vtedy, ked’ ma k sebe pustí a ja sa k nemu dokážem priblížiť. On je ja, ja som on. Obraz sa od mňa neodpúta, obraz ma prezentuje“

 

[symple_toggle title=“Lajos Kassák – Chronológia života“ state=“closed“]

1887 (21. marca)

1900 – 1903

1904 – 1907

1908

1909

1910 – 1911


1912

1913

1914

1915

1916

1917 – 1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1939

1940

1941 – 1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1951

1953

1954

1955

1956

1956

1957

1958

1960 – 1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1967 (22. júla)

[/symple_toggle]

 

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version