Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Kamenica nad Hronom – Nové Zámky Okolie

Kamenica nad Hronom - Nové Zámky Okolie

Kamenica nad Hronom maďarsky Garamkövesd je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Kamenica nad Hronom je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1734.

Osídlenie je dokázané v neolite, eneolite, v staršej dobe bronzovej, s hatvanovskou a maďarovskou kultúrou, ďalej v mladšej dobe rímskej, v časnoslovanskom a veľkomoravskom období. Dedina Kamenica nad Hronom pravdepodobne vznikla z južnej časti arcibiskupskej zeme Hurty.

Kamenica nad Hronom
erb obce

Prvá písomná zmienka o obci Kamenica nad Hronom je z roku 1320.(villa Kuesd), keď prešla z vlastníctva ostrihomských Augustiniánov, do rúk Ostrihomskej Kapituly, spolu s mlynom.

Avšak údaj vo Vlastivednom slovníku obcí…, že Kamenica patrila v r. 1332 do zvolenského domínia je chybný. Na začiatku 14. storočia tu žilo 34. poddaných, „iobbagiones“. Ako farnosť je spomínaná v r. 1397.

Do tureckého obdobia bola prekvitajúcou obcou. Patrila do ostrihomského sandžaku, o čom svedčí turecký daňoví súpis z r. 1570. V tom čase richtárom v obci bol Dimján.

Obec mala 25. domov. Obec Kamenica nad Hronom patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Kamenica nad Hronom: Oficiálna stránka obce

Na základe Vašvárskeho mieru (1664), obec naďalej ostala v Novozámockom ejálete. O tomto podobne svedčí ďalší daňoví súpis z r.1664., v ktorom sa nachádza aj Kamenica nad Hronom, pod názvom: Kövezsd. V obci bolo 31 domácnosti, jednotlivo 50. Spomína sa aj mlyn, ktorý bol vlastníctvom Hadžiho Hüszejna. V r. 1828 mala 106 domov a 647 obyvateľov.

Po rozpadnutí Rakúsko – Uhorska bola pričlenená k Československej republike a 6. novembra 1938 zase bola pričlenená k Maďarsku. Obcou vedie Železničná trať Štúrovo – Bratislava. Na miestnej stanici vlaky od roku 1963 nestávajú.

V roku 2011 došlo ku koncu staničnej funkcie, „Kamenica nad Hronom dostane oficiálny status dopravne s trvalou výlukou dopravnej služby.“

Kamenica nad Hronom – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Kamenica nad Hronom – Nové Zámky okolie“ location=“Kamenica nad Hronom, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“14″ height=250]

 

Keď zalistujeme do histórie obce Kamenica nad Hronom, stretneme sa s nasledujúcimi názvami: Kuesd, Kuuesd, Keuesd, Kwesd, Kevesd, Kövesd, Garamkövesd, Hronská Kamenica a od roku 1928 Kamenica nad Hronom. Prvé pomenovanie obce Kuesd pochádza z roku 1320.

Obec Kamenica nad Hronom patrila do vlastníctva ostrihomskej kapituly. Do príchodu Turkov bola kvitnúcou obcou. Roku 1320 ostrihomskí augustiniáni dajú pozemok pre kamenický mlyn ostrihomskej kapitule. Balázs Kövesdy roku 1420 svoj tunajší statok dáva ostrihomskej kapitule.

Podľa zachovaného urbária na začiatku 16. storočia tu žilo 34 nevoľníkov na 12 a pol pozemku. Arcibiskupstvo venovalo veľkú pozornosť prevádzke kamenického vodného mlyna. V roku 1489 dalo previesť na mlyne veľké opravy, za ktoré vyplatilo veľa dennej pláce.

Pôvodné miesto kamenického mlyna sa nepodarilo zistiť. Pri obci Kamenica nad Hronom tečie bajtavský potok, ktorý vteká do Hronu. Na tomto potoku kedysi boli dva vodné mlyny. Jeden z nich bol ešte v roku 1940 v prevádzke. V listinných prameňoch sa uvádza pod názvom Mlyn Uhliszka.

Za tureckej nadvlády počet obyvateľov obce značne poklesol. Roku 1715 tu bývalo len 30 rodín. Roku 1825 v obci bolo 106 domova 647 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom – pestovali ovocie a hrozno. V prvej polovici 19. storočia v obci prekvitalo vinohradníctvo.

V druhej polovici storočia po vybudovaní železničnej trate medzi Budapešťou a Viedňou sa obec stala dôležitou zastávkou tejto trate. Výstavba železnice bola ukončená v roku 1850. Prvá vlaková súprava – z Viedne do Budapešti – prešla cez stanicu v Náne 16. decembra 1850.

Most cez rieku Hron bol vybudovaný drevený most, ktorý z bezpečnostného hľadiska nevyhovoval, preto ho bolo treba modifikovať. Roku 1859 ho vymenili za železný most. Železnú konštrukciu mosta doviezli z Biedermannsdorfu (pri Viedni) zo závodu Martinsen.

Po 40-tich rokoch v roku 1898 ho zbúrali a na jeho miesto postavili novú železnú konštrukciu. Trať v čase výstavby bola jednokoľajová. V Kamenici zo začiatku zastávka nebola. Budovu železničnej stanice postavila Spoločnosť štátnych železníc z Rakúska len v roku 1882.

Trať bola upravená na dvojkoľajovú v roku 1893. Železnú konštrukciu mosta vymenili naposledy v roku 1994 za novú, ktorá už nemá oblúkovitý tvar. V roku 1907 – 1908 postavili cez Hron cestný most, ktorý bol najväčším oblúkovitým mostom tej doby v Uhorsku.

Jeho konštruktérmi boli Aladár Sebestyén a Rezsö Póka. Roku 1945 most Nemci vyhodili do povetria. V rokoch 1946 – 1961 cez Hron stál dočasný drevený most. Nový bol postavený v roku 1961 z vopred vyrobených prvkov na pilieroch starého mosta.

Pošta bola v obci Kamenica nad Hronom otvorená roku 1883, fungovala ako poštový úrad III. triedy. Jej doručiteľskou oblasťou boli 3 obce – Bajtava, Malá nad Hronom, Lela, 2 pusty, 1 majer a 2 osady. Pečiatka pošty bola okrúhla s nápisom: Garamkövesd 83. OCT. 20. (Hronská Kamenica, 83. OCT. 20).

Prvým poštovým majstrom bol Antal Gyürky. Roku 1896 poštmajsterkou bola Kirinyiho vdova Atala, rodená Balogh. Kamenica bola sídlom aj obvodného notariátu. Patrili k nemu Bajtava, Lela a Chľaba. Podľa Geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa Kamenica roku 1851 mala 656 obyvateľov.

Z jeho obsahu:

„Na širokom viničnom vŕšku vypestuje veľa červeného vína. Dubové lesy má pekné. Zemepánom je dnes ostrihomský arcibiskup. Jeho posledná pošta je Ostrihom“.

Na konci 19. storočia v obci Kamenica nad Hronom bolo spotrebné družstvo. Do roku 1918 obec patrila k Hontianskej župe do okresu Bátovce a od roku 1883 do okresu Szob. Po rozpade Rakúsko – uhorskej monarchie Kamenica sa stáva súčasťou Československej republiky. 6. novembra 1938 v zmysle prvej Viedenskej arbitráže Kamenica sa znovu dostáva naspäť k Maďarsku. 2. svetová vojna si vyžiadala nemálo obetí z radov obyvateľstva obce.

Od decembra 1944 do marca 1945 bolo okolie dejiskom ťažkých bojov. Vyše 50% obce ležalo v ruinách. V roku 1946 Parížskou mierovou dohodou boli obnovené a schválené predmníchovské hranice Československa a tak sa Kamenica znovu stala súčasťou Československej republiky, patrila k okresu Štúrovo a od roku 1960 novým okresným sídlom sú Nové Zámky.

Na prelome storočia Kováčov bolo najobľúbenejším výletným a rekreačným miestom pre ostrihomských a budapeštianskych mešťanov. Z Ostrihomu tzv. „propeler“ prevážal výletníkov na druhú stranu, z Budapešti prichádzali železnicou. Železničná stanica bola hneď nad prístavom.

Odtiaľto odchádzali výletníci po živým plotom vysadených turistických chodníkoch k rozhľadni Gloriett, k Veľkému hostincu s veľkou tanečnou sálou a k zotavovniam, ktoré boli dejiskom spoločenského života doby.

V osadlosti 2. júla 1903 otvorili aj poštovú agentúru, ktorá bola v prevádzke od 1. mája do 30.septembra. Poštová agentúra spadala pod kontrolu kamenického poštového úradu. Významné osobnosti z obce Kamenica nad Hronom sa narodil István Gyurcsó, známy spisovateľ maďarskej národnosti na Slovensku, ktorému vyšlo viac básnických zbierok.

Je jedným z duchovných tvorcov a organizátorom Jókaiho dní, bol spolupracovníkom Csemadoku. Je pochovaný v miestnom cintoríne, obec na jeho počesť dala postaviť pamätnú sochu. Taktiež v Kamenici sa narodil István Hubik (1916 – 1994).

Od roku 1954 pracoval ako redaktor vo Vydavateľstve kníh a časopisov Madách, neskôr ako hlavný redaktor a zástupca hlavného redaktora. Za preklady obdržal štyrikrát cenu Imricha Madácha, trikrát dostal cenu Slovenského literárneho zväzu a v roku 1991 mu bola udelená cena Vydavateľstva kníh a časopisov Madách. Preložil viac ako päťdesiat slovenských a českých literárnych diel do maďarčiny.

  Zdroj: Wikipedia.org, kamenicanadhronom.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Kamenica nad Hronom – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version