Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Andovce – Nové Zámky okolie

Andovce - Nové Zámky okolie

Andovce - Nové Zámky okolie

Andovce sa v minulosti volali Andód, Ondod, maď. Andód. Andovce sú obec na Slovensku v Nitrianskom kraji, ktorá sa nachádza približne 2 km západne od mesta Nové Zámky.

Obec Andovce leží na južnom Slovensku, v Nitrianskom kraji, v Novozámockom okrese asi 3km severozápadne od okresného mesta Nové Zámky. Obec je časťou mikroregiónu Cergát-Váh.

Andovce
erb obce

Hustota obyvateľstva je 120 obyvateľov na kilometer štvorcový. V roku 2008 tu žilo 1 335 obyvateľov, väčšina maďarskej národnosti. Obec sa nachádza na Podunajskej nížine, v juhozápadnej časti okresu Nové Zámky.

Medzi najbližšie sídla patria Nové Zámky ležiace 2 kilometre na východ a Palárikovo, ktoré leží 5 kilometrov severozápadne.

Prvá písomná zmienka o Andovciach pochádza z roku 1424. V nasledujúcich dokumentoch sa uvádza, že Andovce patrili do správy panstva Beckovského hradu.

V tureckých súpisoch (defteroch) z roku 1570 sa uvádza, že v obci v tom čase bolo predmetom zdaňovania 7 domov, v ktorých žilo 20 občanov.

V roku 1773 sa obec spomína pod názvom Andod, od roku 1786 ako Andód a prechode v rokoch 1877 až 1882 opätovne bez dĺžňa v podobe Andod.

V štatistike z roku 1808 sa uvádzajú dokonca dva názvy Andód i Ondod. Počnúc súpisom z roku 1888 sa Andovce uvádzajú už len s dĺžňom, teda rovnako, ako v roku 1786.

Štatistika z roku 1910 vykazovala v Andovciach 1 012 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.
Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Česko-Slovenskej republike. V medzivojnovom období sa používal dovtedajší názov Andód.

V novembri 1938 po Viedenskej arbitráži pripadla obec Maďarsku, no po druhej svetovej vojne bola opätovne pričlenená k ČSR. V roku 1948 došlo k poslovenčeniu pôvodného názvu obce na Andovce. V obci sa nachádza rímskokatolícky Kostol svätej Rozálie z roku 1740. Oficiálna webová stránka obce Andovce: Oficiálna stránka obce

Andovce – Nové Zámky okolie

[symple_googlemap title=“Andovce – Nové Zámky okolie“ location=“Andovce, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“11″ height=250]

História praosady dnešných Andoviec siaha až do pradávnych čias. Na území obce bolo odkryté neolitické sídlisko volútovej keramiky, sídlisko z doby bronzovej, laténskej, rímskej. Bolo objavené slovansko-avarské pohrebisko a slovanské sídlisko z veľkomoravskej doby.

Na severozápad od obce v pustatine Sv. Juraj boli rozorané základy stredovekej dediny. Z archeologického hľadiska sú zaujímavé aj priestory Kalvárie, kde pôvodne bolo pohrebisko rímskych légií (v rokoch 110 – 350), a kde stál aj prvý kostolík.

Presný dátum vzniku obce nie je známy, avšak vieme, že v čase panovania kráľa Štefana I. (I. István) bola osada i okolie kráľovským majetkom. Neskoršie tieto majetky daroval kráľ za zásluhy rytierom Huntovi a Poznanovi. Do rodiny Poznanovcov patrila aj vetva Szegi – Andai.

Určitú dobu v tejto oblasti bol zemepánom i šopronský išpán Omodej (Amádé). Doteraz známy najstarší písomný doklad pochádza z r. 1421. S dokumentami potvrdeným majiteľom v 15. storočí bol vojvoda Ctibor, keď darovacou listinou z roka 1431 vyňal obec zo šurianskeho panstva a daroval prepošstvu so sídlom v Novom Meste nad Váhom.

S týmto osada bola začlenená do panstva hradu Beckov. Z obdobia 16. storočia je zmienka o tom, že časť panstva beckovského hradu prechádza do rúk Bánffyovcov a neskoršie do rodiny Nyáriovcov.

Kedy sa osada dostala naspäť do panstva šurianskeho hradu, presne nevieme, nakoľko majetkové pomery počas tureckého útlaku boli v značnej miere narušené. Po tureckej nadvláde novým majiteľom šurianskeho panstva, teda i obce sa stáva moravský šľachtic, gróf Dominik Kaunitz.

Nakoľko Kaunitz nedokázal s turkami spustošené majeri dať do takého hospodárskeho stavu, aby mu to vynášalo, v r. 1730.-om predal celý majetok grófovi A. Károlyimu.

Nový majiteľ, ako bohatý zemepán zo Sedmihradska, mal bohaté skúsenosti v podnikateľskej oblasti. Nevhodné pôdy pre poľnohospodársku činnosť odvodňoval, zalesňoval. Postupne zavádzal moderné prvky veľkovýroby.

Vybudoval manufaktúrnu dielňu na výrobu poľnohospodárskej techniky a náradia, kde zamestnával hlavne zručných remeselníkov.

Na vznik a sformovanie názvu osady Andód niektoré údaje poukazujú na formáciu Ondod (1280) po majiteľovi Omodejovi, a na formáciu Andod (1431) po majiteľoch z rodiny Szegi-Andai. Dnešný názov obce – Andovce – je z roku 1948.

Zdroj: Wikipedia.org, Andovce.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Andovce – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version